پایان نامه ارشد درباره 
انحراف معیار، توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل داده No category

کند، روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را میتوان به سه نوع کلی تقسیم بندی کرد : تجزیه و تحلیل توصیفی، تجزیه و تحلیل علّی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای (خاکی، ۱۳۷۹: ۳۲۶). در این تحقیق تجزیه و تحلیل توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است. بطوریکه پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی طبقه بندی و با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه و سپس به کمک نمودار نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی آنها را تحلیل می کند. . همچنین جهت آزمون فرضیات نیز در بخش آمار استنباطی برای بدست آوردن رابطه بین متغیر های پژوهش از روشهای همبستگی و نرم افزارSPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود.

۳-۱۰- چارچوب نظری
چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند، نظریه هایی که مبانی این روابط هستند را می‎پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند.(سکاران، ????، ??-??). یکی از مهمترین کارکردهای چارچوب نظری ارائه متغیرهای مرتبط با مساله تحقیق است (خاکی، ۱۳۹۰، ۱۶۳). چارچوب نظری بیانگر روابط حاکم بر متغیرهای مستقل و وابسته بر اساس ادبیات موضوعی می باشد. چارچوب نظری مطالعه حاضر برگرفته از مدل آیدا (AIDA) است که در آن از چهار مولفه بازاریابی شامل:آگاهی، علاقه، تمایل و خرید استفاده شده است. از این رو مدل مفهومی پژوهش حاضر به شرح شکل (۳-۱ ) خواهد بود. همچنین پرسشنامه و فرضیات مطابق با چارچوب نظری مزبور می باشد.

شکل ۳-۱ مدل مفهومی پژوهش (مدل سلسله مراتبی (Petit et al ,2011)(AIDA

مدل AIDA مراحل ابتدائی و پایه ای فروش را تشریح میکند که به صورت پیوسته در طول تاریخ کاربرد داشته اند. چهار حرف AIDA از ابتدای چهار کلمه : توجه. علاقه. اشتیاق و عمل (Attention , Interest , Delight , Act) گرفته شده است که فرآیند منطقی تصمیم گیری برای خرید می باشد. در هر مرحله از فروش که با مشکلی مواجه می شوید به دلیل عدم موفقیت در یکی از این ? بخش است.
توجه مشتری را جلب کنید تا به حرف شما گوش کند( Attention ).
حرف اول در مدل AIDA نشانگر کلمه توجه است به این معنی که قبل از این که چیزی را به کسی بفروشید باید تمایلات اورا بشکافید و کاری کنید که توجه مشتری به شما جلب شود و به صحبت های شما گوش کند. حقیقت این است که امروزه سر همه شلوغ است. هر تماسی که گرفته میشود در واقع وقفه و اختلال در هر کار دیگری است که مشتری مشغول انجام ان است. برای جلب توجه باید سوالی مطرح کنید که اشاره به منفعت خاصی داشته باشد که مشتری به دنبال آن است یا شامل نیاز خاصی از مشتری باشد که محصول و خدمات شما میتواند آن را بر آورده سازد.
مشتری را علاقه مند کنید( Interest ).
حرف دوم در مدل AIDA نشانگر کلمه علاقه است. شما باید با نشان دادن خصوصیات و مزایای محصولات و خدمات خود یا توضیح این که محصول یا خدمات شما چگونه میتواند زندگی و شغل مشتری را ارتقا بخشد. در مشتری ایجاد علاقه کنید.

میل خرید مشتری را تحریک کنید ( Delight ).
سومین حرف در مدل AIDA نشانگر کلمه ی شوق و اشتیاق است که باعث تشویق یک مشتری به خرید می شود. قسمت مهمی از فروشندگی به حساب می آید. سپس کار شما این است که مشتری هایی بیابید که شدیدا خواهان چنین مزایایی هستند.

۳-۱۱- خلاصه فصل
در این فصل روش تحقیق مورد استفاده به تفصیل بیان شد. در این رابطه، ضمن بیان روش های و ابزار گردآوری اطلاعات، انواع متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق، آزمون های مورد نیاز در خصوص داده ها و مبانی آماری مورد نظر برای آزمون فرضیات تشریح گردید.

۴-۱- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند و نتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده‎ها از طریق نرم افزار spss19 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آمار توصیفی:
۴-۲- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
۴-۲-۱- جنسیت پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۳۶۸ نمونه انتخاب شده ۱۳۰ نفر (۳۵. ۳ درصد) زن و ۲۳۷ نفر (۶۴. ۴ درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۱) و نمودار (۴-۱) ارائه شده است.
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی

۳۵. ۴
۳۵. ۴
۳۵. ۳
۱۳۰
زن
داده های معتبر
۰/۱۰۰
۶۴. ۶
۶۴. ۴
۲۳۷
مرد

۰/۱۰۰
۹۹. ۷
۳۶۷
جمع

۰. ۳
۱
سیستم
داده های نامعتبر

۰/۱۰۰
۳۶۸
جمع کل

نمودار ۴-۱- هیستوگرام جنسیت پاسخگویان

۴-۲-۲- وضعیت تاهل پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۳۶۸ نمونه انتخاب شده ۱۲۵ نفر (۳۴. ۰ درصد) مجرد و ۲۳۶ نفر (۶۴. ۱ درصد) متاهل بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۲) و نمودار (۴-۲) ارائه شده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه درموردسرمایه گذاری، ایالات متحده، نیازمندی ها

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل پاسخگویان

درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی

۳۴. ۶
۳۴. ۶
۳۴. ۰
۱۲۵
مجرد
داده های معتبر
۰/۱۰۰
۶۵. ۴
۶۴. ۱
۲۳۶
متاهل

۰/۱۰۰
۹۸. ۱
۳۶۱
جمع

۱. ۹
۷
سیستم
داده های نامعتبر

۰/۱۰۰
۳۶۸
جمع کل

نمودار ۴-۲- هیستوگرام وضعیت تاهل پاسخگویان
۴-۲-۳- سن پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۳۶۸ نمونه انتخاب شده ۴۵ نفر (۱۲. ۲ درصد) بین ۱۸ تا ۲۵ سال؛ ۱۶۶ نفر(۴۵. ۱ درصد) بین ۲۶ تا۳۵ سال ؛ ۹۱ نفر(۲۴. ۷درصد) بین ۳۶ تا ۴۵ سال؛ ۴۴ نفر (۱۲. ۰ درصد) بین ۴۶ تا ۵۵ سال ؛ ۱۸ نفر (۴. ۹درصد) بیشتر از ۵۵ سال بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۳) و نمودار (۴-۳) ارائه شده است.
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی

۱۲. ۴
۱۲. ۴
۱۲. ۲
۴۵
۱۸ تا ۲۵ سال
داده های معتبر
۵۸. ۰
۴۵. ۶
۴۵. ۱
۱۶۶
۲۶ تا ۳۵ سال

۸۳. ۰
۲۵. ۰
۲۴. ۷
۹۱
۳۶ تا ۴۵ سال

۹۵. ۱
۱۲. ۱
۱۲. ۰
۴۴
۴۶ تا ۵۵ سال

۰/۱۰۰
۴. ۹
۴. ۹
۱۸
بیشتر از ۵۵ سال

۰/۱۰۰
۹۸. ۹
۳۶۴
جمع

۱. ۱
۴
سیستم
داده های نامعتبر

۰/۱۰۰
۳۶۸
جمع کل

نمودار ۴-۳- هیستوگرام سن پاسخگویان

۴-۲-۴- میزان تحصیلات پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۳۶۸ نمونه انتخاب شده ۱۹ نفر (۵. ۲ درصد) زیر دیپلم، ۸۹ نفر (۲۴. ۲ درصد) دیپلم، ۵۷ نفر(۱۵. ۵ درصد) کاردانی؛ ۱۴۴ نفر (۳۹. ۱ درصد) کارشناسی؛ ۳۵ نفر (۹. ۵درصد) کارشناسی ارشد و ۱۱ نفر (۳. ۰درصد) دارای مدرک دکتری بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۴) و نمودار (۴-۴) ارائه شده است.
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی

۵. ۴
۵. ۴
۵. ۲
۱۹
زیر دیپلم

۳۰. ۴
۲۵. ۱
۲۴. ۲
۸۹
دپیلم
داده های معتبر
۴۶. ۵
۱۶. ۱
۱۵. ۵
۵۷
کاردانی

۸۷. ۰
۴۰. ۶
۳۹. ۱
۱۴۴
کارشناسی

۹۶. ۹
۹. ۹
۹. ۵
۳۵
کارشناسی ارشد

۰/۱۰۰
۳. ۱
۳. ۰
۱۱
دکتری

۰/۱۰۰
۹۶. ۵
۳۵۵
جمع

۳. ۵
۱۳
سیستم
داده های نلمعتبر

۰/۱۰۰
۳۶۸
جمع کل

نمودار ۴-۴- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان

۴-۲-۵- تعداد دفعات خرید پاسخگویان
با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از ۳۶۸ نمونه انتخاب شده ۷۵ نفر (۲۰. ۴ درصد) بار اول، ۷۶ نفر (۲۰. ۷ درصد) بار دوم، ۶۰ نفر(۱۶. ۳درصد) بار سوم؛ ۴۹ نفر (۱۳. ۳ درصد) برای بار چهارم؛ ۳۲ نفر (۸. ۷درصد) بار پنجم و ۶۷ نفر (۱۸. ۲درصد) برای بار ششم و بیشتر بیمه نامه اتومبیل پارسیان را خریداری کرده اند. نتایج مربوطه در جدول (۴-۵) و نمودار (۴-۵) ارائه شده است.

جدول ۴-۵- توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان
درصد تجمعی
درصد مقادیر معتبر
درصد
فراوانی

۲۰. ۹
۲۰. ۹
۲۰. ۴
۷۵
یک بار

۴۲. ۱
۲۱. ۲
۲۰. ۷
۷۶
دو بار
داده های معتبر
۵۸. ۸
۱۶. ۷
۱۶. ۳
۶۰
سه بار

۷۲. ۴
۱۳. ۶
۱۳. ۳
۴۹
چهار بار

۸۱. ۳
۸. ۹
۸. ۷
۳۲
پنج بار

۰/۱۰۰
۱۸. ۷
۱۸. ۲
۶۷
شش بار و بیشتر

۰/۱۰۰
۹۷. ۶
۳۵۹
جمع

۲. ۴
۹
سیستم
داده های نلمعتبر

۰/۱۰۰
۳۶۸
جمع کل

نمودار ۴-۵- هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان
۴-۳- توصیف متغیرهای تحقیق
۴-۳-۱- توصیف متغیر آگاهی

جدول۴-۶-توصیف متغیر آگاهی

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
آگاهی
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۸۹
۰. ۸۱۲
۰. ۶۶۰

نمودار۴-۶- هیستوگرام متغیر آگاهی

باتوجه به جدول (۴-۶) مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر آگاهی ۱. ۰۰ و بالاترین مقدار آن ۵. ۰۰، میانگین ۳. ۸۹ و انحراف معیار۰. ۸۱ و واریانس آن ۰. ۶۶ است.

۴-۳-۲- توصیف متغیر علاقه

جدول۴- ۷- توصیف متغیر علاقه

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
علاقه
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۷۸۳
۰. ۷۷۳
۰. ۵۹۸

نمودار۴-۷- هیستوگرام متغیر علاقه

باتوجه به جدول (۴-۷) مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر علاقه ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۷۸ و انحراف معیار ۰. ۷۷ و واریانس آن ۰. ۵۹ است.

۴-۳-۳- توصیف متغیر تمایل

جدول۴- ۸-توصیف متغیر تمایل

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
تمایل
۳۶۷
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۸۸۸
۰. ۶۸۷
۰. ۴۷۳

نمودار۴-۸- هیستوگرام متغیر تمایل

باتوجه به جدول (۴-۸) مشاهده می شود که کمترین مقدار متغیر تمایل ۱ و بالاترین مقدار آن ۵، میانگین ۳. ۸۸ و انحراف معیار ۰. ۶۸ و واریانس آن ۰. ۴۷ است.

۴-۳-۴- توصیف متغیر اقدام به خرید

جدول۴- ۹- توصیف متغیر اقدام به خرید

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار استاندارد
واریانس
اقدام به خرید
۳۶۸
۱. ۰۰
۵. ۰۰
۳. ۸۶۰
۰. ۷۲۷
۰. ۵۲۸

نمودار۴-۹- هیستوگرام متغیر اقدام به خرید

باتوجه به جدول (۴-۹) مشاهده می

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید