منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، اولویت بندی، تکنولوژی No category

……………………………………………
50
جدول 12_2 روش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد……………………………………………………………..
51
جدول 13_2 معیارهای مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی……………………………………………………….
63
جدول 1ـ3 اعداد فازی متناظر با واژه های بیانی…………………………………………………………………………………………
65
جدول 1_4 متغیرهای جمعیت شناختی جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………….
67
جدول 2ـ 4 آزمون کولوموگروف ـ اسمیرنوف داده های تحقیق…………………………………………………………………
68
جدول3ـ 4 آزمون میانگین تی استیودنت داده های تحقیق……………………………………………………………………….
69
جدول 4ـ4 ماتریس ترکیبی حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از میانگین حسابی…………………….
69
جدول 5ـ4 محاسبه ی وزن معیارها…………………………………………………………………………………………………………….
70
جدول 6ـ 4 وزن معیارها به ترتیب………………………………………………………………………………………………………………
71
جدول 7ـ 4 داده های نرمال شده ماتریس تصمیم گیری…………………………………………………………………………..
71
جدول 8ـ 4 ماتریس بی مقیاس موزون تصمیم گیری………………………………………………………………………………..
72
جدول 9ـ 4 راه حل ایده آل مثبت و منفی…………………………………………………………………………………………………
72
جدول 10- 4 فاصله گزینه های تصمیم از ایده آل مثبت و منفی……………………………………………………………..
72
جدول 11ـ 4 میزان نزدیکی نسبی گزینه های تصمیم به راه حل ایده آل………………………………………………..
73
جدول 12ـ 4 رتبه بندی گزینه های تصمیم……………………………………………………………………………………………….
78
جدول 1ـ 5 درجه اهمیت شاخص های تحقیق…………………………………………………………………………………………..
1ـ1 مقدمه
اغلب کشورهای در حال توسعه برای رونق اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع در جهت سرمایه گذاری روبرو هستند. در این حال کشورهای در حال توسعه با جذب سرمایه های خارجی و سرازیر شدن منابع مالی کافی، قادر به بهره گیری از فرصت رشد و توسعه با ایجاد زیرساخت های لازم خواهند شد و اگر کمی هوشمندانه تر در این شرایط رفتار کنند، فرصت بهره گیری از فناوری و دانش روز ناشی از آن را نیز به دست خواهند آورد. جذب سرمایه های خارجی و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های تولیدی و صنعتی یکی از مهمترین روش های تأمین منابع لازم در پیشرفت کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، قلمداد می شود. بنابراین با توجه به اهمیت مقوله سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه، آشنایی با انواع روش های سرمایه گذاری خارجی مهم و ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه سعی شده است تا روش های مختلف مورد استفاده در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری1 ایران، مورد بررسی قرار گیرند و سپس با توجه به انواع شاخص های بیان شده از سوی کارشناسان این صنعت، روش اصلی جذب سرمایه گذاری خارجی تعیین گردد.
2ـ1 بیان مسئله
بالگرد در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین وسایل حمل و نقل به شمار می‌آید. به علت کاراکترهای پروازی بی رقیب بالگردها، این وسیله کاربردهای گسترده ای پیدا کرده است که از جمله آنها می توان به مواردی چون مسافربری هوائی، حمل پست و کالاهای بازرگانی،کمک به پلیس هنگام بروز حوادث و کنترل ترافیک و کمک به آتش نشانی برای خاموش کردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداری و مساحی از اراضی و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشکی در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره کرد. البته در موارد اندکی نیز جابجایی وسایل سنگین وزن مانند سازه های ساختمانی و رادیویی با برخی از این بالگردها صورت می پذیرد. با افزایش نیاز کشور به این وسیله، لزوم تأمین آن و اجرای خدمات مربوط به تعمیرات و نگهداری از آنها در داخل کشور، روز به روز بیشتر احساس می شود. از سویی به دلیل کمبود منابع مالی داخلی، ضعف بخش خصوصی برای تأمین سرمایه گذاری های بلند مدت، محدودیت های مختلف بر سر راه وارد کردن تکنولوژی های مورد نیاز (شامل تحریم های خارجی علیه ایران، …) از کشورهای صاحب تکنولوژی توسط سرمایه گذاران داخلی، امکان
سرمایه گذاری از منابع داخلی کاهش یافته و لزوم تأمین سرمایه از منابع خارجی در اولویت قرار می گیرد (هادی زنور، 1379). به علاوه این که سرمایه گذار خارجی از مزیت رقابتی نیز برخوردار است؛ به این معنی که او با داشتن اطلاعات بیشتر در مورد بازارها، عوامل تولید، قیمت کالاها و خدمات و بازاریابی، مهارت در مدیریت و تخصص های فنی، توان تولید با هزینه کمتر، تکنولوژی برتر و در نهایت منابع مالی بیشتر، از مزیت بیشتری نسبت به سرمایه گذار داخلی برخوردار است (تدبیر اقتصاد، 1384)، که این خود دلیل دیگری بر لزوم سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد کشور می باشد. تأمین سرمایه از منابع خارجی به روش های مختلفی صورت می پذیرد و شناسایی این روش ها و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری یکی از مهمترین تصمیماتی است که کشورها یا شرکت های سرمایه پذیر با آن مواجه اند، به طوری که بقاء و ماندگاری آن ها را در دنیای واقعی امروزی تحت تأثیر قرار می دهد.
