منبع پایان نامه ارشد درباره 
تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، برنامه درسی، مدارس ابتدایی No category

تربیت بدنی و امکانات نیز یکی از دلایل اجرای نامناسب درس تربیت بدنی می‏تواند به شمار آید. نحوه ارزشیابی از درس تربیت بدنی از نظر گروههای تحقیق بیشتر از حد میانگین (۳) بوده است که دلیل آن ممکن است مشخص بودن موارد ارزشیابی، ثبت شدن نمرات و اجرای امتحان توسط معلمان تربیت بدنی باشد. نظارت و کنترل بر اجرای درس تربیت بدنی از نظر مدیران کمی بیش از حد میانگین و از نظر معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان در حد میانگین بوده است. شاید علت این امر از جانب مدیران جهت ‏گیری آنها در مورد سؤالات پرسشنامه به نفع خود و یا عدم نظارت مسئولین و اولیاء‌ و از جانب معلمین و دانشآموزان عدم نظارت مسئولین مدیر و اولیاء می‏باشد . در مورد امکانات ورزشی از نظر هر سه گروه کمتر از حد میانگین (۳) می‏باشد که دلیل آن می‏تواند کافی نبودن سرانه ورزشی اختصاص یافته برای هر دانشآموز عدم تجهیزات و فضاهای ورزشی مناسب باشد . بین نظرات و دانش آموزان پسر و دختر درخصوص نظارت و کنترل بر اجرای درس تربیت بدنی و امکانات ورزشی تفاوت معنی دار وجود دارد. دلیل آن کمبود امکانات دختران نسبت به پسران و نظارت کمتر مسئولین و مدیران به درس تربیت بدنی در مدارس دخترانه می‏باشد.
زحمتکش (۱۳۷۹) به توصیف وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس غیرانتفاعی راهنمایی پسرانه تهران پرداخت. نتایج مهم این تحقیق عبارتنداز:
از نظر ۷۱ درصدمسئولین، ۷۵ درصد مدیران و ۸۶ درصد معلمین مهمترین مشکل اساسی در اجرای مطلوب درس تربیت بدنی و ورزش، کمبود فضاها و امکانات ورزشی می باشد.
هفتاد و پنج درصد مسئولین، ۹۲ درصد معلمین تدوین کتاب درسی تربیت بدنی و ورزش را برای هر دو گروه معلم و دانش آموز ضروری ذکر کردند.
هفتاد و هشت درصد مدیران و ۶۶ درصد معلمین اظهارکرده اند که در جلسه انجمن و اولیاء و مربیان، در مورد مسائل ورزشی مدرسه و رفع تنگناها، بحث و تبادل نظر صورت نمیگیرد.
پنجاه و نه درصد مسئولین و ۹۱ درصد مدیران اظهارکرده اند که برگزینش تخصصی معلمین تربیت بدنی و ورزش مدراس تحت بررسی، نظارت دارند.
مشکلات امتحان درس تربیت بدنی و ورزش در مدارس تحت بررسی به ترتیب اولویت: از نظر ۳۵درصد مسئولین، بالابودن سطح توقعات مدیران(اولویت اول)، از نظر ۷۴ درصد مسئولین، بالا بودن سطح توقعات خانواده ها (اولویت دوم) و از نظر ۲۹ درصد آنان عدم وجود ضابطه دقیق ارزشیابی (اولویت سوم) می باشد.
پنجاه و سه درصد مسئولین اظهارکرده اند که ارزشیابی لازم از عملکرد معلمین تربیت بدنی و ورزش مدارس تحت بررسی را انجام می دهندو۵۷ درصد معلمین نیز اظهار کرده اند که مسئولین بر عملکرد آنان نظارت دارند.
هفتاد و دو درصد از مدیران از تدریس معلم تربیت بدنی و ورزش مدرسه خود اظهار رضایت کرده اند و ۵۱ درصد از مدیران اظهار کرده اند که اجرای درس تربیت بدنی و ورزش در مدرسه آنها براساس برنامههای مصوب انجام نمی شود.
هشتاد و هفت درصد از مدارس تحت بررسی از فضای ورزشی روباز داخل مدرسه، استفاده می کنند که مساحت ۶۳درصد آنان بطور متوسط ۲۰۰ مترمربع می باشد.
پنجاه و دو درصد معلمین اظهار کرده اند مسئولین تربیت بدنی منطقه فقط یکبار در سال مدرسه آنها بازدید می کند.
نود درصد معلمین اظهار کرده اند که به امتحان درس تربیت بدنی و ورزش اهمیبت بسیار زیاد و زیاد می دهند و ۶۶ درصد آنان اظهار کرده اند نمرات این درس را بر طبق ضوابط تعیین نمیکنند و دلایل آن را (۷۵درصد) اعمال نظر مدیران، معاونین و خانواده ها بخاطر خصوصی بودن مدرسه، (۷۱درصد) کمبود فضا و امکانات لازم جهت آموزش مهارتهای ورزشی، (۵۳درصد) استاندارد نبودن برخی از آزمون ها و جداول مربوطه و (۵۰درصد) یکنواخت نبودن اجرای درس تربیت بدنی و ورزشی در مدارس کشور ذکر کرده اند.
سی و شش درصد از معلمین اظهار کرده اند که مدیران با آنان اصلا همکاری ندارند و وضعیت همکاری بین عوامل آموزشی را نامطلوب ذکرکرده اند.
سنجری و همکاران (۱۳۸۳) به بررسی نگرش مدیران و دبیران تربیت بدنی دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان نسبت به درس تربیت بدنی و ارائه راهکارهای موثر در این زمینه پرداختند؛نتایج تحقیق آنها نشان داد:
نگرش مدیران و دبیران نسبت به برنامه‌ریزی آموزشی مدرسه، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌ها، امکانات و هزینه‌ها، مطلوب و بیش از حد متوسط است. نگرش مدیران و دبیران نسبت به نظارت و ارزشیابی در درس تربیت بدنی ضعیف و کمتر از حد مطلوب است. نگرش مدیران نسبت به مسابقات ورزشی مطلوبتر و مثبت‌تر از نگرش دبیران ورزش نسبت به مسابقات است. نگرش مدیران و دبیران نسبت به تغییر پوشش فعلی دختران در ساعت ورزش و جایگزینی پوششی مناسب، بیش از حد متوسط و مطلوب است.
درسال های ۱۳۸۱- ۱۳۷۹ پژوهشی تحت عنوان بررسی مشکلات، نارسائیها، تنگناها و نیاز سنجی تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه به منظور ارایه یک برنامه جامع و کاربردی توسط دفتر تربیت بدنی دختران ورزارت آموزش و پرورش به انجام رسید. سؤالاتی که در این تحقیق مدنظر بوده، شامل:
آیا درس تربیت بدنی (از نظر تهیه و تدوین، منابع ، محتوی ، نحوه ارایه و توزیع ساعات ورزش …) در مقطع ابتدایی دارای وضعیت مطلوبی است ؟
آیا نیروی انسانی (معلم ورزش) به تعداد کافی و براساس دانش و تخصص تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه سازماندهی و توزیع شده اند؟
تا چه اندازه فضاها، امکانات، تچهیزات و بودجه ورزشی، مناسب تحقق برنامه های تربیت بدنی و ورزش مدارس ابتدایی دخترانه وجود دارد؟
تا چه اندازه ارزشیابی درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی دخترانه براساس معیارهای کمی و کیفی صورت می گیرد؟
میزان همکاری مستولان مدارس و مناطق آموزشی با معلمین ورزش مدارس ابتدایی دخترانه چگونه است؟ تحقیق به صورت توصیفی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته و ۴۲۰ نفر از کارشناسان تربیت بدنی و ۸۰۰ نفر از معلمان ورزش زن، نمونه این تحقیق بودند.
نتایج حاصله از سوالات پنجگانه تحقیق بیانگر آن است که وضعیت تهیه و تدوین طرح درس و استفاده آن در مدارس ابتدایی دخترانه مطلوب نیست. فقدان یک منبع موثق درسی کلاملاً مشهود است و باعث سردرگمی و سلیقهای عمل کردن معلمان ورزش در مدراس ابتدایی دخترانه میباشد. محتوای ساعت ورزش با توجه به نقش تربیت بدنی و ورزش آموزشگاهها در امر تعلیم و تربیت که زمینههای رشد و تکامل جسمی – ذهنی و اجتماعی باعث می شود توسط هر یک از معلمان وزش غیراستاندارد تعیین شده، ضمن آنکه ساعات درس ورزش در مداس بطور نامتناسب توزیع شده است. اگر چه اغلب معلمان ورزش موجود دورههای مختلف آموزشی را دیده و کسب تجربه کرده اند. مع هذا کمبود شدید معلم متخصص تربیت بدنی در مدارس ابتدایی دخترانه به ویژه در پایه های اول، دوم و سوم احساس می شود. ناکافی بودن بودجه، اعتبارات و نیز عدم وجود امکانات کافی و فضاهای ورزشی مناسب ورزش دختران دانش آموز، نبود تجهیزات لازم و مدیریت ضعیف نگهداری از تأسیسات ورزشی و بهره برداری از ظرفیت های اماکن ورزشی و حفظ و نگهداری آنها از زمره تنگناها و نارسائیها و معضلات تربیت بدنی دختران دانش آموز در مقطع ابتدایی بوده است.
اسماعیلی (۱۳۸۳) با مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی ایران و شانزده کشور جهان، تفاوتها و شباهتهای برنامه درسی مدارس ابتدایی ایران و کشورهای منتخب را از جهت برنامه درسی، برنامههای ورزشی نظام آموزش زمان برنامه، امکانات و عوامل اجرایی را بیان نمود.
پیشنهاد میشود محتوای درس دوره ابتدایی بر پایه الگوی آموزش حرکتی باشد بدین ترتیب هشت فعالیت کلی ذیل برای محتوای کلی تربیت بدنی دوره ابتدایی پایههای اول تا ششم پیشنهاد می شود:
بازیهای جسمانی پرورشی
آموزش و تمرین مهارت های حرکتی بنیادی در حین تمرین و ورزش
مفهوم سلامتی، اهمیت فعالیت جسمانی، موارد رعایت بهداشت و ایمنی (مفاهیم تئوری تربیت بدنی)
تمرین آمادگی جسمانی برای حفظ آمادگی جسمانی و مهارت های دو و میدانی
مهارتهای ژیمناستیک و حرکات موزون
مهارتهای شنا و تمرین در آب
مقدمات ورزشهای سازمان یافته: بازی های که مقدمه ورزش های سازمان یافته است بازی با توپ و بازی های تیمی
بازی های انتخابی: ممکن است توسط دانش آموزان تعیین شوند، اما معمولا مدارس دارای امکانات خاصی برای ورزش معین هستند و همان به عنوان ورزش آن مدرسه انتخاب میشود.
ارزشیابی اجرای آزمایشی برنامه درسی تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی توسط یدالله رهبری نژاد در سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ انجام شد. هدف از این پژوهش مطالعه و جمع آوری نظامدار اطلاعات در زمینه قابلیت اجرایی برنامه درسی تربیت بدنی پایه چهارم ابتدایی، تفسیر و تحلیل آنها و ارایه گزارش به گروه درسی تربیت بدنی جهت اطلاع از نقاط قوت برنامه و رفع مشکلات احتمالی آن . اطلاعات مورد نیاز در پژوهش به وسیله ی ابزار” پرسشنامه نظرسنجی ازآموزگاران و دانش آموزان” و ” چک لیست مشاهده” از کلاسهای مجری برنامه درسی و همچنین مصاحبه با مدیران مدرسه مجری برنامه درسی، اطلاعات حاصل از محتوای برنامه درسی و اطلاعات حاصل ازمصاحبه با آموزگاران و مربیان مجری برنامه، جمع آوری و از طریق آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج زیر حاصل گشت:
انجام برخی از فعالیتهای آموزشی پیش بینی شده در برنامه، با تواناییهای دانشآموزان تناسب کافی نداشته است.
دانش آموزان در زمینه فهم چگونگی انجام برخی فعالیتهای آموزشی مشکل داشته اند.
توضیحات ارایه شده در کتاب راهنمای معلم برای انجام برخی فعالیتهای آموزشی واضح و روشن بوده است.
دانش آموزان برای انجام برخی از فعالیتهای آموزشی درس تربیت بدنی رغبت چندانی از خود نشان نداده اند و در این خصوص میان دو گروه دانش آموزان دختر و پسر در زمینه علاقه مندی به نوع فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی تقریباً وجه اشتراک وجود دارد لکن از نظر تقدم رتبی میزان علاقه مندی، وجه تمایز مشهود بوده است.
روشهای تدریس و شیوه های ارزشیابی پیشرفت تحصیلی توصیه شده با اهداف برنامه درسی تناسب داشته لکن به دلیل فراهم نبودن کامل تجهیزات به ویژه فضای آموزشی، اجرای کامل و موفقیت آمیز روشهای تدریس مورد نظر برنامه با مشکل مواجه بوده است.
حجم محتوای آموزشی پیش بینی شده برای ۲۴ جلسه در طول سال تحصیلی زیاد بوده است. در عین حال ناتوانی مجریان در زمینه مدیریت صحیح زمان در اختیار کاملاً محسوس بوده است.
اولیا دانش آموزان، آموزگاران، مدیران مدارس مجری برنامه نسبت به اجرای برنامه درسی تربیت بدین نظر موافق دارند و اعلام نموده اند که موفقیت این برنامه در گرو حصول شرایط مناسب برای اجرای برنامه خواهد بود.
ارزیابی از عملکرد آموزگاران و مربیان در حوزه انجام فعالیتهای آموزشی براساس اصول و معیارهای مورد

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید