منابع پایان نامه درباره
میانگین، تیماری، تغییرات، mmol/L پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره میانگین، تیماری، تغییرات، mmol/L

های نیترات آمونیوم برمیانگین تغییرات طول میانگره 3-14اثرات غلظت های نیترات پتاسیم برمیانگین تغییرات طول میانگره 3-2-8 تغییرات سطح برگ ها:میانگین تغییرات سطح برگ ها در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم بطورمعنی داری (P?0.01) کاهش یافت.به طوری که در آزمون مقایسه ای میانگین دانکن بیشترین مقدار (4.3667cm2 ( در گروه ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
اطلسی، گیاهان، نیتروژن، بوسیله پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره اطلسی، گیاهان، نیتروژن، بوسیله

ریشه:رشد ریشه اغلب بوسیله NH4+سست می شود و بوسیله No3- بالا می رود.محیط برای کشت ریشه محتوای هیچ NH4+ یا خیلی کمتر نگه داشته می شود.بنابراین ریشه ها قادر به جذب یون های نیترات از محلول هستند که بطور پیش رونده بیشتر الکل که به فرایند تحلیل شده است که ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
کشت، گیاهی، گیاهان، تولید پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره کشت، گیاهی، گیاهان، تولید

ج پروتوپلاست گونه هایP. Parodii و Petunis hybria(یاور و همکاران).1978 :دورگ گیری سوماتیکی گوجه فرنگی و سیب زمینی(ملجر و همکاران).1980 :استفاده از سلولهای کامل غیرمتحرک، برای انتقال بیولوژیکی دیجیتوکسین به دیجوکسین (Digitoxin into digoxin) (الفرمن و همکاران)1981:استفاده از اصطلاح تغییرات بدنی همانند تنوع سوماکلونال ) لارکین وسکوکروف).1981: ایزوله کردن آکسوتروف(Auxotrophs) ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
نیترات، آمونیوم، میانگین، پتاسیم پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره نیترات، آمونیوم، میانگین، پتاسیم

—————-138 ادامه فهرست مطالبعنوان صفحهفصل چهارم:بحث و نتیجه گیری——————————————————————– 1404-1 نتیجه گیری ——————————————————————————– 1414-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه —————————–1444-3 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان کلروفیل——————————1454-4 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر میزان فند محلول ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی

+1 – sj,2ldj-1 = oddj-1 – P(evenj-1)مرحله بروزرسانی:یکی از خواص سیگنال با تقریب ضعیف تر این است که مقدار میانگین آن با سیگنال اصلی یکسان است : S = 2-j ∑_(l=0)^(2^(-j))▒〖 s〗_(j,l) ∑_(l=0)^(2^(j-1))▒s_(j-1,l) = 1/2 ∑_(l=0)^(2^j)▒s_(j,l) پس اپراتور بروزرسانی به صورت زیر تعریف می شود :s_(j-1) = even_(j-1) + U(d_(j-1)) ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
نمونه برداری، معیار انحراف پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره نمونه برداری، معیار انحراف

. در این پژوهش، عملکرد مدل با چهار نوع از توابع ویولت شامل دوبیشیز177 ،کویفلت178 ، سیملت279 و مِیِر گسسته80 ارزیابی شده است. براساس تحقیقات قبلی محققی در[42]، امکان بهبود راهکارهای موجود با استفاده از آنالیز ویولت و داده های واقعی وجود دارد. 5-1-2- استفاده از ضرایب تقریب ویولت و ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
داده های شخصی، شبکه های عصبی، بهبود عملکرد، ارتباط خارجی پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره داده های شخصی، شبکه های عصبی، بهبود عملکرد، ارتباط خارجی

ویولت نسل دوم مطرح شده و در ادامه، تکنیک آنالیز مولفه های اصلی به عنوان یک روش کاهش ویژگی ها در جهت بهبود عملکرد سیستم نشخیص نفوذ، معرفی و تشریح می شود. فصل پنجم (چهارچوب طرح پیشنهادی). در این فصل، ضمن بررسی روش های پیشین در ارائه سیستم های تشخیص ادامه مطلب…

منابع پایان نامه درباره
شبیه سازی، مطالعه موردی، تشخیص ناهنجاری پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره شبیه سازی، مطالعه موردی، تشخیص ناهنجاری

فصل سوم مطالعه موردی دو نوع مجموعه داده شامل DARPA 1999 و KDD 1999 ، در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، که در ادامه توضیحاتی درباره هر یک ارائه خواهد شد. 3-1 مطالعه موردی بر روی داده های DARPA 1999 این مجموعه داده ها یکی از نخستین نمونه ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع
شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی

+1 – sj,2ldj-1 = oddj-1 – P(evenj-1)مرحله بروزرسانی:یکی از خواص سیگنال با تقریب ضعیف تر این است که مقدار میانگین آن با سیگنال اصلی یکسان است : S = 2-j ∑_(l=0)^(2^(-j))▒〖 s〗_(j,l) ∑_(l=0)^(2^(j-1))▒s_(j-1,l) = 1/2 ∑_(l=0)^(2^j)▒s_(j,l) پس اپراتور بروزرسانی به صورت زیر تعریف می شود :s_(j-1) = even_(j-1) + U(d_(j-1)) ادامه مطلب…

منبع پایان نامه با موضوع
نمونه برداری، معیار انحراف پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، معیار انحراف

. در این پژوهش، عملکرد مدل با چهار نوع از توابع ویولت شامل دوبیشیز177 ،کویفلت178 ، سیملت279 و مِیِر گسسته80 ارزیابی شده است. براساس تحقیقات قبلی محققی در[42]، امکان بهبود راهکارهای موجود با استفاده از آنالیز ویولت و داده های واقعی وجود دارد. 5-1-2- استفاده از ضرایب تقریب ویولت و ادامه مطلب…