منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، استاندارد، اولویت بندی No category

دهنده خدمات بالگرد برای انجام فعالیت در ایران تفاهم نامه های همکاری با شرکت هلیکوپتری ایران منعقد کردند. قراردادهای مذکور تحت عنوان تفاهمنامه همکاری فنی بین شرکت هلیکوپتری ایران با شرکت های سی اِی سی 46فرانسه، هلی یونیون 47فرانسه، گلف هلیکوپتر 48قطر و سی اِل سی 49کانادا به امضا در آمد و این شرکت ها تحت مجوز AOC (گواهینامه هواپیمایی کشوری) در ایران به فعالیت پرداختند. در این تفاهمنامه ها مقرر شد تا تأمین وسایل نقلیه پروازی از سوی شرکت خارجی و تأمین بخش کادر پرواز برای ارائه ی عملیات پروازی و همچنین تأمین نیروی فنی برای نگهداری و آماده سازی وسایل پرنده به عهده ی شرکت ایرانی باشد. به علاوه در این فرآیند، آموزش دانش فنی لازم در خصوص بالگردهای وارد شده به داخل کشور برای نیروی انسانی داخلی صورت پذیرفت. در خلال این قراردادها انواع بالگرد شامل DAUPHIN, AS365 (از هلی یونین فرانسه و سی اِی سی فرانسه) ، BELL 212 و BELL 412 ( از گلف هلیکوپتر قطر و سی اِل سی کانادا) و SICORSKY (از سی اِل سی کانادا) وارد ایران شد. بر اساس تحقیق انجام شده نتایج حاصل از این قراردادها، تأمین نیاز شرکت های نفتی که از خدمات بالگردهای مذکور بهره مند می شدند و نهایتاً سرمایه گذاری کلان شرکت های نفتی در کشور، بود. شرکت هلیکوپتری ایران نیز از محل همکاری با شرکت های هلیکوپتری خارجی در بخش های انتقال تکنولوژی (تکنولوژی مربوط به ساخت قطعات جزئی)، ارتقاء سطح علمی کارکنان، مبادله ی ابزار و تجهیزات و دانش فنی منتفع گردید. البته در حال حاضر یک شرکت پرتغالی به نام هلی پرتغال نیز با امضای تفاهمنامه همکاری فنی با شرکت هلیکوپتری ایران به ارائه ی خدمات برای شرکت های نفتی در جنوب کشور فعال می باشد. در خلال قراردادهای عنوان شده، آموزش و بروز رسانی مدارک متخصصین فنی و پروازی غالباً به عهده ی شرکت خارجی بوده است. علاوه به موارد گفته شده، باید اضافه کرد که در حال حاضر یک شرکت ارائه دهنده خدمات بالگرد با نام هلی پارس در حال رایزنی برای انجام سرمایه گذاری مشترک با یک شرکت خارجی می باشد جزئیات این پروژه در حال حاضر به دلیل عدم اجرای کامل، آورده نشده است.
6 ـ 2 جمع بندی
منظور از سرمایه گذاری خارجی در این مطالعه، ترتیبات معمول و مرسوم که ورود منابع مالی، تکنولوژی، مهارت های انسانی، مدیریت و سایر منابع یک شرکت را به یک کشورخارجی ممکن می سازد، می باشد. در این فصل روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی بررسی شد و در نهایت 4 روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد شناسایی شدند. همان طور که در فصل قبل اشاره شد، این تحقیق با هدف انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران در حال انجام می باشد، به همین خاطر می بایست معیارهای مهم در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری تعیین می شد که همان طور که ذکر گردید این معیارها بالغ بر 17 مورد بود و در طول این فصل به تشریح این معیارها پرداخته شد. به علاوه اینکه تحقیقات انجام شده پیشین مر تبط با این تحقیق نیز واکاوی و در این فصل گنجانده شد. آنچه در این فصل گذشت به صورت خلاصه در جداول ذیل آورده شده است.
جدول 11_2 روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی
ردیف
روش ها
1
سرمایه گذاری مشترک
2
کنسرسیوم
3
ادغام
4
اکتساب
5
تأسیس شرکت فرعی با مالکیت کامل
6
قرارداد لیسانس
7
قرارداد فرانشیز
8
قرارداد مشارکت در سود
9
قرارداد مشارکت در تولید
10
قرارداد دانش فنی
11
بیع متقابل
12
ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
جدول 12_2 روش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد بخش تعمیرات نگهداری و خدمات پروازی
ردیف
روش ها
1
سرمایه گذاری مشترک
2
قرارداد لیسانس
3
قرارداد مشارکت در سود
4
قرارداد دانش فنی
5
بیع متقابل
6
ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
7
ادغام
8
کنسرسیوم
جدول 13_2 معیارهای مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی
ردیف
نام معیار
1
مالکیت و کنترل
2
هزینه های سرمایه ای
3
توجیه اقتصادی پروژه
4
حفظ و نگهداری سرمایه های فیزیکی
5
اشتغال زایی
6
ارتقاء توان نیروهای داخلی
7
ارتقاء فناوری
8
ریسک سرمایه گذاری
9
دسترسی به بازارهای بین المللی
10
محدودیت های قانونی
11
زمان بری
12
تقویت بازار رقابتی
13
رعایت مسائل زیت محیطی
14
ارتقاء استاندارد خدمات
15
وضعیت اقتصادی بنگاه سرمایه گذار
16
صرفه جویی در منابع داخلی
17
بازاریابی و برند سازی
1ـ3 مقدمه
در این فصل، بر اساس آنچه در فصل قبل تعریف، شناسایی و گردآوری گردید، به صورت مفصل به معرفی نوع تحقیق، جامعه آماری، ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن و نیز به نوع روش ها و نرم افزارهای بکار گرفته شده در این تحقیق خواهیم پرداخت. همانطور که قبلاً ذکر شد، در این پژوهش ضرورتی برای ایجاد فرضیه وجود ندارد و تنها با ارائه پرسش های تحقیق و بکارگیری تکنیک های پرقدرت تصمیم گیری چندمعیاره فازی، روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی در مورد نظر با توجه به معیارهای تعیین شده، اولویت بندی می شوند.
2ـ3روش تحقیق
روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1378). این مطالعه از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است زیرا که در این تحقیق از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در یک سازمان خاص استفاده شده است (بررسی ساخت های نظری در موقعیت عملی). به علاوه این که چون در این پژوهش، هدف شناسایی و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی و در نهایت انتخاب روش مناسب می باشد، بنابراین می توان این تحقیق را از نظر ماهیت و روش در قالب تحقیقات توصیفی طبقه بندی نمود(توصیف عینی و منظم رویداد). همچنین از آنجایی که برای گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است نیز این تحقیق در زمره تحقیقات پیمایشی قرار می گیرد.
3ـ3 جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه (آماری) ، عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی ، در مورد گرد آورده کامل واحدها ، که می‌خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم. جامعه آماج تحقیق است، و منظور از عمل گردآوردن داده‌ها ، استخراج نتایج درباره جامعه می‌باشد. یا به بیان ساده‌تر ، در هر بررسی آماری ، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند. یعنی جامعه ، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند50. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مدیران و کارشناسانی است که حداقل به مدت 5 سال در صنعت بالگرد کشور فعالیت کرده، آشنا به مباحث سرمایه گذاری خارجی بوده و حداقل مدرک دانشگاهی آنها کارشناسی باشد. با توجه به کوچک بودن حجم جامعه و در دسترس نبودن کلیه افراد جامعه، به منظور شناسایی این دسته از افراد برای نمونه، از روش گلوله برفی استفاده شده است.
4ـ3روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
اطلاعات گردآوری شده، ارقام و مشخصاتی هستند که زمینه و اساسی برای ارائه یک پیشنهاد یا یک اقدام است. اطلاعات مورد نیاز برای این تحقیق به روش های مختلفی جمع آوری می شود. این روش ها در دو طبقه بندی مختلف جای گرفته است که عبارتند از:
الف) روش کتابخانه ای، برای روشن ساختن مباحث نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای به عنوان مفیدترین روش استفاده شده است. لذا با مطالعه کتاب ها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید.
ب) روش میدانی، در این زمینه از ابزارهایی مانند مشاوره و مصاحبه با خبرگان در زمینه طراحی پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن استفاده شده است. همچنین در این پژوهش برای نظرسنجی و جمع آوری اطلاعات از جامعه مورد نظر، از پرسشنامه استفاده شده است.
5ـ3 ابزار اندازه گیری تحقیق
ابزارهاى اندازه‌گیرى به دو دسته ی کلى تقسیم مى‌شوند: استاندارد یا میزان شده، و محقق ساخته. ابزارهاى استاندارد یا میزان شده به دلیل کاربردهاى فراوانى که داشته‌اند در مسیر تجارب تحقیقاتى مورد اصلاح قرار گرفته‌اند، قابلیت اعتماد بالایى دارند و بیشتر مورد استفاده محققان قرار مى‌گیرند. وجود ابزار استاندارد کار تحقیق را راحت مى‌نماید و محقق با اطمینان بالایى از آن استفاده مى‌کند. ابزارهاى محقق ساخته در غیاب ابزارهاى استاندارد، طراحى و بکار برده مى‌شوند. در واقع، کاربرد ابزار محقق ساخته زمانى است که ابزار استاندارد براى تحقیق وجود نداشته باشد. در آن صورت، محقق ناگزیر است زحمت زیادى را متحمل شود و نسبت به طراحى ابزار مورد نیاز اقدام کند.
1ـ5ـ3 مراحل تهیه پرسشنامه
به منظور سنجش سؤالات تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. برای انجام این تحقیق دو نوع پرسشنامه به کار گرفته شد. 1) پرسشنامه انتخاب و استخراج مهمترین شاخص های مؤثر 2)پرسشنامه اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی
در ابتدا، با استفاده از پرسشنامه ی آقای رمضانی در مورد معیارهای مؤثر بر انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی و بومی سازی آن در صنعت بالگرد از طریق مصاحبه با مدیران و کارشناسان، پرسشنامه ی اول با عنوان انتخاب و استخراج مهمترین شاخص های مؤثر تهیه گردید. عوامل و شاخص های مؤثر بر ارزیابی و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی در این پرسشنامه بالغ بر 17 شاخص را شامل شد. در این پرسشنامه در مقابل هر شاخص جهت تعیین اهمیت آن، از طیف هفت گانه لیکرت استفاده گردید. این پرسشنامه در قسمت پیوست آورده شده است.
بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از جمع آوری پرسشنامه اول، آزمون میانگین برای هر کدام از شاخص ها انجام شد. در این مرحله، از میان 17 شاخص مورد نظر 11 شاخص که میانگین امتیازات آنها بیشتر از 4 بود به عنوان مهمترین شاخص های مؤثر انتخاب گردیدند. در گام بعد، پرسشنامه دومی به منظور تعیین وزن شاخص های تعیین شده از مرحله قبل و اولویت بندی روش های سرمایه گذاری خارجی طراحی شد. در طراحی این پرسشنامه نیز از نظر اساتید راهنما و مشاور و مصاحبه با تعدادی از افراد خبره به مباحث سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد ایران، بهره گرفته شده است. سپس از بین روش های مختلف سرمایه گذاری خارجی مطرح شده در پژوهش، روش هایی که در صنعت مزبور کاربردی ندارند، کنار گذاشته شدند. در نهایت پرسشنامه دوم در یک ماتریس 11* 8 طراحی گردید. نمومه پرسشنامه دوم هم در قسمت پیوست آورده شده است.
2ـ5ـ3روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد. اعتبار در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق برمی گردد (خاکی، 1378). در این تحقیق، برای اینکه پرسشنامه از روایی مناسبی برخوردار باشد، در طراحی اولیه سؤالات مواردی نظیر ساختار پرسشنامه، استفاده از جملات قابل فهم و بدون ابهام موردنظر بوده است. پس از طراحی اولیه پرسشنامه، جهت افزایش روایی از نظرات استاد راهنما و استاد مشاور و کارشناسان امور بهره گرفته شده است.
3ـ5ـ3پایایی پرسشنامه
پایایی، دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. در مورد پایایی این تحقیق هم باید گفت که روش های جمع آوری اطلاعات در تاپسیس فازی حالت ثابتی دارد و اسلوب و چارچوب کار در این تکنیک مشخص شده است و فقط می توان در نحوه گرفتن جواب تغییراتی را ایجاد نمود و ساختار

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید