پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره میانگین، تیماری، تغییرات، mmol/L

های نیترات آمونیوم برمیانگین تغییرات طول میانگره 3-14اثرات غلظت های نیترات پتاسیم برمیانگین تغییرات طول میانگره 3-2-8 تغییرات سطح برگ ها:میانگین تغییرات سطح برگ ها در اثر تیمارهای مختلفی نیترات آمونیوم بطورمعنی داری (P?0.01) کاهش بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره اطلسی، گیاهان، نیتروژن، بوسیله

ریشه:رشد ریشه اغلب بوسیله NH4+سست می شود و بوسیله No3- بالا می رود.محیط برای کشت ریشه محتوای هیچ NH4+ یا خیلی کمتر نگه داشته می شود.بنابراین ریشه ها قادر به جذب یون های نیترات از بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره کشت، گیاهی، گیاهان، تولید

ج پروتوپلاست گونه هایP. Parodii و Petunis hybria(یاور و همکاران).1978 :دورگ گیری سوماتیکی گوجه فرنگی و سیب زمینی(ملجر و همکاران).1980 :استفاده از سلولهای کامل غیرمتحرک، برای انتقال بیولوژیکی دیجیتوکسین به دیجوکسین (Digitoxin into digoxin) (الفرمن بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره نیترات، آمونیوم، میانگین، پتاسیم

—————-138 ادامه فهرست مطالبعنوان صفحهفصل چهارم:بحث و نتیجه گیری——————————————————————– 1404-1 نتیجه گیری ——————————————————————————– 1414-2 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بر روی رشد گیاه —————————–1444-3 اثر غلظت های مختلف نیترات آمونیوم ،نیترات پتاسیم بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی

+1 – sj,2ldj-1 = oddj-1 – P(evenj-1)مرحله بروزرسانی:یکی از خواص سیگنال با تقریب ضعیف تر این است که مقدار میانگین آن با سیگنال اصلی یکسان است : S = 2-j ∑_(l=0)^(2^(-j))▒〖 s〗_(j,l) ∑_(l=0)^(2^(j-1))▒s_(j-1,l) = 1/2 بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره نمونه برداری، معیار انحراف

. در این پژوهش، عملکرد مدل با چهار نوع از توابع ویولت شامل دوبیشیز177 ،کویفلت178 ، سیملت279 و مِیِر گسسته80 ارزیابی شده است. براساس تحقیقات قبلی محققی در[42]، امکان بهبود راهکارهای موجود با استفاده از بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره داده های شخصی، شبکه های عصبی، بهبود عملکرد، ارتباط خارجی

ویولت نسل دوم مطرح شده و در ادامه، تکنیک آنالیز مولفه های اصلی به عنوان یک روش کاهش ویژگی ها در جهت بهبود عملکرد سیستم نشخیص نفوذ، معرفی و تشریح می شود. فصل پنجم (چهارچوب بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره شبیه سازی، مطالعه موردی، تشخیص ناهنجاری

فصل سوم مطالعه موردی دو نوع مجموعه داده شامل DARPA 1999 و KDD 1999 ، در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد، که در ادامه توضیحاتی درباره هر یک ارائه خواهد شد. 3-1 مطالعه بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع شبکه های عصبی، تشخیص ناهنجاری، شبکه عصبی، داده های ورودی

+1 – sj,2ldj-1 = oddj-1 – P(evenj-1)مرحله بروزرسانی:یکی از خواص سیگنال با تقریب ضعیف تر این است که مقدار میانگین آن با سیگنال اصلی یکسان است : S = 2-j ∑_(l=0)^(2^(-j))▒〖 s〗_(j,l) ∑_(l=0)^(2^(j-1))▒s_(j-1,l) = 1/2 بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل
پایان نامه ها و مقالات

منبع پایان نامه با موضوع نمونه برداری، معیار انحراف

. در این پژوهش، عملکرد مدل با چهار نوع از توابع ویولت شامل دوبیشیز177 ،کویفلت178 ، سیملت279 و مِیِر گسسته80 ارزیابی شده است. براساس تحقیقات قبلی محققی در[42]، امکان بهبود راهکارهای موجود با استفاده از بیشتر بخوانید...

توسط mitra1--javid، قبل