دانلود پایان نامه درمورد
توسعه پایدار، رنگین کمان، توسعه پاید پایان نامه ها

(لینولئیک) می باشند. هر دو این اسیدها برای سلامتی مفید و در کاهش کلسترول خون موثرند. چون مقدار اسید لینولنیک (با 3 اتصال دوگانه) موجود در روغن آفتابگردان کم و در حدود 5/0% است، این روغن در مقایسه با روغن های دارای اسید لینولنیک زیاد نظیر سویا، عمر نگهداری بیشتری دارد. عواملی نظیر منطقه کشت، شرایط آب و هوایی و عوامل ژنتیکی، در ترکیب و بازده روغن آفتابگردان تاثیر می گذارد. در بعضی از گونه های این گیاه، مقدار اسید اولئیک بسیار زیاد است. در فصلی سردتر از متوسط دمای فصل کشت، مقدار اسید لینولئیک در روغن آفتابگردان بالاتر از حد متوسط است (مالک، 1379).

جدول 10-1 : ترکیب اسیدهای چرب روغن آفتابگردان (مالک، 1379)
مقدار معمول برای روغن آفتابگردان آمریکا
حدود (درصد)
اسیدچرب

کمتر از 5/0
C14:0
6
10-3
C16:0
1/0
کمتر از 1
C16:1
4
10-1
C18:0
5/16
65-14
C18:1
4/72
75-20
C18:2
5/0
کمتر از 7/0
C18:3
4/0
کمتر از 1
C20:0
1/0
کمتر از 5/0
C20:1
7/0
کمتر از 1
C22:0

کمتر از 5/0
C22:1

کمتر از 2/0
C:24

2-2-8-2-3-1- سویا (Glycine max (L.) Merr.)
به نقل از Mckevith (2005) و با توجه به گزارش های Brien و همکاران (2000)، سویا و فرآورده های آن قرن هاست که سهم مهمّی را در رژیم غذایی آسیایی ها دارند، هر چند که تا قبل از جنگ جهانی دوّم، به علّت عدم امکان بهبود طعم نامناسب آن، مصرف روغن سویا بسیار کمتر بود. زمانی که روشی برای رفع مشکل طعم نامطبوع روغن سویا یافت شد، مصرف آن به سرعت توسعه یافت. به نقل از Mckevith (2005)، Wang (2002) گفته می شود که سویا هم اکنون عمده ترین دانه روغنی و روغن سویا مهمترین روغن نباتی است که در جهان تولید می شوند. این اهمیّت به دلیل فراوانی، ارزانی، کیفیّت خوب روغن، محصول پروتئینی با ارزش به جا مانده از فرآیند روغن کشی و بازده بالای روغن است که روغن سویا را به روغن برتر در بازارهای محلی و بین المللی بدل نموده است. وجود مقدار نسبتاً زیاد (8-7%) اسید لینولنیک، پایداری روغن در مقابل اکسیداسیون را کاهش می دهد. برگشت طعم و بوی روغن پس از تصفیه و بی بو کردن را به لینولنات ها (نمک های اسید لینولنیک) نسبت می دهند (مالک، 1379).

ترکیب اسیدهای چرب روغن سویا :
روغن سویا دارای مقادیر زیادی از اسیدهای چرب لینولئیک و لینولنیک است. مقدار این اسیدها بر حسب نوع دانه و شرایط آب و هوایی، بین 13-2% ( به طور متوسط 7%) متغیّر است. ترکیب و مقدار اسیدهای چرب روغن سویا در جدول 11-1 آمده است (مالک، 1379).

جدول 11-1: ترکیب اسیدهای چرب روغن سویا (مالک، 1379)
حدود تعیین شده استاندارد کدکس
مقدار (درصد وزنی)
اسیدهای چرب تشکیل دهنده

حدود
متوسط

اشباع شده
کمتر از 1/0

1/0
لوریک
کمتر از 5/0
کمتر از 5/0
2/0
میریستیک
14-7
12-7
7/10
پالمیتیک

5/5-2
9/3
استئاریک
کمتر از 6/0
کمتر از 1
2/0
آراشیدیک
کمتر از 5/0
کمتر از 5/0

بهنیک

19-10
15
کل اشباع شده

غیر اشباع
کمتر از 5/0
کمتر از 5/0
3/0
پالمتیولئیک
26-18
20-5
8/22
اولئیک
57-50
60-35
8/50
لینولئیک
10-5/5
13-2
8/6
لینولنیک
کمتر از 5/0
کمتر از 1

ایکوزونوئیک


7/80
کل غیر اشباع

3-2-8-2-3-1- شلغم روغنی (B. juncea) و کانولا ( Brassica napus L. وB. rapa L.)
به نقل از Meckevith (2005) و با توجه به گزارشات BNF (1992)، دانه شلغم به وسیله گیاه شلغم که گل های زرد روشن دارد و عضوی از خانواده شلغم می باشد، تولید می شود. در گذشته، دانه شلغم به جهت داشتن مقادیر بالای اسید چرب اروسیک استفاده می شد، امّا به سبب مشاهده سمیّت در این اسید، نژادهای جدید که به جای اسید اروسیک حاوی اسید اولئیک هستند، پرورش داده می شوند. در حالی که در اتحادیه اروپا هنوز نام اصلی دانه شلغم استفاده می شود. دانه شلغم غنی از اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه (MUFA) و آلفا اسید لینولنیک (ALA) است (Mckevith, 2005).
روغن کانولا در کانادا تولید می شود. این روغن از دانه های گیاهان Brassica napus و B. rapa که اصلاح ژنتیکی شده اند، به دست می آید و دارای مقادیر کم اسید اروسیک (C22:1) و گلوکوزینولات ها و از نظر ویژگی های شیمیایی، فیزیکی و تغذیه ای کاملاً متفاوت از روغن شلغم روغنی است که اسید اروسیک زیادی دارد (مالک، 1379).

ترکیب اسیدهای چرب روغن کانولا و شلغم روغنی:
ارزش غذایی روغن کانولا به خاطر مقدار کم اسیدهای چرب اشباع شده ( کمتر از 4% اسید پالمیتیک) و مقدار نسبتاً زیاد اسید اولئیک (60%) و آلفالینولنیک (10%) است. ترکیب اسیدهای چرب روغن کانولا در جدول 12-1 نشان داده شده است (مالک، 1379).

جدول 12-1: ترکیب اسیدهای چرب اصلی در روغن کانولا و شلغم روغنی (درصد وزنی) (مالک، 1379)
کانولا
HO
کانولا
LL
شلغم روغنی
(HEAR)
کانولا
اسید چرب
1/0
1/0

1/0
C14:0
4/3
9/3
4
5/3
C16:0
5/2
2/1
1
5/1
C18:0
9/0
6/0
1
6/0
C20:0
5/0
4/0
8/0
3/0
C22:0
4/7
2/6
9/6
6
کل اشباع شده
2/0
2/0
3/0
2/0
C16:1
8/76
1/61
15
1/60
C18:1
6/1
5/1
10
4/1
C20:1
1/0
1/0
1/45
2/0
C22:1
7/87
9/62
1/70
9/61
کل تک غیر اشباعی
8/7
1/27
1/14
1/20
C18:2n-6
6/2
1/2
1/9
6/9
C18:3n-3
4/10
2/29
2/23
7/29
کل چند غیر اشباعی

4-2-8-2-3-1- روغن گلرنگ Carthamustinctorius:
گلرنگ گیاهی بیابانی است. ریشه عمودی اصلی که عمیقاً در خاک فرو
می رود، برگهای مومی و پوشش نسبتاً ضخیم گیاه گویای این حقیقت است. روغن گلرنگ معمولی زرد کمرنگ است. مقدار اسید لینولئیک روغن گلرنگ بیشتر از تمام روغن های نباتی موجود در تجارت است(مالک، 1379). مقدار زیاد اسید لینولئیک و فقدان اسید لینولنیک، بعنوان یک روغن خوراکی با بالاترین مقدار ترکیبات غیر اشباع، می تواند مورد توجه قرار گیرد.
جدول 13-1 : ترکیب اسیدهای چرب روغن های اولئیک و لینولئیک گلرنگ (درصد وزنی) (مالک، 1379)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهدینی، ، بسیار

اسید چرب
گلرنگ معمولی
گلرنگ اولئیک
پالمیتیک
25/5
5/4
استئاریک
5/1
5/1
اولئیک
15
77
لینولئیک
77
15
دیگر اسیدهای چرب
25/1
2

5-2-8-2-3-1- روغن بذر کتان Linumusitatissimum:
فرآورده های حاصله از کتان از بذرهای موجود در داخل آن تهیّه میشود. بذرهای این گیاه حاوی روغنهای چربی به نام اسید آلفا لینولنیک (ALA) است. اسید آلفا لینولنیک (ALA) در واقع همان روغن امگا-۳ موجود در کتان است. کتان همچنین حاوی سایر مواد مهمّی نظیر “لیگنال ها” است که می تواند از بدن شما در قبال برخی از انواع سرطان مراقبت کند.
روغن کتان حاوی اسیدهای چربی امگا۳ و همچنین اسیدهای چرب امگا-۶ است. روغن این گیاه غنی ترین منبع اسیدهای چرب امگا۳ در طبیعت است و حاوی بیشتر از دو برابر امگا۳ موجود در روغنهای ماهی است و از نظر قیمت هر انس آن ارزانتر از انواع روغن ماهی است (مالک، 1379).
جدول 14-1- ترکیب اسیدهای چرب اصلی در روغن بذر کتان (درصد وزنی) (مالک، 1379)
لینو لنیک
18:3 C
لینولئیک
18:2C
اولئیک
18:1C
استئاریک
18:0C
پالمیتیک
16:0 C
اسیدچرب
59
15
17
3
5
بذرکتان

3-3-1- نیازهای معدنی و ویتامینی قزل آلای رنگین کمان :
وجود مواد معدنی به مقدار کم در جیره غذایی ماهی قزل آلا نیز نظیر جانوران بزرگتر الزامی می باشد. اغلب مقادیر مزبور مشخص نشده اند، امّا می توان این طور فرض نمود که بیشتر مواد معدنی که برای ادامه حیات قزل آلا ضروری هستند، به طور مستقیم از آب قابل جذب می باشند. ماهی قزل آلا توانایی جذب کلسیم، کبالت و فسفر را از آب دارد. نمک دریایی حاوی ید به عنوان یک ماده افزودنی سودمند به ترکیبات غذایی قزل آلا شناخته شده و می توان به نسبت بیش از 4% جیره آن را به غذا افزود. افزودن مقدار کم ید (0011/0-0006/0) میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن ماهی به جیره غذایی قزل آلا ضروری است. برخی از مواد غذایی که در تأمین مواد معدنی دارای اهمیّت می باشند، عبارتند از : ماهی، استخوان، نوعی علوفه دریایی به نام کلپ (Kelp)، آرد گوشت، سر شیر خشک، گوشت های تازه و Brown.1993; Stoskopf. 1993).(Retiz, 1988;.
جدول15-1 :نیازهای معدنی ماهی قزل آلای رنگین کمان ( (Sedgwick. 1990; Brown. 1993; Retiz, 1988
مقدار(میلیگرم درکیلوگرم جیره)
ماده معدنی
مقدار (درصد)
ماده معدنی
10-5
100-50
300-100
4-1
100-30
50-20
5/-25/
2/-1/
کبالت
آهن
ید
مس
روی
منگنز
کروم
سلنیوم
5/
05/
03/-01/
07/
03/-01
5/-1/
05/-03
کلسیم
منیزیوم
پتاسیم
فسفر
سدیم
کلر
گوگرد

 در خصوص نیازهای ویتامینی ماهی قزل آلا منابع مختلف ارقام نسبتاً متفاوتی را ارائه می کنند. محققین در اروپا و آمریکا استفاده روزانه از ویتامین در جیره غذایی قزل آلا را توصیه می نمایند. در مقایسه با بیشتر پستانداران و پرندگان، سیستم معدی و روده ای ماهیان فاقد منابع غنی میکروارگانیزم های مناسب جهت تولید برخی از ویتامین ها می باشد. بنابراین، نباید تصور کرد که ماهیان می توانند میزان قابل توجه ای از ویتامین ها را از طریق سنتز روده ای به دست آورند. در آزاد ماهیان مقدار بسیار کمی اسید آمینه تریپتوفان به ویتامین نیاسین تبدیل می شود (میار و جلالی، 1372).
 یازده ویتامین و مواد شبه ویتامین محلول در آب و چهار ویتامین محلول در چربی در تغذیه آزادماهیان ضروری هستند. البته تردیدهایی در مورد نیازهای غذایی قطعی آزاد ماهیان برای دو ماده شبه ویتامین محلول در آب یعنی کولین و اینوزیتول (میواینوزیتول) وجود دارد، زیرا آزاد ماهیان می‌توانند نیازشان به این ترکیبات را برآورده کنند و به عبارتی، قادر به سنتز این ویتامین ها می‌باشند. اطلاعات ذکر شده در جدول 16-1 ، عموماً برای رفع نیازهای زیستی اغلب ماهیان به ویتامین ها قابل استفاده هستند (Post, 1987 ; Stoskopf, 1993).

جدول16-1: حداقل نیازهای ویتامینی آزادماهیان (برحسب میلیگرم به ازای هرکیلوگرم جیره) (Stoskopf, 1993)
Sedgwick
(1990)
Post
(1981)
NRC109
(1973)
Torrissen
(1982)
Halver
(1972-1989)
گزارش دهنده
نوع ویتامین

ویتامیهای محلول در آب:
*(15/-2/) 10
10
10
15-10
15-10
تیامین (B1)
(1-5/) 20
20
20
25-10
25-20
ریبوفلاوین (B2)
(25/-5/) 10
10
15-10
20-10
15-10
پیریدوکسین (B6)
(0003/-0002/) 02/
02/
02/
02/
02/
سیانوکوبالامین (B1)
(5-3) 100
100
100
150-100
150-80
اسیدآسکوربیک (C)
(08/-04) 1
1
1
1/5-1
1/5
بیوتین (H)
(60-50) 3000
3000کولین
(15/-1/) 5
5
5
10-5
6-10
اسیدفولیک
(20-18)400
400
400
300-200
400-300
اینوزیتول
(7-4) 150
150
150
200-120
200-150
نیاسین
(2-1) 40
40
40
50-40
50-40
اسیدپانتوتنیک

ویتامینهای محلول در چربی:
(IU 1/) IU 10-5
IU 10
10

8
ویتامینK
(IU 75) IU 2500
IU 2500
IU2500
IU 2500-2000
IU 2500-2000
ویتامینA
(IU 72) IU 2400
IU 2400
IU 2400
IU 200

ویتامینD
(IU 1/) IU 30
IU 30
90
50-40
50-40ویتامینE
* اعداد داخل پرانتز برحسب میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر روز است.

4-1- مرور منابع:
افزایش جهانی تولیدات آبزیپروری و کاهش همزمان ذخایر ماهیان مورد استفاده جهت تولید روغن ماهی، جایگزینی روغن ماهی در جیره غذایی ماهیان را به عنوان ضرورتی برای توسعه پایدار صنعت آبزی پروری تبدیل کرده است (Bell et al., 2002; Mourente et al., 2005; Miller et al., 2007). زیرا تولید جهانی روغنهای حاصله از دانههای گیاهی در سالهای اخیر به طور پیوسته افزایش یافته، به طوری که قیمت آنها نسبتاً ثابت و قابلیّت دسترسی به آنها بیشتر است (Mourente et al., 2005; Mourente and Bell, 2006; Huang et al., 2007). روغنهای گیاهی که غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع زنجیره کوتاه 18 کربنه (C18 PUFA) و


دیدگاهتان را بنویسید