این تحقیق با هدف شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی، اولویت بندی و نهایتاً انتخاب بهترین روش مناسب در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگردهای تجاری کشور، تعریف و انجام شده است. به منظور انجام این اولویت بندی و انتخاب روش مناسب، از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره فازی استفاده شده است.
3ـ1 اهمیت و ضرورت موضوع
صنعت بالگرد کشور، از جمله صنایعی است که برای توسعه نیازمند صرف هزینه های فراوان می باشد. به علاوه اینکه توسعه این صنعت نیازمند تکنولوژی های پیشرفته نیز می باشد. ارتباط با شرکت های خارجی ممکن است نسبت به ارتباط با شرکت های داخلی ارزش افزوده محلی کمتری ایجاد کند، با این حال پر اهمیت هستند، به خصوص در کشورهایی که توانمندی های داخلی در مراحل ابتدایی رشد هستند (آنکتاد2 ،a2007). به منظور دستیابی به تکنولوژی روز در صنعت مربوطه نیاز به برقراری ارتباط با منابع تکنولوژی و استفاده از روش های مناسب سرمایه گذاری خارجی برای انتقال تکنولوژی از آنها احساس می شود. روش های گوناگونی برای سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که می تواند شامل سرمایه گذاری مشترک، ادغام، اکتساب، قرارداد لیسانس، قرارداد فرانشیز، قرارداد مدیریتی، بیع متقابل و … باشد. بی شک یافتن بهترین و مناسب ترین روش که فراخور صنعت موردنظر، حداکثر منافع ملی کشور میزبان را به ارمغان بیاورد، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
4ـ1 هدف های تحقیق یا نتایج مورد انتظار
هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده در صنعت بالگرد و اولویت بندی این روش ها و انتخاب بهترین روش در راستای توسعه حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور می باشد. اهداف فرعی مورد انتظار از انجام این تحقیق عبارتند از:
شناسایی شاخص ها و عوامل کلیدی مؤثر بر اولویت بندی و انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در بخش تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.
تعیین درجه اهمیت مهمترین شاخص های موثر جهت اولویت بندی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری کشور.
5ـ1 گزاره های تحقیق
گزاره های تحقیق به تفکیک، پرسش های اصلی و فرعی به شرح زیر می باشند.
1ـ5ـ1 پرسش اصلی
روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) چیست؟
2ـ5ـ1 پرسش های فرعی
شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) کشور کدامند؟
درجه اهمیت شاخص های مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران (حوزه ی تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری) به چه صورت می باشد؟
6ـ1 روش کلی تحقیق
این مطالعه از نظر هدف یک تحقیق کاربردی، از نظر جمع آوری اطلاعات یک تحقیق پیمایشی و از نظر ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی می باشد. تحقیق حاضر در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول، شاخص های سرمایه گذاری خارجی در بخش تعمیرات، نگهداری و خدمات پروازی بالگرد تجاری از طریق تحقیقات کتابخانه ای شناسایی شده و سپس با استفاده از نظر خبرگان غربالگری و بومی سازی برای سرمایه گذاری خارجی در این بخش از صنعت صورت می گیرد. سپس جهت تعیین مهمترین شاخص ها، از پرسشنامه ی اول استفاده می شود. در مرحله دوم، پرسشنامه ای به منظور اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی ممکن در حوزه ی عنوان شده با توجه به شاخص های تعیین شده در مرحله ی قبل تهیه می شود تا درجه اهمیت مهمترین شاخص های بدست آمده از پرسشنامه ی اول، تعیین شود و سپس رتبه بندی این روش ها با استفاده از روش تاپسیس3 فازی صورت گیرد.
7ـ1 روشهای گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن
جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای روشن ساختن مباحث نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شده است. اما اطلاعات اصلی تحقیق با روش میدانی و از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان انجام می شود.
8ـ1 روشهای تحلیل داده ها
در این تحقیق از تکنیک تاپسیس فازی در ارزیابی روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی استفاده می شود. به این ترتیب ابتدا روش های گوناگون سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد کشور شناسایی، سپس عوامل مؤثر در انتخاب روش ها (شاخص های تصمیم گیری) تعیین شده و اهمیت هر یک مشخص می شود. در نهایت بر اساس این شاخص ها، روش های سرمایه گذاری خارجی اولویت بندی و گزینه برتر انتخاب می شود. برای رسیدن به این هدف با کمک نرم افزار اکسل4 و اس پی اس اس5 و آزمون ها و روش های زیر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود:
ـ آزمون آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه
ـ آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف 6برای بررسی نرمال بودن داده های جمع آوری شده
ـ آزمون تی_استیودنت 7برای شناسایی و انتخاب مهمترین معیارهای مؤثر
ـ روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی.
9ـ1 قلمرو مکانی تحقیق
از آنجا که این تحقیق در صنعت بالگرد ایران انجام شده است لذا قلمرو مکانی این تحقیق، کشور جمهوری اسلامی ایران می باشد.
10ـ1 قلمرو زمانی تحقیق
زمان مطالعه مربوط به سال 1392 می باشد. به عبارتی وضعیت فعلی مدنظر قرار گرفته

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید