پایان نامه با کلید واژه های 
اوقات فراغت، ورزشکاران، فعالیت جسمانی، رفتارهای ضد اجتماعی No category

وضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن ۶
۱.۴ هدف‌های تحقیق ۷
۱.۴.۱ هدف کلی ۷
۱.۴.۲ اهداف اختصاصی ۸
۱.۵ سوالات یا فرضیه‌‌های تحقیق ۸
۱.۶ تعاریف مفهومی ۸
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲.۱تعریف و مفهوم اوقات فراغت و دیدگاه‌های مختلف ۱۵
۲.۲ شاخص‌های فراغت در دوران جدید ۱۶
۲.۳ رویکردهای مختلف در تعریف اوقات فراغت ۱۷
۲.۴ اوقات فراغت از دیدگاه مکاتب فلسفی ۱۹
۲.۵ آراء چند‌تن از فلاسفه در خصوص اوقات فراغت ۱۹
۲.۶ نظریه‌های فراغت ۲۰
۲.۶.۱ دیدگاه دو‌مازیه ۲۰
۲.۶.۲ دیدگاه ادگینتون ۲۰
۲.۷ نظریه‌های مربوط به سلامت اجتماعی ۲۱
۲.۷.۱ رویکرد سیستمی ۲۱
۲.۷.۲ رویکرد اکولوژیکی ۲۱
۲.۸ اوقات فراغت و ساختار فعالیت‌ها ۲۱
۲.۹ اوقات فراغت و جنسیت ۲۳
۲.۱۰ نقش والدین در اوقات فراغت ۲۴
۲.۱۱ یکپارچگی در فعالیت‌های گروهی ۲۶
۲.۱۲ حمایت از طرف رهبران (مربیان) گروه ۲۶
۲.۱۳ رابطه‌ی بین فعالیت‌های اجتماعی و ضد‌اجتماعی ۲۷
۲.۱۴ نگاهی بر رابطه‌ی بین فعالیت‌های بعد از مدرسه و رفتارهای ضد‌اجتماعی ۲۹
۲.۱۵ تفسیر مدل توسعه‌ی اجتماعی در رابطه با ارتباط بین فعالیت و رفتار‌های ضد اجتماعی ۳۱
۲.۱۶آنالیز کوتاهی در استفاده از دارو در ورزش ۳۲
۲.۱۷ انواع ورزش ۳۳
۲.۱۸ پیشینه تحقیق ۳۶
۲.۱۹ جمع بندی ۴۳
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق (متدولوژی)
۳.۱ روش تحقیق ۵۷
۳.۲ جامعه‌ی آماری ۵۷
۳.۳ نمونه آماری و روش نمونه‌گیری ۵۷
۳.۴ جمع‌آوری اطلاعات ۵۷
۳.۴.۱ ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و پایائی ۵۷
۳.۴.۲ روائی و پایائی ۵۸
۳.۴.۳ روش اجرا (توزیع و جمع‌آوری پرسشنامه) ۵۹
۳.۵ تعریف عملیاتی متغیرها ۵۹
۳.۶ روش‌های آماری ۶۰
۳.۶.۱ مرحله‌ی اول: استفاده از آمار توصیفی ۶۰
۳.۶.۲ مرحله‌ی دوم : استفاده از آمار استنباطی ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق
۴.۱ مقدمه ۶۴
۴.۲ توصیف یافته‌های تحقیق ۶۴
۴.۳ آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق ۷۰
۴.۴ آزمون فرضیه‌های تحقیق ۷۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری وپیشنهادات
۵.۱ مقدمه ۸۰
۵.۲ خلاصه پژوهش ۸۰
۵.۳ بحث و نتیجه‌گیری ۸۵
۵.۵ پیشنهادهای پژوهش ۹۱
۵.۵.۱ پیشنهادهای کاربردی ۹۱
۵.۵.۲ پیشنهادهای پژوهشی ۹۱
منابع و ماخذ ۹۳

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
۴.۱ جدول تعداد و کیفیت پرسشنامه‌های دریافت شده ۶۴
۴.۲ جدول مشخصات سنی ورزشکاران ۶۴
۴.۳ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس رشته ورزشی ۶۵
۴.۴ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس نوع رشته ورزشی ۶۵
۴.۵ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس جنسیت ۶۶
۴.۶ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شرکت در فعالیت‌های ملی و بین‌المللی ۶۶
۴.۷ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شغل ۶۷
۴.۸ جدول توزیع و درصد فراوانی محل زندگی ورزشکاران ۶۸
۴.۹ جدول توزیع و درصد فراوانی محل تولد ورزشکاران ۶۸
۴.۱۰ جدول میانگین وقت آزاد ورزشکاران ۶۹
۴.۱۱ جدول اولویت‌بندی فعالیت‌های اوقات فراغتی ورزشکاران ۷۰
۴.۱۲ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس رشته ورزشی ۷۱
۴.۱۳ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف فعالیت اوقات فراغتی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی) ۷۱
۴.۱۴ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی) ۷۱
۴.۱۵ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس جنسیت ۷۲
۴.۱۶ جدول نتایج آزمون لوین ۷۲
۴.۱۷ جدول نتایج آزمون ANOVA ۷۲
۴.۱۸ جدول نتایج آزمون لوین ۷۳
۴.۱۹ جدول نتایج آزمون ANOVA ۷۳
۴.۲۰ جدول نتایج آزمون تعقیبی Bonferroni ۷۴
۴.۲۱ جدول نتایج توصیفی فعالیت‌های اوقات فراغتی ورزشکاران به تفکیک اولویت و نوع رشته ورزشی ۷۵
۴.۲۲ جدول نتایج آزمون Fisher’s Exact ۷۵
۴.۲۳ جدول مقایسه رفتار‌های ضد اجتماعی در ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی ۷۶
۴.۲۴ جدول مقایسه رفتار‌های ضد اجتماعی در ورزشکاران براساس جنسیت ۷۶

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

۴.۱ نمودار سطح تحصیلات ورزشکاران ۶۷
۴.۲ نمودار توزیع درصد فراوانی اوقات فراوانی ورزشکاران در طول روز ۶۸
۴.۳ نمودار توزیع درصد فراوانی وقت آزاد ورزشکاران ۶۹

فصل اول
مقدمه و معرفی

۱.۱ مقدمه
تقریبأ نصف ساعات روزانه جوانان را اوقات فراغت در بر می‌‌‌گیرد۱ (لارسون و ورما، ۱۹۹۹). در طی این زمان آنها میتوانند به فعالیتهای مختلفی بپردازند که می‌تواند شامل ورزشهای انفرادی و تیمی، سرگرمی و ابتکارات، خرید، فغالیتهای اجتماعی، استفاده از سایت‌‌‌‌‌ها و شبکههای اجتماعی، بیرون رفتن با دوستان باشد. این فعالیت‌هایی که در اوقات فراغت انجام می‌گیرند تنها در صورتی می‌توانند باعث توسعه زمینه‌های مهمی مثل افزایش اعتماد‌به نفس و عزت نفس و ارتباطات اجتماعی گردد که تحت نظر خانواده یا مدرسه باشد (کالدول و اسمیت۲، ۲۰۰۶ ایکل و همکاران۳، ۲۰۰۳ هانسن و همکاران، ۲۰۰۳). اوقات فراغت، زمان بیهوده و بدون حس مسئولیت در زندگی افراد نیست، بلکه بر عکس، در این زمان از انسان انتظار بیشتری می‌رود که احساس مسئولیت کند. حتی در زمانی که انسان به خودش واگذار شده، تصمیم‌گیری به عهده خودش است و می‌تواند آزادانه عمل کند، مسئولیت‌پذیری نسبت به خود، اطرافیان و جامعه اهمیت زیادی دارد (جلالی فراهانی، ۱۳۸۸) و جوانان فرهنگ گذران اوقات فراغت را از خانواده‌هایشان و از گروه‌هایی که عضو آنها هستند می‌آموزند (مک‌دونالد و همکاران۴، ۱۹۴۹). ورزش نوع خاصی از فعالیت جسمانی در اوقات فراغت است که پنجره‌ای با ارزش را به سوی سبک‌های زندگی سالم می گشاید (کوکرهام۵، ۲۰۰۰).
بزرگ‌ترین فایده در حوزه‌های مختلف فعالیت جسمانی در رابطه با ارتقاء سلامت جسمانی مربوط به فعالیت جسمانی در اوقات فراغت۶ (LTPA) بوده است. زیرا عامل بالقوه در تغییر رفتار به شمار می‌رود (بسی۷، ۲۰۰۰) و البته در اوقات فراغت که ساختار ضعیفی داشته باشند و ناظر بزرگسالی برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌ها وجود نداشته باشد اغلب فرصت‌های کمی را برای ایجاد مهارت در افراد به وجود می‌آورد و بیشتر شرکت‌کنندگان در معرض رفتارهای ضد اجتماعی قرار می‌گیرند (آگینو و پترسون۸، ۱۹۸۹و ماهونی و همکاران، ۲۰۰۱). هم چنین بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده که شرکت جوانان در فعالیت‌ها و برنامه‌های رسمی خارج از مدرسه با صلاحیت شخصی و فردی آنها، دوران کوتاه و بلند مدت موفقیت تحصیلی و سلامت جسمانی آنها رابطه مستقیمی دارد. (ایکلس و گوتمن۹، ۲۰۰۲ ماهونی و همکاران۱۰، ۲۰۰۳).
تحقیقات و مطالعات نشان دادند که برای اصلاح و بهبود رفتار جوانان باید از برنامه‌های مثبت برای گذران اوقات فراغتشان استفاده نمود، دو موضوع در رابطه با این پیشنهادات و برنامه‌ها پیش می‌آید که یکی نیازهای اجتماعی جوانان و دیگری کاهش رفتارهای ضد‌اجتماعی که در برنامه‌ریزی برای گذران اوقات فراغت جوانان است. برای دستیابی به این اهداف در برنامه‌ها باید از روش‌های گوناگونی استفاده نمود که شامل فعالیت‌های گوناگون، توسعه مهارت‌های رهبری، ایجاد اعتماد‌به‌نفس و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی می باشد.
مشورت با جوانان در توسعه‌ی برنامه و درگیر کردن آنها در تصمیم‌گیری درباره‌ی انواع فعالیت‌ها، عضو بودن آنها در این برنامه‌ها باعث افزایش حس مالکیت، وظیفه شناسی و مشارکت در آنها می‌شود. ایجاد فرصت‌های رهبری، ارزش برنامه را بالا می‌برد و به توسعه‌ی مهارت‌های اجتماعی کمک می‌کند و مهارت‌های مثبت زندگی را تقویت می‌نماید. هم چنین پژوهش‌هایی نشان داده‌اند که برنامه‌های ورزشی و فعالیت جسمانی به توسعه‌ی فردی و اجتماعی کمک می‌کند و بر رفتار تأثیر مثبت بگذارد و این مهم با اصلاح فاکتورهای خطرزای اساسی در رفتار فردی قابل دستیابی است (موریس و همکاران۱۱، ۲۰۰۳).
فعالیت جسمانی و فعالیت اجتماعی ممکن است شامل شرکت در فعالیت‌های مذهبی و فعالیت‌های فوق‌برنامه تحصیلی مثل باشگاه‌های ورزشی در مدارس و برنامه‌های موسیقی باشد. (دونکن‌ و همکاران۱۲، ۲۰۰۲)
با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می‌رسد فعالیت‌های اوقات فراغت در کنار فوائد بی‌شمار ممکن است خطراتی را نیز متوجه جامعه کند. جوانان که از مخاطبان اصلی اوقات فراغت هستند بیش از سایر گروه‌ها در معرض این آسیبها هستند. در این تحقیق سعی شده ضمن نگاهی به فعالیت‌های ضد اجتماعی رایج و فعالیت‌های اوقات فراغت ورزشکاران نخبه‌ی رشته‌های تیمی و انفرادی، رابطه این دو را سنجیده و اثر عامل ورزش و جنسیت را در بروز این رفتارها در اوقات فراغت ورزشکاران بررسی شود.
در فصل اول طرح تحقیق و دلایل انتخاب موضوع با اشاره‌ای به واژه‌های رایج در این حوزه ارائه شده است. در فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق برای آگاهی خوانندگان آورده شده و فصل سوم حاوی روش‌های انجام تحقیق و آزمون‌های ویژه‌ی ارزیابی آنها است. فصل چهارم و پنجم نتایج حاصل از این تحقیق و تفسیر‌ها و پیشنهادهای کاربردی را ارائه کرده است. امید است انجام این پژوهش که برای اولین بار در کشور اجرا شده است منجر به ارائه‌ی مدل و فرمول مناسبی برای اوقات فراغت جامعه‌ی ورزش ایران شود.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره تبلیغات بازرگانی، سلسله مراتب، سلسله مراتبی، تبلیغات اینترنتی

۱.۲ بیان مساله
جوانان فرهنگ گذران اوقات فراغت را از خانواده‌هایشان و از گروه‌هایی که عضو آن هستند می‌آموزند جوانان زمان کمی را در خانه سپری می‌کنند و زمان زیادی را با همنوعان خود درخارج از خانه می‌گذرانند (هندری و همکاران، ۱۳ ۱۹۹۶).
ورزش نوع خاصی از فعالیت جسمانی در اوقات فراغت است که دریچه‌ای با ارزش را به سوی سبک‌های زندگی سالم می‌گشاید (کوکرهام، ۱۴ ۲۰۰۰). سبک‌های زندگی سالم مجموعه‌ای از خصوصیات سلامت رفتاری بر اساس انتخاب عناوین موجود از طرف افراد، مطابق با فرصت‌های موجود در زندگی‌شان را گویند. هرچند سبک‌های زندگی سالم نتیجه انتخاب شخصی افراد است که این انتخاب‌ها بر اساس مسائل اجتماعی_اقتصادی، اوضاع و احوال سیاسی و درک فرهنگی شکل می‌گیرد (بوردیو، ۱۵ ۱۹۸۴ و کوکرهام، ۲۰۰۰).
ورزش علاوه بر فوائد آشکار فیزیولوژیکی، هیجانات، مهارت‌های دانشی ماننداعتمادبه نفس و مهارت حل مشکلات را بهبود می‌بخشد این اصلاحات بطور مستقیم بر رفتارهای خطرناک موثر بوده و همچنین شاید بر کاهش رفتارهای ضد اجتماعی تاثیرقابل توجهی داشته باشد (وای‌کما، ۱۶۲۰۰۲).
پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند فعالیتی برای جوانان انتخاب شود که مهم‌تر از فعالیت‌های دیگر باشد که او انجام می‌دهد به این دلیل که فعالیت‌، مکانیسمی برای برگرداندن توجه جوانان از رفتارهای ضد‌اجتماعی است (موریس و همکاران، ۲۰۰۳). تحقیقات نشان داده که فعالیت‌های تیمی بیشتر بر مهارت‌های اجتماعی تاکید دارند در حالی که

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید