دانلود پایان نامه درمورد
کره جنوبی پایان نامه ها

رسانده می شود و بعد با کاغذ صافی واتمن(Whatman Filter) فیلتر می شود. بوسیله یک پیپت پاستور مقداری از خون رقیق شده و فیلتر شده را برداشته و یک قطره از آن را روی لام هماسیتومتری (نئوبار) قرار داده و در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی شیئی 100 سلول های سفید در چهار مربع کناری لام شمارش شده و پس از جمع کردن تمام سلول های شمارش شده با استفاده از رابطه زیر تعداد سلول های سفید در میکرولیتر خون محاسبه می شود(جعفری، 1387).
4 / 2000 * سلول های سفید شمارش شده در لام نئوبار = تعداد سلول های سفید در هر میکرولیتر خون

جدول 4-2- ترکیب محلول نات- هریک (Nott Herick) (براون، 1370):
نام ماده
فرمول شیمیایی
مقدار
نمک
NaCl
88/3 گرم
فسفات هیدروژن سدیم
Na2HPO4
74/1 گرم
فسفات هیدروژن پتاسیم
K2HPO4
25/0 گرم
سولفات سدیم
Na2SO4
50/2 گرم
متیل ویولت

1/0 گرم
فرمالین 37 درصد

50/7 میلی لیتر

2-9-2- اندازه گیری درصد هماتوکریت خون
برای اندازه گیری درصد هماتوکریت خون لوله های میکروهماتوکریت را تا 3/2 ارتفاع آنها از خون حاوی ماده ضد انعقاد پر کرده و یک انتهای آن با خمیر مخصوص مسدود می شود. این لوله ها با دستگاه سانتریفوژ میکروهماتوکریت به مدت 4 دقیقه و سرعت 1200 دور در دقیقه سانتریفوژ شده و سپس با استفاده از خط کش مدرج مخصوص در صد هماتوکریت در لوله ها خوانده می شود(طاهری 1370).

3-9-2- اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون
برای اندازه گیری غلظت هموگلوبین خون از روش سیانو مت هموگلوبین با یک محلول استاندارد تجارتی به نام محلول درآبکینز (Drabkins Solution) استفاده می شود (براون، 1370). برای تهیه محلول درآبکینز، محتویات یک ویال از استوکA و یک ویال از استوک B (موجود در کیت آزمایش) را به یک بالن ژوژه 500 میلی لیتری وارد کرده و با آب مقطر حجم آن به مقدار استاندارد می رسد. 20 میکرولیت از نمونه خون را با سمپلر به 5 میلی لیتر از محلول درآبکینز افزوده می شود و پس از 5 دقیقه آنرا در دور 15000 و به مدت 5 دقیقه سانتریفوژ کرده تا مواد معلق سلولی از آن خارج شود و سپس میزان جذب نوری نمونه و استاندارد مربوطه در طول موج 540 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت می شود و با فرمول زیر غلظت هموگلوبین محاسبه می گردد.
غلظت هموگلوبین (گرم درصد) = 8/36 * جذب نوری نمونه

10-2- استرس آنوکسی
انجام این آزمایش در پایان دوره (روز 61) صورت پذیرفت. برای این منظور تانک 1000 لیتری بوسیله توری با چهارچوب چوبی به چند قسمت مساوی تقسیم شد و سپس میزان اکسیژن آب توسط گاز ازت به ppm 3 کاهش داده شد و سپس 15ماهی از هر تیمار (5 ماهی از هر تکرار) انتخاب و به داخل محفظه های توری داخل تانک انتقال داده شد (شکل 2-2) و پس از 2 ساعت تحمّل شرایط استرسی به طور همزمان اقدام به خونگیری از ماهیان جهت بررسی میزان کورتیزول و گلوکز خون گردید.در طول دوره استرسی میزان اکسیژن در حد ppm 3 نگه داری شد و بعد از 2 ساعت تحمل شریط استرسی هوادهی و آب ورودی تانک برقرار گردید و تا 24 ساعت میزان تلفات ماهیان ثبت شد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهاستان گیلان، دانه بندی

1-10-2- اندازه گیری میزان گلوکز
برای اندازه گیری گلوکز از کیت مربوطه )شرکت پارس آزمون) و به روشEnzymatic, Colorimetric – GOD – PAP (تک نقطه ای با روش فتومتریک) استفاده شد.
محتویات کیت آزمایشی شامل Phosphate buffer, Phenol, 4-Aminoantipyrine, Glucose oxidase, Peroxidase می باشد.
اساس آزمایش به این صورت بود که آب اکسیژنه آزاد شده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز اکسیداز، با فنول و 4-آمینو آنتی پیرین، در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل کینونمین می دهد. میزان کینونمین تشکیل شده که به صورت فتومتریک قابل اندازه گیری است با مقدار گلوکز رابطه مستقیم دارد.
Glucose + O2 → Gluconic Acid + H2O2
H2O2 + 4-Aminoantipyrine + Phenol → Quinoneimine + 4H2O
اصول کار به این صورت است که گلوکز سرم تحت تاثیر آنزیم گلوکز اکسیداز (GOD) و در حضور معرف های مربوطه مطابق واکنش زیر اکسید شده و شدت رنگ حاصل که با دستگاه اسپکتروفتومتر ودر طول موج nm 546 سنجیده می شود، نسبت مستقیم با مقدار گلوکز موجود در سرم دارد.

2-10-2- روش اندازه گیری کورتیزول:
برای اندازه گیری کورتیزول از کیت i-CHROMA محصول کشور کره جنوبی با استفاده از دستگاه reader i-CHROMA استفاده شد. روش انجام آزمایش به این صورت بود که ابتدا نمونه های سرم را به نسبت 1 به 4 با آب مقطر رقیق نمودیم. میکروتیوبهای حاوی بافر را حدود 20 دقیقه قیل از انجام آزمایش در دمای اتاق نگه داشتیم (حدوداً 25 درجه سانتیگراد) تا کاملاً با محیط هم دما شود. سپس 30 میکرولیتر از نمونه سرمهای رقیق شده به داخل میکروتیوبهای حاوی بافر اضافه و به خوبی هم زده شد. در مرحله بعد 75 میکرولیتر از ترکیب سرم و بافر را داخل خشابی مخصوص کیت ریخته و 10 دقیقه صبر میکنیم. سپس خشابی را داخل دستگاه قرار داده و میزان کوزتیزول را از صفحه نمایش دستگاه قرائت میکنیم. میزان

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید