منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، عدم اطمینان No category

ها بر روش های داشتن شریک، مثل سرمایه گذاری مشترک تمایل نشان می دهند.
Madok, 1998
زمانی که هزینه های ورود بالا باشد، شرکت ها روش اکتساب را بر سرمایه گذاری در طرح های جدید ترجیح می دهند.
Fatica, 2010
هزینه های غیر مستقیم
موانع تجارت
بازارهای با موانع ورود زیاد، برای انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناسب ترند تا صادرات، تا زمانی که هزینه های ثابت مربوط به FDI در آنها بالا نباشد.
Eicher and Kang, 2005
دیدگاه ها و فاکتورهای مربوط به ابعاد مکانی:
جدول 8_2 فاکتورهای مکانی (گراند و تکزیرا، 2011)
فاکتورهای مهم
تاثیر فاکتورها بر انتخاب روش ورود شرکت های چند ملیتی به یک کشور
مطالعات
تفاوت فرهنگی بین کشور میزبان و کشور اصلی
فاصله ی فرهنگی
زمانی که فاصله فرهنگی زیاد باشد، شرکت ها سرمایه گذاری مستقل را بر سرمایه گذاری مشترک ترجیح می دهند.
Chen and Hu, 2002
به دلیل اینکه انتظارات همکاری در بازارهایی با فاصله فرهنگی زیاد، کم است، سرمایه گذاری مستقل معقول تر می باشد.
Pennings and Sleuwaegan, 2004
فاصله ی فرهنگی زیاد باعث می شد که به احتمال قوی، شرکت ها سرمایه گذاری در طرح های جدید را ترجیح دهند.
Drogendijk and Slangen, 2006
هیچ مدرکی دال بر اینکه فاصله فرهنگی بر انتخاب روش ورود MNC ها تأثیر می گذارد، وجود ندارد.
Demirbag et al., 2009
فاصله فرهنگی اجتماعی
فاصله ی فرهنگی اجتماعی بین کشور اصل و کشور میزبان باعث می شود که MNC ها سرمایه گذاری مستقل را بر سرمایه گذاری مشترک ترجیح دهند.
Sun, 1999
MNC ها ترجیح می دهند که سهم کمتری در ورود به یک کشور با تفاوت فرهنگی اجتماعی زیاد، داشته باشند و بر شریک خود متکی باشند.
Chun, 2009
فاصله زبان شناسی
فاصله ی زبان شناسی زیاد بین کشور اصلی و میزبان، باعث می شود MNC ها سرمایه گذاری مشترک را بر سرمایه گذاری مستقل ترجیح دهند.
Demirbag et al., 2009
دارائی های خاص صنعت
رقابت پذیری صنعت
زمانی که بازارها رقابت پذیری بالایی دارند و یا اصلاً رقابت پذیر نیستند، سرمایه گذاری در طرح های جدید ترجیح داده می شوند، در حالی که در بازارهایی با سطح رقابت پذیری متوسط، اکتساب گزینه ی مناسبی است.
Muller, 2007
در بازارهای بسیار متمرکز، MNC ها سرمایه گذاری در طرح های جدید را ترجیح می دهند، زیرا که اکتساب شرکت های موجود بسیار هزینه بردار است.
Elango and Sambharya, 2004
میزان تحقیق و توسعه در صنعت
MNC ها برای ورود به صنایع R&D محور برای بدست آوردن قابلیت های خارجی، سرمایه گذاری مشترک و یا اکتساب را ترجیح می دهند.
Belderbos, 2007
زمانی که تمایل صنعت مورد نظر به R&D در سطح بالایی باشد، سرمایه گذاری مستقل بر سرمایه گذاری مشترک ترجیح دارد.
Demirbag et al., 2009
دارائی های مکمل
برای کسب دارائی های مکمل خاص مکان، MNC ها سرمایه گذاری مشترک را ترجیح می دهند.
Hennart, 2009
دارائی های خاص مکانی
قدرت اقتصادی شریک محلی
حضور شرکای محلی قوی منجر به انتخاب روش سرمایه گذاری مشترک توسط MNC ها خواهد شد زیرا که آنها دارای شبکه های محلی وسیعی می باشند.
Yeung and Li, 2000
مزایای خاص مکانی
با شناسایی مزایای خاص مکانی، شرکت ها غالباً روش های اختلاطی را ترجیح می دهند (سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری مستقل، همکاری استراتژیک)
Brouthers et al., 1996; Moon, 1997
اندازه بازار
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (در مقایسه با روش های قراردادی) به هنگام ورود به یک بازار بزرگ، مورد ترجیح ترند.
Horstmann and Markusen, 1996
در بازارهای بزرگ MNC ها ترجیح می دهند تا با اکتساب وارد کشور میزبان شوند.
Eicher and Kang, 2005
جذابیت بازار هدف
روش های ورود MNC ها تنها با پتانسیل بازار هدف تحریک نمی شود، بلکه به منظور توانایی آن بازار به عنوان مدخلی برای ورود به بازارهای همسایه نیز می تواند باشد. در این مورد یک MNC می تواند دخالت بیشتری از طریق روش هایی چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد.
Javalgi et al., 2010
دیدگاه ها و فاکتورهای نهادی:
جدول 9_2 فاکتورهای نهادی مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)
فاکتورهای مهم
تاثیر فاکتورها بر انتخاب روش ورود شرکت های چند ملیتی به یک کشور
مطالعات
کیفیت نهادی کشورهای میزبان
ریسک سیاسی
در صورت وجود ریسک های سیاسی، MNC ها سرمایه گذاری مستقل را انتخاب می کنند، تا خود را از دخالت احتمالی شریک محافظت نمایند.
Henisz, 2000
SME ها به احتمال زیاد زمان ورود به بازارهای پر ریسک، روش های سهمی را انتخاب می کنند (سرمایه گذاری مشترک و یا سرمایه گذاری مستقل).
Rasheed, 2005
زمانی که MNC ها از محیط درک ریسک بالایی دارند، سرمایه گذاری مستقل را انتخاب می کنند (سرمایه گذاری در طرح های جدید و یا اکتساب).
Ketata, 2006
ریسک دریافتی
MNC ها روش های ورودی که کنترل زیادی را دارا باشند باشند انتخاب می کنند زمانی که ریسک انجام تجارت در بازار میزبان بالا باشد.
Taylot et al, 2000
حقوق مالکیت فکری
برای شرکت های کوچک و متوسط، روش ترجیحی ورود به کشوری که حمایت ضعیفی از حقوق مالکیت فکری دارند، ایجاد سرمایه گذاری مشترک با یک MNC موجود می باشد.
Acs et al. , 1997
زمانی که حقوق مالکیت فکری به خوبی مورد حمایت قرار نگیرد، MNC ها سرمایه گذاری مستقل را ترجیح می دهند.
Luo, 2001
حقوق مالکیت فکری ضعیف، صادرات را تقویت می کند، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد.
Maskus et al. ,2008
بازارهای با حقوق مالکیت ضعیف، احتمال ورود MNC ها از طریق صادرات را افزایش می دهند.
An et al., 2008
زمانی که حمایت از حقوق مالکیت فکری بسیار ضعیف است، روش ترجیحی برای ورود سرمایه گذاری مشترک می باشد.
Che and Fecchini, 2009
ریسک های بین المللی (سیاسی، مالی و …)
جایی که MNC ها سطح ریسک بالایی را دریافت کنند، به احتمال زیاد روش های ورود با کنترل بالا را انتخاب می کنند (سرمایه گذاری مستقل).
Ahmed et al., 2009
مداخله دولتی
جایی که مداخله دولتی زیاد است، سرمایه گذاری مشترک روش بهتری برای انتخاب است.
Luo, 2001
MNC ها سرمایه گذاری مشترک با یک شریک محلی را بر سرمایه گذاری مستقل ترجیح می دهند زمانی که درجه ی فشارهای قانونی در کشور میزبان بالا باشد.
Yio and Makino, 2002
فساد
MNC ها برای تعدیل فشارهای فسادی، سرمایه گذاری مشترک و یا روش های قراردادی کوتاه مدت را انتخاب می کنند.
Uhlenbruck et al. , 2006
سطح بالای فساد، احتمال ورود MNC ها را از طریق سرمایه گذاری مستقل و فرانشیز مستقیم کاهش می دهد، و احتمال انتخاب روش سرمایه گذاری مشترک را افزایش می دهد.
Garcia et al., 2009
در صورت وجود فساد فراگیر اداری، MNC ها برای ورود به بازارهای خارجی، روش های غیرسهمی را انتخاب می کنند.
Radriguez et al., 2005
در محیط های با ریسک بالا، توصیه می شود از طریق روش های قراردادی و به طور مثال غیرسهمی وارد یک بازار خارجی شد.
Paul and Wooster, 2008
MNC ها برای اجتناب از هزینه های بالای تراکنش مربوط به فساد دفاتر دولتی، سرمایه گذاری مشترک را انتخاب می کنند.
Javorcik and Wei, 2009
هنگام ورود به بازارهای فاسد، MNC ها باید از طریق سرمایه گذاری مشترک وارد شوند.
Li et al., 2009
در هنگام مواجهه با بازارهای فساد، یک MNC باید سرمایه گذاری مشترک را انتخاب کنند.
Demirbag et al., 2010
MNC ها به منظور اجتناب از عدم اطمینان های خارجی،
اغلب سرمایه گذاری مشترک و یا سرمایه گذاری مستقل را انتخاب می کنند، اما در این مورد آنها ممکن است خودشان را در برابر عدم اطمینان های داخلی به نمایش بگذارند.
Slangen and van Tulder, 2009
در کشورهایی با فساد سیاسی بالا غالباً شرکت ها برای ورود از روش های غیر سهمی استفاده می کنند.
Straub, 2007
کیفیت دولتی (=پایین بودن عدم اطمینان خارجی)
MNC ها به احتمال زیاد برای ورود به کشورهایی با کیفیت دولتی پایین، سرمایه گذاری مشترک را بر سرمایه گذاری مستقل ترجیح می دهند.
Slangen and Hennart, 2008
سیاست محلی/ محدودیت های سیاسی
مقیاس های محدود سیاسی در یک کشور، باعث می شود روش ورود سرمایه گذاری مشترک بر سرمایه گذاری مستقل برای MNC ها ارجحیت داشته باشد.
Demirbag et al., 2009
هزینه ها
تعرفه های زیاد می تواند به عنوان مانع ورود نقش مهمی داشته باشد، و مستقیماً بر روش ورود MNC تأثیر گذاشته و روش صادرات بر اکتساب ارجحیت داشته باشد.
Tekin-Koru, 2009
التزامات مفاد قانونی محلی
در صورت وجود سطح بالایی از التزامات مفاد قانونی، به احتمال قوی، روش صادرات بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی گزینه موجه تری می باشد.
Qio and Tao, 2001
فاصله بین کشور اصلی و میزبان
عدم اطمینان (تفاوت نهادی)
زمانی که عدم اطمینان بالا است، MNC ها سرمایه گذاری مستقل را انتخاب می کنند، زیرا که آنها در کاهش عدم
اطمینان مشارکت می کنند.
Li and Rugman, 2007
زمانی که ادراک MNC از تفاوت های نهادی بالا باشد، تمایل MNC ها ورود با سرمایه گذاری مستقل است.
Chiao et al., 2010
تفاوت سیاسی
زمانی که MNC ها با تفاوت سیاسی قابل توجهی مواجه می شوند، بهتر از به جای سرمایه گذاری به صورت تنها (سرمایه گذاری مستقل)، سرمایه گذاری مشترک را انتخاب کنند.
Bianchi and Ostale, 2006
فاصله روان شناسی
سرمایه گذاری مشترک در فاصله های دور، عملی تر می باشد، زیرا فقدان نزدیکی و آشنایی مانع ورود MNC هایی بدون داشتن شریک محلی خواهد شد.
Meyer, 2001
موانع ورود
برای غلبه بر موانع ورود، احتما اینکه MNC ها روش های اکتساب یا سرمایه گذاری مشترک را انتخاب کنند بسیار زیاد است.
Elango and Sambharya, 2004
دستیابی به اطلاعات/ عملکرد تحت عدم اطمینان
به علت اطلاعات نامتقارن بین شرکت های کشور اصلی و کشور میزبان، MNC ها ترجیح می دهند که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد یک کشور شوند تا از طریق صادرات.
Moner-Colonques at al., 2008
ساختار صنعت
در بازارهای با بانکداری کمترتوسعه یافته، بانک های بین المللی ترجیح می دهند از طریق اکتساب وارد شوند.
Lehner, 2009
MNC ها هنگام ورود به صنایع با پتانسیل بالا، سرمایه گذاری مستقل را به جای سرمایه گذاری مشترک استفاده می کنند.
Chen and Hu, 2002
در بازارهای کمتر توسعه یافته، MNC ها ترجیح می دهند از طریق ادغام و اکتساب وارد شوند تا از طریق سرمایه گذاری در طرح های جدید، تا توانایی توسعه بازار را داشته باشند.
Al-Kaabi et al., 2010
دیدگاه ها و دیگر فاکتورها:
جدول 10_2 فاکتورهای مهم دیگر مؤثر بر تعیین روش ورود به یک بازار (گراند و تکزیرا، 2011)
فاکتورهای مهم
تاثیر فاکتورها بر انتخاب روش ورود شرکت های چند ملیتی به یک کشور
مطالعات
متنوع سازی محصولات
MNC هایی با تنوع زیاد محصولات، برای ورود به بازارهای خارجی از طریق اکتساب محتمل تر می باشند، در حالی که MNC هایی با تمرکز بر خط اصلی تجارتشان سرمایه گذاری در طرح های جدید را انتخاب می کنند.
Mudambi and Mudambi, 2002
ماهیت فعالیت های MNC
ماهیت خدمت محور فعالیت های شرکت های MNC به گونه ای است که، تمایل برای ورود به یک بازار خارجی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.
Williams and Deslandes, 2008
اهداف و استراتژی بین المللی
اکتساب گزینه ی محتمل تری برای شرکت های چند بعدی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید