تحقیق درمورد 
آب آبیاری، نمونه برداری No category

جغرافیایی:۵۵°۰´۰?E عرض جغرافیایی: ۳۶°۲۵´۰?N) در سال ۱۳۹۳ و با عنوان تاثیر پلیمرهای آب دوست و رژیم های مختلف آبیاری برروی گل جعفری رقم Tagetes erecta L. انجام شد. آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با تیمارهای اصلی چهارسطح آبیاری (۲۵%،۵۰%، ۷۵% و ۱۰۰، نیازآبی گیاه محاسبه شده از حد ظرفیت مزرعه) و تیمارهای فرعی شامل شش سطح پلیمر سوپر جاذب آب از نوع۲۰۰A (صفر،۲ ،۴ ،۶، ۸ و۱۰ گرم در کیلوگرم خاک) و در ۳ تکرار و ۷۲ واحد آزمایشی انجام شد.

۳-۱-۱ مشخصات بستر
بستر استفاده شده در مرحله کشت نشاء: ابتدا آمیخته خاکی شامل یک سوم خاک باغچه،یک سوم ماسه و یک سوم خاک برگ پوسیده با ویژگی های زیر تهیه گردید که در جدول زیرآمده است. و وزن تمام گلدان ها را با ترازوی دیجیتال به ۲۵۰/۱ کیلوگرم رسانده شد.

جدول ۳-۱-۱ مشخصات فیزیکی و شیمیایی بستر کشت استفاده شده در مرحله کشت نشاء.
درصد
رس
درصد
سیلیت
درصد
شن
بافت
خاک
درصد نیتروژن
فسفر میلی گرم درلیتر
پتاسیم میلی گرم در لیتر
EC
pH
۲۱
۸/۲۹
۲/۴۹
لوم
۰۱/۰
۵/۷۲
۶۰۰
۴۵/۲
۳/۷

۳-۱-۲ نوع پلیمر مورد استفاده و نحوه استفاده از آن
در این طرح از پلیمر ۲۰۰A استفاده شده که در جدول ۱-۳-۲ خصوصیات فیزیکی و شمیایی آن است. نحوه استفاده، بعد از تهیه پلیمر ماده خشک آن را با ترازوی دیجیتال طبق طرح ۲ تا ۱۰ گرم وزن کرده بعد از وزن کردن پلیمرها آن را با خاک خشک گلدان به خوبی مخلوط کرده و روی این مخلوط در حدود ۳ تا ۵ سانتی متر خاک ریخته این کار برای جلوگیری از تجزیه پلیمرها توسط نور ماوراء بنفش خورشید صورت گرفت.
جدول ۳-۱-۲ مشخصات فیزیکی و شیمیایی پلیمر سوپر جاذب نوع ۲۰۰A
White granule
شکل ظاهری
Appearance
۵/۰-۵/۱
اندازه ذرات (میلی متر)
Grain size (mm)
۳-۵
مقدار رطوبت (درصد)
Water content (%)
۵/۱-۴/۱
چگالی (گرم بر سانتی متر مکعب)
Density (g cm-3)
۶-۷
اسیدیته
pH
۴۵
ظرفیت عملی جذب محلول
نمک کلرید سدیم ۹/۰%
The actual capacity of absorbing the
solution of 0.9 % NaCl
۲۲۰
ظرفیت عملی جذب آب شهر
The actual capacity of absorbing tap
water
۱۹۰
ظرفیت عملی جذب آب مقطر
The actual capacity of absorbing
distilled water
۷
حداکثر دوام (سال)
Maximum durability (year)

۳-۱-۳- مواد گیاهی
نشاء مورد استفاده از سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری شاهرود تهیه شد. سعی گردید که تا حد امکان نشاء های یکنواخت انتخاب شوند .انتقال نشاء ها به گلدان ها در ۱۰ فروردین درگلدان های پلاستیکی با قطر ۲۰ سانتی متر و حجم ۲ لیتر انجام شد. و پس از آداپته شدن گل ها با آب و هوا آزاد تیمارهای آزمایشی از۲۰ اردیبهشت شروع گردیدند. نشاء مورد استفاده از بذر گل جعفری، گل درشت، تک گل، نسل اول(F1) شرکت گلد اسمیت با رنگ گل زرد و با قوه نامیه ۹۶ درصد در این طرح استفاده شد.

۳-۱-۴- آبیاری
میزان آب آبیاری بر حسب ظرفیت مزرعه تعیین و حجم آب آبیاری برای هر گلدان بر اساس ۴ سطح آبیاری (۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه محاسبه شده از حد ظرفیت مزرعه) تعیین شد. نحوه تعیین میزان آب، بر اساس ظرفیت مزرعه با دستگاه تانسیومتر انجام شد به این صورت که ابتدا خاک خشک مورد آزمایش در طرح بدون پلیمر را با ترازوی دیجیتال وزن کرده و به ۲۵۰/۱ کیلوگرم رسانده و بعد از آن تانسیومتر کالیبره شده را در گلدان قرار داده و آنقدری آب به این گلدان داده شد تا اینکه عقربه تانسیومتر بر روی درجه مورد نظر(۵/۶) ثابت شد و خاک به ظرفیت مزرعه رسید و با وزن کردن دوباره آن با ترازو اعداد اول با اعداد دوم از هم کم شد و میزان آب محاسبه شد در اولین آزمایش cc190 آب محاسبه شد. این آزمایش هر ۱۰ روز یکبار انجام شد. میزان آب در هر نوبت آبیاری (سطح آبیاری ۲۵ درصد ۸۵۵/۰، برای سطح ۵۰ درصد ۷۱۰/۱، برای سطح ۷۵ درصد ۵۶۵/۲ و برای سطح آبیاری ۱۰۰ درصد ۴۲۰/۳ لیتر آب) و در مجموع ۵۵۰/۸ لیتر برای هر تکرار آب مصرف شد. آب آبیاری استفاده شده در طی طرح از آب لوله کشی شهری بود.

۳-۱-۵- نحوه تعیین دور آبیاری
تعیین زمان آبیاری با استفاده از تجربه کارشناسان فضای سبز شهرداری و همچنین با استفاده از دستگاه تانسیومتر در فضای آزاد مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که بسته به فصل، ۲ تا ۳ روز یکبار دور آبیاری تعیین شد. نحوه انجام تعیین دور آبیاری با تانسیومتر. ابتدا تانسیومتر را کالیبره کرده به این ترتیب که، خاک دارای ظرفیت زراعی که توسط کارشناس با تجربه، آماده شده سپس دو سوم میله های تانسیومتر را درون این خاک فرو کرده و بعد از ۳۰ ثانیه با ثابت شدن عقربه آن، عدد درج شده را یادداشت نموده این کار را با خاک های اشباع و خاکی که گیاه دچار پژمردگی می شود نیز انجام داده و تمامی اعداد آن ثبت شد. بعد از کالیبره کردن دستگاه تانسیومتر تعدادی گلدان را با خاک مورد آزمایش بدون پلیمرهای سوپر جاذب پر کرده و با ترازوی دیجیتال وزن کرده و تا حد امکان خاک همگی را یکسان کرده و به ۲۵۰/۱ کیلوگرم رساندیم سپس با آبی که از ظرفیت نگهداری خاک بدست آوردیم گلدان ها را آبیاری کرده و آنها را در فضای آزاد قرار دادیم و با قرار دادن تانسیومتر درگلدان ها و ثبت روزانه اعداد، دور آبیاری را در ابتدای پروژه ۳ روزه بدست آمد. این کار تا آخر پروژه با همین گلدان ها هر ۱۰ روز یکبار ادامه داشت که با گرم شدن هوا مدت زمان آبیاری کاهش پیدا کرد و به ۲ روز رسید.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق درمورد دانشجویان، تجزیه واریانس، فرهنگ و تمدن، محصولات زراعی

۳-۲- ارزیابی صفات
۳-۲-۱- تعداد گل
پس از برداشت گیاهان، تعداد گل در بوته با شمارش دستی به دست آمد.

۳-۲-۲- ارتفاع بوته
زمان برداشت گلها (زمانی که گلها پژمرده شدند و بازار پسندی خود را از دست دادند)، ارتفاع بوته بوسیله خط کش از سطح خاک تا بالاترین ارتفاع گل اندازه گیری شد.
۳-۲-۳- تعداد برگ در بوته
پس از برداشت گیاهان، تعداد برگ در بوته با شمارش دستی برگها به دست آمد.

۳-۲-۴- سطح برگ
ارزیابی سطح برگ توسط دستگاه سطح برگ سنج۴ انجام گرفت. سطح برگ کلیه برگ های هر بوته به صورت جداگانه توسط دستگاه با واحد سانتیمتر مربع ثبت و یادداشت شد و سپس با هم جمع شدند تا سطح برگ هر بوته به دست آید.

۳-۲-۵- وزن تر گل
بعد از این که گل ها برداشت شد (گل را از قسمت اتصال به دمگل جدا کرده) وزن تر گل با ترازوی دیجیتال ‌Digital scale با دقت ۰۱/۰ گرم توزین شد.

۳-۲-۶- وزن تر شاخساره
زمانی که گیاه برداشت شد، گیاه از سطح خاک بریده شد و وزن تر اندام هوایی با ترازوی دیجیتال‌ Digital scale با دقت ۰۱/۰ گرم توزین شد.

۳-۲-۷- وزن خشک گل
پس از خشک کردن گلبرگها در دستگاه آون در دمای ۷۲ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت، وزن خشک گل‌ها با ترازوی دیجیتال Digital scale با دقت ۰۱/۰ گرم بدست آمد.

۳-۲-۸- ماده خشک اندام هوایی
پس از خشک کردن اندام هوایی در دستگاه آون در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت، وزن خشک اندام هوایی با ترازوی دیجیتال Digital scale با دقت ۰۱/۰ گرم توزین شد و درصد ماده خشک اندام هوایی با فرمول زیر محاسبه شد.

۳-۲-۹- طول ریشه
بعد از در آوردن گیاه و شستن ریشه های آن، از قسمت طوقه تا بلند ترین طول ریشه برحسب سانتی متر با خط کش اندازه گیری شد.

۳-۲-۱۰- وزن تر ریشه
پس از برداشت گیاه از گلدان، ریشه ها همراه با بستر کشت به آرامی از گلدان خارج شدند و ریشه ها با دقت از بستر جدا گردیدند. سپس برای پاک کردن بقایای بستر کشت، ریشه ها با آب ولرم شستشوی سطحی داده شدند. بعد از خشک شده آب سطحی روی ریشه ها، وزن تر آنها توسط ترازوی دیجیتالی ثبت و یادداشت شد.

۳-۲-۱۱- ماده خشک ریشه
پس از اندازه گیری وزن تر، ریشه ها به مدت ۴۸ ساعت در آون ۶۰ درجه قرار گرفتند. سپس ماده خشک توسط ترازوی دیجیتال با دقت ۰۱/۰ گرم، اندازه گیری شد.

۳-۲-۱۲- سرعت رشد نسبی
RGR سرعت رشد نسبی برحسب میلی گرم در روز با استفاده از فرمول ذیل محاسبه شد:
RGR= (lnW2-lnW1)/(T2-T1)
W1 و W2ماده خشک اندام هوایی ابتدایی (زمان نشاکاری) و انتهایی (زمان برداشت)
T1 و T2 زمان نمونه برداری اولیه و نهایی به روز

۳-۲-۱۳- میزان آب مصرفی

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید