منابع پایان نامه درمورد
…,، {1,، n│ها No category

شده، تبدیل می کنیم.
(j = 1, 2, …, n) a_ij= r_ij/√(∑_(i=1)^m▒〖r_ij〗^2 )
ماتریس به دست آمده، N_D نامیده می شود.
ماتریس بی مقیاس موزون را به دست می آوریم.
V= N_D* W_(n*n)
که در آن V ماتریس بی مقیاس موزون و W یک ماتریس قطری از وزن های به دست آمده برای شاخص ها می باشد.
راه حل ایده آل مثبت (A_i^+) و راه حل ایده آل منفی (A_i^-) را مشخص نمائید.
A^+= {(〖max〗_i V_ij│jϵJ_1 ), (〖min〗_i V_ij│jϵJ_2 )│i=1, 2, …, n}
A^-= {(〖min〗_i V_ij│jϵJ_1 ),(〖max〗_i V_ij│jϵJ_2 )│i=1,2, …, n}
A_i^+= {V_1^+, V_2^+, …, V_n^+ }
A_i^-= {V_1^-, V_2^-, …, V_n^- }
به طوری که
J_1= {1, 2, …, n│ها شاخص مثبت عناصر ازاء به}
J_2= {1, 2, …, n│ها شاخص منفی عناصر ازاء به}
اندازه فاصله بر اساس نرم اقلیدسی به ازاء راه حل ایده آل منفی و گزینه مثبت و همین اندازه را به ازاء راه حل ایده آل مثبت و گزینه منفی به صورت زیر بدست می آوریم:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درباره تربیت بدنی، درس تربیت بدنی، مدیران مدارس، مدارس متوسطه
دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید