منابع پایان نامه درمورد
سرمایه گذاری، تکنولوژی، اشتغال زایی No category

(چند، 2013)
ژائو36 هم در مطالعات خود، عوامل مؤثر بر روش های ورود به کشورهای خارجی را به چهار دسته عوامل خاص کشورها، خاص صنعت، خاص سازمان و خاص تصمیم گیرنده تقسیم کرده است. خلاصه عوامل مذبور در جدول زیر بیان شده است.
جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005)
گروه ها
عوامل بررسی شده
مطالعات
خاص کشور
اختلافات فرهنگی
Chen and Hu (2002), Cristina and Esteban (2002),
Evans (2002), Gillespie (2002), Leung et al. (2003)
قدرت نهادی
Meyer (2001), Said and McDonald (2002)
ریسک کشور و عدم اطمینان محیطی
Cristina and Esteban (2002)
نرخ مبادله و پول کشور میزبان
Baek and Kwok (2002)
اثرات مهاجرت
Chung and Enderwick (2001)
تجارب کشور و مدت روابط دیپلماتیک
Tse et al. (1997)
اندازه بازار
Chung and Enderwick (2001), Eicher and Kang
(2002), Nakos and Brothers (2002)
خاص صنعت
انتقال تکنولوژی
Mattoo et al. (2001)
موانع صنعت و مزایای بنگاه
Siripaisalpipat and Hosbino (2000), Chen and
Hennart (2002)
خاص سازمان
روابط شبکه ای
Coviello and Munro (1997)
اندازه بنگاه
Evans (2002), Nakos and Brouthers (2002), Leung
et al. (2003)
تجارب بین المللی
Reuber and Fisher (1997 and 2003), Evans (2002), King and Tucci (2002)
خاص تصمیم گیرنده
ویژگی های موفق
Herrman and Datta (2002)
نقش کارکنان
Konopaske et al. (2002)
عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی(فریبرگ و لاون37، 2007)
جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (فریبرگ و لاون، 2007)
محقق
ویژگی
Caves and Mehra (1986); Barbosa et al. (2004)
تجربه بین المللی شدن قبلی
Yip(1982)
هزینه بالای یادگیری در مورد بازار جدید
Hennart and Park(1993)
متنوع سازی روش های ورود
Bhaumik and Gelb(2005)
قوانین و مقررات دولتی
Kogut and Singh(1988)
فاصله فرهنگی
Hennart and Park(1993)
مزیت رقابتی قوی
Jemison and Sitkin(1986)
برداشت نادرست فعالیت های مدیریتی
Hennart(1991)
تمرکز بر محصولات دارای تکنولوژی بالا
Taylor et al. (2000), Makino and Neupert (2000), Kogut Singh(1998), Hennart (1991), Caves and Mehra (1986)
اندازه شرکت
Penrose (1959)
حداکثر نرخ جذب نیرو
Chatterjee (1990)
تأثیر منفی هزینه های موجودی
Hennart and Park (1993)
تمرکز صنعت
شاخص های مؤثر در انتخاب روش مناسب سرمایه گذاری خارجی (محبی، 1389)
جدول 3_2 شاخص های مؤثر بر انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی (محبی، 1389)
ردیف
شاخص ها
منبع
1
شرایط مالکیت و حاکمیت
آماتی،2006ـ پاین و کی، 2002ـ آنکتاد،2006ـ جمالی،1382ـ پاکدامن،1383
2
هزینه های سرمایه ای
موسی،2002ـ لال و استریتن،1997
3
شیوه جبران هزینه ی سرمایه گذاری (سود، سهم،…)
پاکدامن،1383ـ جمالی، 1382ـ آنکتاد،2006
4
توجیه اقتصادی پروژه سرمایه گذاری (نرخ و مدت بازگشت سرمایه و …)
توریموکی،2006ـ آنکتاد،2007a
5
اشتغال زایی
هونگ و همکاران،2007ـ گیتنز،2006ـ آنکتاد،2007
6
ارتقاء توان نیروهای داخلی
گیتنز،2006ـ آنکتاد،2006ـ هونگ و همکاران،2007
7
ارتقاء فناوری
آنکتاد،2007bـ موسی،2002ـ لال و استریتن،1977ـ جمالی، 1382
8
بهره گیری از توان فنی مهندسی داخلی
گیتنز،2006ـ پاکدامن،1383ـ جمالی،1382
9
ریسک سرمایه گذاری
بانک جهانی،2010ـ لو وهمکاران،2009ـ لی، 2007ـ وایت و فن،2006ـ آنکتاد،2006ـ جمالی،1382
10
افزایش صادرات خدمات
فراگه2007ـ آنکتاد،2007a
11
محدودیت های قانونی
هونگ و همکاران،2007ـ آنکتاد،2006ـ جمالی،1382ـ امیریان،1387
12
ملاحظات فرهنگی
گراف،2008ـ باردواج و همکاران،2007ـ آنکتاد،2006ـ روت،1987
13
کنترل و نظارت حین و پس از سرمایه گذاری
آماتی،2006
14
حفظ و نگهداری از سرمایه های فیزیکی (زمین، ساختمان، تجهیزات موجود و …)
جمال،1382
15
زمان بری ( اعم از مذاکره، انعقاد قرارداد/اجرا)
یوان،2007ـ موسی،2002
16
سهولت جهانی سازی و دسترسی به بازارهای بین المللی
هونگ و همکاران،2007ـ آنکتاد،1998ـ پاکدامن،1383
17
تقویت بازار رقابتی
پاین و کی،2004ـ زارع،1385
18
رعایت مسائل زیست محیطی
آنکتاد،2007a
19
حمایت های دولتی (مالی، اطلاعاتی، قانونی و …)
چیو،2010ـ هونگ و همکاران،2007
20
ارتقاء کیفیت محصولات و استاندارد خدمات
آنکتاد،2007aـ یوان،2007
21
وضعیت اقتصادی بنگاه سرمایه گذار ( درآمد، نرخ اشتغال، سهم بازار)
آنکتاد،2007a
22
سهولت بکارگیری روش سرمایه گذاری خارجی
آنکتاد،1998ـ پاکدامن،1383
23
صرفه جویی در منابع داخلی
موسی،2002ـ لال و استریتن،1977
24
انعطاف پذیری
لی لی،2010
25
بازاریابی و برندسازی
موسی،2002ـ لال و استریتن،1977ـ پاکدامن،1384
26
تداوم سرمایه گذاری
توریموکی،2006
27
تسهیل توسعه شرکت
هونگ و همکاران،2007
28
افزایش بهره وری
هادی زنور،1388ـ هاو،2005
29
اثرات روش سرمایه گذاری بر امنیت ملی
هادی زنور،1388ـ آنکتاد،2006ـ سازمان همکاری ها و توسعه اقتصادی،2007
30
ایجاد درآمدهای نفتی
آنکتاد،2007aـ هادی زنور،1388
31
بهبود شیوه های مدیریت
موسی،2002ـ لال و استریتن،1977ـ پاین و کی،2004
32
تمرکز فعالیت های شرکت سرمایه گذار ( ساخت و ساز، مدیریت، مشاوره، بازاریابی و …)
وانگ و همکاران، 2009ـ سادیکف،2007
33
توسعه صنایع مرتبط
وانگ و همکاران،2009ـ رازین و سادک،2007ـ آنکتاد،2007a
1ـ 3ـ 2 معیارهای مهم انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد
به منظور شناسایی فاکتورهای مهم تأثیر گذار بر روند انتخاب روش سرمایه گذاری خارجی در صنعت بالگرد، در ابتدا با مروری بر ادبیات و سپس با مصاحبه و مشاوره با افراد خبره در این صنعت در نهایت این دسته از عوامل شناسایی شدند.
1ـ مالکیت و کنترل
مسأله مهم در تصمیم گیری مربوط به موافقتنامه سرمایه گذاری مشترک، تعیین درصد سهامی است که باید به تملک شریک درآید. تعداد و نوع سهامی که هر شریک پرداخت آن را تعهد می کند، بستگی به میزان تمایلش در موارد زیر دارد:
الف) مشارکت در منافع و رشد شرکت؛
ب) سهیم شدن در دارائی شرکت در زمان انحلال یا تصفیه؛
ج) به عنوان یک سهامدار داشتن حق رأی در مورد مسائلی مانند: انتصاب مدیران؛ توزیع دارائی های شرکت؛ تغییرات در اهداف شرکت مشترک؛ تغییرات در ترکیب سرمایه و موارد دیگری که ممکن است برای سهامداران در اسناد ثبت شرکت، قانون، موافقتنامه و غیره در نظر گرفته شده باشد و همچنین رعایت سیاست های کشور میزبان در زمینه مالکیت خارجی.
پنج شکل ممکن در روش سرمایه گذاری مشترک به شکل ذیل بوده که سه نوع اول آن متداول تر می باشد. اقلیت سهام در مالکیت خارجی؛ اکثریت سهام در مالکیت خارجی؛ مالکیت سهام به نحو مساوی (پنجاه/ پنجاه)؛ چهل و نه درصد سهام در مالکیت شریک محلی و همین مقدار در مالکیت شریک خارجی، و مالکیت دو درصد سهام کنترل کننده در اختیار یک شخص ثالث مستقل قرار داده می شود؛ و صد در صد مالکیت سرمایه به یک شریک واگذار می شود و شریک دیگر اختیار تحصیل همه یا قسمتی از سهام را دارد (محبی، 1389).
2ـ هزینه های سرمایه ای
از آن جایی که برای انجام برخی از طرح ها در صنعت بالگرد، هزینه های سرمایه ای زیادی (اعم از نقدی و غیرنقدی) مورد نیاز است و تأمین این سرمایه از طریق منابع داخلی بسیار کم می باشد، لذا منابع مالی خارجی می توانند ما را در اتمام هرچه سریعتر این طرح ها یاری نمایند. یکی از مهمترین نکته ها در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی، سرمایه ای است که شرکت های سرمایه گذار برای به اجرا در آوردن آن قرارداد باید تأمین کنند. هزینه های اتمام پروژه های سرمایه گذاری بایستی بطور دقیق و صحیح برآورده شوند؛ چرا که شرکت های خارجی به دلیل منافع مشخصی مایلند سرمایه کمتری را لحاظ نمایند، که در این حالت معمولاً پیشرفت عملیات به کندی صورت می گیرد. معلوم بودن و همچنین بالا و پایین بودن این هزینه ها بر روی انتخاب نوع روش سرمایه گذاری از جانب کارفرما یا میزبان سرمایه تأثیر می گذارد. عوامل مؤثر بر میزان هزینه های سرمایه ای عبارتند از : پیچیدگی فنی پروژه، حجم پروژه، نرخ بهره تسهیلات مالی، نرخ مالیات دریافتی از پیمانکار خارجی، ریسک های مختلف پروژه و …
3ـ توجیه اقتصادی پروژه (نرخ و مدت زمان بازگشت سرمایه)
توجیه اقتصادی پروژه توسط دو شاخص نرخ بازگشت سرمایه و مدت زمان بازگشت سرمایه برآورد می شود. نرخ بازگشت سرمایه، میزان سودی است که نصیب کشور (یا شرکت) سرمایه پذیر می شود. هر چه میزان سود اقتصادی روش سرمایه گذاری بالاتر باشد، کشور میزبان تمایل بیشتری به انتخاب آن روش سرمایه گذاری خارجی خواهد داشت. اهمیت مدت زمان بازگشت سرمایه برای سرمایه پذیر هم می تواند از این جهت باشد که در برخی روش های سرمایه گذاری ممکن است سرمایه گذار پیش از رسیدن زمان بازدهی سرمایه گذاری بتواند از ریسک های موجود شانه خالی کند.
4ـ حفظ و نگهداری از سرمایه های فیزیکی (زمین، ساختمان، تجهیزات موجود و …)
اهمیت حفظ و نگهداری از سرمایه های فیزیکی مانند زمین، تجهیزات موجود، ساختمان و … برای کشور سرمایه پذیر می تواند از این باب باشد که پس از اتمام پروژه سرمایه گذاری، قابلیت استفاده از این سرمایه های فیزیکی برای او مقدور می باشد و توانایی استفاده از آن را دارا می باشد.
5ـ اشتغال زایی
پتانسیل اشتغال زایی صنعت بالگردی، یکی از دلایل مهم جذب سرمایه گذار خارجی می باشد. همانطور که واضح است موارد زیادی می تواند بر سهم اشتغال زایی در صنعت تأثیر گذار باشد از جمله میزان پیچیدگی فنی تکنولوژیکی محصول، میزان سهم بازار شرکت ، تنوع ذائقه مشتریان، الزامات قانونی و … . می توان سهم اشتغال زایی در صنعت بالگرد را فاکتوری مهم برای تعیین روش سرمایه گذاری خارجی در نظر گرفت.
6ـ ارتقاء توان نیروهای داخلی
کشور میزبان باید تصمیم بگیرد که تعهدات شریک خارجی جهت آموزش و ارتقاء توان کارکنان خارجی در جریان سرمایه گذاری چگونه خواهد بود. در اکثر موافقتنامه های خارجی، هم در کشور میزبان و هم در یک یا تعدادی از مکان های استقرار شرکت چندملیتی سرمایه گذار در خارج از کشور، آموزش کارکنان بومی پیش بینی می گردد.
7ـ ارتقاء فناوری
سرمایه گذاری خارجی نه تنها در اشکال مختلف چون خرید کالاهای سرمایه ای، امتیاز و لیسانس، کمک های فنی و مهندسی و … به انتقال دانش و مهارت های فنی روزآمد به کشور پذیرنده سرمایه می پردازد، بلکه می تواند در صورت توانمندی شرکای داخلی و نهادهای ذی ربط، از طریق بومی ساختن این دانش و مهارت ها، به نشر آن و ارتقاء مهارت های نیروی کار داخلی بیانجامد. سرمایه گذاری خارجی، شامل دو نوع تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری است. تکنولوژی نرم افزاری از قبیل دانش فنی و مهارت های مدیریتی، امکان استفاده بهتر از تکنولوژی های سخت افزاری را در زمان بهره برداری فراهم می کند.
8ـ ریسک سرمایه گذاری
انواع مختلفی از ریسک در ارتباط با یک پروژه سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. وجود انواع ریسک در کنار یکدیگر، محیط های ریسکی را ایجاد می کنند که بر اساس طبیعت رویدادهای مخاطره آمیز مرتبط از یکدیگر متمایز می شوند. به عبارت دیگر این محیط های ریسک بر اساس بخش اقتصاد یا صنعت و کشور مورد نظر متفاوتند. انواع ریسک سرمایه گذاری را می توان از عام به خاص تقسیم بندی کرد، از ریسک جهانی، صنعتی و کشوری تا ریسک بنگاه و پروژه . در ادامه چارچوبی جامع از انواع مختلف ریسک

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید