دانلود پایان نامه درمورد
رنگین کمان پایان نامه ها

ی این سه اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره به طور وسیع در ماهیان و دیگر مهره داران مشابه هستند و عمدتاً دو مقوله زیر را شامل می شوند:
1) نقش کلی در نگهداری ساختار و یکپارچگی اصلی غشاءهای سلولی
2) نقش ویژه اغلب به عنوان پیش ساز هورمونهای پاراکراینی9 فعّال یا ایکوزانوئیدها10 (Sargent, 1999).
ایکوزانوئیدها گروهی از مولکول های فعّال زیستی هستند که به عنوان هورمون های پاراکراینی شناخته شده اند. این هورمون ها شامل پروستاگلاندین ها، ترومبوکسان ها و لوکوترین ها می باشند ( Copeman, 2002). ایکوزانوئیدها نقش های فیزیولوژیکی گوناگونی را در ماهی ایفا می نمایند که از تنظیم یونی تا تخم ریزی در ماده های رسیده متغیر می باشند ( Sargent, 1995). بافت های ماهی بطور کلی غلظت های بالاتری از اسید دوکوزاهگزائنوئیک و اسیدایکوزاپنتائنوئیک را نسبت به اسید آراشیدونیک دارند و ماهی به همان نسبت احتیاجات غذایی برای اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره گروه امگا-3 دارد. با وجود اینکه اسید آراشیدونیک کمترین جزء دیواره های سلولی ماهی می باشد، امّا، در ساختار سلولی ماهی نقش دارد. پیش ماده اصلی ایکوزانوئید در ماهی همانند پستانداران، اسید آراشیدونیک است. البته، ایکوزانوئیدها از اسید ایکوزاپنتائنوئیک هم شکل می گیرند ولی اینها از لحاظ بیولوژیکی فعالیّت کمتری از ایکوزانوئیدهای شکل گرفته از اسید آراشیدونیک دارند. علاوه بر این، اسید ایکوزاپنتائنوئیک به طور رقابتی از شکل گیری ایکوزانوئیدها توسط اسید آراشیدونیک جلوگیری می کند و ایکوزانوئیدهای شکل گرفته از اسید ایکوزاپنتائنوئیک به طور رقابتی با عمل ایکوزانوئیدهای شکل گرفته از اسید آراشیدونیک تداخل می یابند. بنابراین، عمل ایکوزانوئید در بدن به وسیله نسبت مقادیراسید ایکوزاپنتائنوئیک به اسید آراشیدونیک تعیین می شود. میزان مطلوب نسبت اسید ایکوزاپنتائنوئیک به اسید آراشیدونیک در مهره داران خشکی زی نامعلوم است، ولی نسبت اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره امگا 3 به امگا 6 در حدود 5:1 است، که این احتمالاً نسبت اسید ایکوزاپنتائنوئیک به اسید آراشیدونیک را مشخص می کند. چنین نسبتی در ماهی می تواند متفاوت باشد. در مقایسه با پستانداران، نسبت بافتی اسید ایکوزاپنتائنوئیک به اسید آراشیدونیک در ماهی بسیار کمتر است. نیاز مناسب بافتی به هیچ یک از اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره را نمی توان جداگانه مورد توجه قرار داد، بلکه، بایستی نسبت های کلّی هر سه اسید چرب غیر اشباع بلند زنجیره (DHA:EPA:AA) مورد توجه قرار گیرد. این امر در عمل مشکل است و وقتی تشدید می شود که تعداد زیادی از گونه های ماهیان آب شیرین توانائی تولید اسید ایکوزاپنتائنوئیک و اسید دوکوزاهگزائنوئیک از اسید لینولنیک و اسید آراشیدونیک از اسید لینولئیک را دارند (Sargent et al., 1999). به همین صورت، روابط رقابتی اسید لینولنیک و اسید لینولئیک و دیگر اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره 20 و 22 کربنی و اسیدهای چرب با یک پیوند مضاعف برای تبدیل این اسیدهای چرب غیر اشباع 18 کربنی به محصولات نهایی 20 و 22 کربنی وجود دارد. در سایر گونه ها، از جمله همه ماهیان دریایی که تاکنون مطالعه شده اند، میزان تبدیل اسید لینولنیک به اسید های چرب ایکوزاپنتائنوئیک و دوکوزاهگزائنوئیک و نیز، میزان تبدیل اسید لینولئیک به اسید آراشیدونیک ناچیز یا صفر است. بدین لحاظ، در این گونه ها اسید ایکوزاپنتائنوئیک، اسید دوکوزاهگزائنوئیک و اسید آراشیدونیک ، اسیدهای چرب ضروری هستند.

5-2-3-1- نشانه های کمبود اسیدهای چرب
کمبود اسیدهای چرب ضروری در ماهی موجب کاهش رشد و افزایش ضریب تبدیل غذایی، پوسیدگی باله دمی، التهاب کبد، تغییر نفوذپذیری غشاهای سلولی، فساد چربی کبد، کاهش حجم گلبول های قرمز، کاهش تعداد سلول های خونی، هماتوکریت و هموگلوبین و افزایش تجمع (9-n3: 20) و تبدیل آنها به فسفولیپیدها می گردد ( افشار مازندران، 1381).
به نقل از Lovell (1988) و با توجه به گزارش های Castell (1979)، برای پیشگیری از بروز علائم کمبود اسیدهای چرب ضروری در ماهی آزاد و قزل آلا، به حدود 1 تا 2 درصد اسیدهای چرب امگا 3 در جیره غذایی نیاز است. این علائم شامل رشد اندک، رنگ پریدگی کبد، بی رنگ شدن، نکروز یا بافت مردگی باله دمی، علائم شوک درماهیانی که در طی استرس بی هوش می شوند و افزایش سطوح اسیدهای چرب امگا 9 (9-n) در بافت ها می باشد. از طریق استفاده از هر یک از اسیدهای چرب گروه امگا 3 می توان از بروز چنین علائمی جلوگیری نمود، اگرچه، براساس گزارش ها، میزان رشد در ماهی قزل آلا زمانی بیشتر است که اسیدهای چرب فوق غیر اشباع با زنجیره بلند از گروه امگا 3 مانندEPA) 5: 20 (C وDHA) 6: 22C) مورد تغذیه قرار گیرند. علائم کمبود اسیدهای چرب ضروری ممکن است به دلیل سطوح بالای اسیدهای چرب امگا 3 در جیره غذایی، تشدید شود. معمولاً، وجود مقدار 4 تا 5 درصد روغن ماهیان دریایی در جیره غذایی، میزان کافی از اسیدهای چرب امگا 3 را در جیره غذایی آزاد ماهیان تأمین می کند (Lovell, 1988).
6-2-3-1- میزان چربی و اسید چرب مورد نیاز آبزیان پرورشی
میزان چربی مورد نیاز قزل آلای رنگین کمان، 15-9 درصد، کپور معمولی، 18-8 درصد و انواع میگو، 1-5 درصد می باشد. لازم به ذکر است که نیاز به چربی در مراحل مختلف رشد و زندگی و شرایط محیطی و پرورشی متفاوت بوده و منطبق با نیازهای انرژی آبزیان می باشد و مهمترین منبع تأمین انرژی برای آبزیان پرورشی لیپیدها می باشند.
جدول8-1 : نیاز آبزیان پرورشی به اسیدهای
چرب ضروری (سالک یوسفی، 1379)
گونه
اسیدهای چرب ضروری
درصد مورد نیاز در جیره
قزل آلای رنگین کمان (بچه ماهی، انگشت قد، ماهی بالغ)
3-n3: 18
3-n5: 20
3-n6: 22
6/1-8/0
قزل آلای رنگین کمان (مولد)
3-n2: 18
2/1-1
کپور معمولی
3-n2: 18
3-n3: 18
3-n5: 20
3-n6: 22
1/1-9/0
1/1-1
3/0-25/0
26/0-24/0
کپور علفخوار
3-n6: 22
3-n3: 18
3-n5: 20
5/0-4/0
1 -8/0
45/0-3/0
میگوها
3-n5: 20
3-n6: 22
6-n2: 18
3-n3: 18
73/0-7/0
37/0-3/0
81/0-8/0
52/0-5/0

7-2-3-1- قابلیت هضم پذیری چربیها :
چربیها معمولاً به طور کامل هضم می شوند. مگر زمانی که در دمای مناسب برای زیست ماهی به علّت نقطه ذوب بالا، این ترکیبات به صورت جامد باقی بمانند. نقطه ذوب تری آسیل گلیسیرید عمدتاً به نقطه ذوب اسیدهای چرب تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اسیدهای چرب غیر اشباع به خوبی هضم می شوند. در آزاد ماهی اطلس، ضریب هضم پذیری ظاهری چربی زمانیکه به شکل تری آسیل گلیسرول ها یا اسیدهای چرب آزاد هستند، 90 تا 98 درصد است. میزان هضم پذیری اسیدهای چرب اشباع، کمتر بوده و بسته به طول زنجیره کربن از 70 درصد برای مریستات (14:0) تا 50 درصد برای استئارات (18:0) کاهش می یابد. نتایج مشابهی در مورد سایر گونه ها نظیر قزل آلا و کپور بدست آمده است (Guillaume et al.,1999).
8-2-3-1- منابع چربی جیره آبزیان
چربی های استخراج شده از دوکفه ای ها، ماهی مرکب، ماسل ها ، کریل و ماهی ها، بهترین منابع چربی جهت استفاده در جیره غذایی ماهیان و میگوها هستند. روغن های گیاهی شامل روغن سویا، کلزا، ذرّت، بادام زمینی و آفتابگردان عمدتاً حاوی اسیدهای چرب امگا 3 می باشند (افشار مازندران، 1381). به طور سنّتی و معمول، روغن ماهی منبع اصلی چربی استفاده شده در ترکیب بندی و ساخت غذاهای آبزیان است. به جهت افزایش تقاضای روغن و مجبور کردن در قابلیّت تحمّل منابع طبیعی، منابع متنوعی از چربی ها شامل انواع مختلف روغن های حاصل از محصولات فرعی شیلاتی، روغن های گیاهی یا چربی های حیوانی در غذاهای آبزیان پرورشی مورد استفاده قرار می گیرند. به علاوه، بر خلاف آنچه که رایج است، فرض شده که ترکیب اسیدهای چرب روغن ماهی به میزان زیاد متغیّر و وابسته به عوامل متعددی مانند گونه ماهی، نوع مادّه خام (ماهی کامل در مقابل محصولات فرعی فرآوری شده)، فصل و غیره … می باشد. روغنِ ماهیان مختلف ممکن است تفاوت های معنی داری، نه تنها از نظر مقادیر SAFA، MUFA و PUFA بلکه از نظر فراوانی نسبی اسیدهای چرب چند زنجیره غیر اشباع (امگا 3) مانند EPA و DHAبا یکدیگر داشته باشند. جایگزینی روغن ماهی با روغن های گیاهی یا چربی های حیوانات خشکی زی، موجب تغییر در مقادیر اسیدهای چرب جیره های تهیه شده می شود. بیشتر چربی های حیوانات خشکی زی (مانند پیه نهنگ و چربی خوک) دارای مقادیر بالایی SAFAهستند، در حالی که بیشتر روغن های گیاهی غنی از PUFA یا HUFA می باشند. تغییر در منبع چربی جیره غذایی، منجر به تغییر زیادی در ترکیب فیزیکوشیمیایی اسیدهای چرب می شود (Hua and Bureau, 2008).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهژئوتوریسم، پوشش گیاهی، صنعت گردشگری

1-8-2-3-1- روغن ماهی
روغن ماهی به عنوان محصول جانبی در هنگام تولید پودر ماهی به دست می آید، یا اینکه در ماهیان خاصّی ضمن استخراج روغن و پودر ماهی نیز تولید می گردد. در فرآیند استخراج روغن و پودر ماهی سه ماده اصلی شامل روغن ماهی ، پروتئین ماهی وعصاره ماهی11به دست می آیند. ماده خشک ماهی صید شده در حدود 35-25% وزن کل آن است و مابقی آن آب می باشد (میر نظامی ضیابری، 1374).

ترکیب اسیدهای چرب روغن ماهی:
روغن ماهی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دوگانه می باشد. میزان این اسیدهای چرب بستگی به گونه ماهی دارد. مشخصه اصلی روغن های دریایی، وجود اسیدهای چرب با 4 تا 6 پیوند دوگانه در آنهاست. این اسیدهای چرب که عمدتاً از گروه امگا 3 می باشند، سبب رقیق شدن خون می شوند و عوارضی چون سکته قلبی را در انسان کاهش می دهند. اکثر روغن های ماهی سرشار از اسیدهای چرب اشباع نشده گروه امگا 3 و فاقد آنتی اکسیدان های طبیعی مانند ویتامین E می باشند، بنابراین، این روغن ها در مقابل اکسیژن مقاوم نیستند و به سرعت اکسید می شوند. مهم ترین اسیدهای چرب اشباع نشده موجود در روغن ماهی، EPA و DHA می باشند. به علّت وجود اسیدهای چرب اشباع نشده و مشکل اساسی اکسیداسیون سریع این اسیدهای چرب در روغن ماهی، باید بعد از صید، سریعاً آنها را با یخ خنک و یا در سردخانه نگهداری و یا به خط تولید روغن کشی ارسال نمود. برای افزایش زمان ماندگاری روغن ماهی می توان از آنتی اکسیدان های صنعتی مانند BHA12 و 13BHT نیز بهره گرفت (میر نظامی ضیابری، 1374). میانگین مقادیر اسیدهای چرب موجود در روغن ماهی در جدول 9-1 نشان داده شده است .

جدول 9-1:میانگین مقادیراسیدهای چرب موچود در روغن ماهی
میزان (درصد)
فرمول
اسید چرب
5/6
C14:0
اسید میریستیک
13
C16:0
اسید پالمیتیک
5/6
C16:1
اسید پالمیتولئیک
2
C18:0
اسید استئاریک
5/14
C18:1
اسید اولئیک
5/2
C18:2
اسید لینولئیک
1
C18:3
اسید لینولنیک
14
C20:5
اسید ایگزاپنتان
18
C22:1
اسید اروسیک

2-8-2-3-1-روغنهای گیاهی و ترکیب اسیدهای چرب
1-2-8-2-3-1-آفتابگردان (Heliaanthus annus L.Var marcocarpus DC)
به نقل از Mckevith (2005) و با توجه به گزارش هایMorrison و همکاران (1995)، ترکیب اسیدهای چرب موجود در روغن آفتابگردان، بستگی به محل رویش و کشت آن دارد. آب و هوای خنک تر مقادیر بالاتری از اسیدهای چرب امگا 6 با چند پیونددوگانه (n-6) PUFA اسید لینولئیک را در مقایسه
با آب و هوای گرم تر، جایی که اسید چرب با یک پیوند دوگانه یا MUFA به نام اسید اولئیک غالبتر است، تولید می کند. علاوه بر نژاد معمولی، نوعی آفتابگردان غنی از اسید اولئیک نیز در حال تولید است (Mckevith, 2005). این اسیدهای چرب خواص متفاوت و اثرات مختلفی بر سلامت مصرف کننده دارند. دانه آفتابگردان یکی از باارزش ترین دانه های روغنی است و روغن آفتابگردان در حدود 12% کل روغن های نباتی تولید شده در جهان را تشکیل می دهد ( مالک، 1379).

ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان :
در روغن آفتابگردان حدود 15% اسیدهای چرب، اشباع شده و 85% آن ها غیر اشباع هستند. اسیدهای چرب غیر اشباع آن شامل اسید چرب دارای یک پیوند دوگانه (اسید اولئیک) و درصد بالایی از اسید چرب دارای چند پیوند دوگانه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید