پایان نامه با کلید واژگان
میزان استفاده، سطح تحصیلات، محدودیت ها پایان نامه ها

وزارت علوم تحقیقات فناوری…………………………………..51
12-3-2- مهمترین خدمات رسانه به دین……………………………………………………………………………..51-52
13-3-2- مهمترین خدمات دین به رسانه……………………………………………………………………………..53-54
گفتارچهارم: نظریه ها……………………………………………………………………………………………………………55
1-4-2-نظریه ابزاری یا ابزارگرایانه………………………………………………………………………………………..55
2-4-2- رویکرد ذات گرایانه…………………………………………………………………………………………….56-57
3-4-2- نظریه اقتضاء یا اقتضاگرایانه………………………………………………………………………………………..58
4-4-2- نظریه برجسته سازی……………………………………………………………………………………………..59-60
5-4-2- نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………61-62
6-4-2- آنتونی گیدنز: ساخت یابی………………………………………………………………………………………….63
7-4-2- نظریه تغییرات فرهنگی……………………………………………………………………………………………….64
8-4-2- نظریه وابستگی………………………………………………………………………………………………………65-66
9-4-2- نظریه رسانه های جدید…………………………………………………………………………………………..67-68
10-5-2- چارچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………….69-70
6-2- فهرست متغیرها……………………………………………………………………………………………………………..71
7-2- سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………71-72
8-2- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….72-73
فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………74
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..75
1-3- نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………….76
2-3- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها…………………………………………………………………………76-84
3-3- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………84
4-3- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..84
5-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………….84
6-3- تکنیک گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….84
7-3- تکنیک پردازش داده ها……………………………………………………………………………………………………..85
8-3- آزمون‌های آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………………….85
9-3- روایی و پایایی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..86
فصل چهارم: بررسی یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………87
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….88
1-4- بررسی یافته های سطح توصیفی…………………………………………………………………………………….89-112
2-4- بررسی یافته های سطح تحلیلی …………………………………………………………………………………………113
1-2-4-.فرضیه های اصلی…………………………………………………………………………………………………113-114
2-2-4-فرضیه های فرعی ………………………………………………………………………………………………….114-123

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….124
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………125
1-5- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………………………..126
1-1-5- جمع بندی یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………126-128
2-1-5-جمع بندییافته های تحلیلی…………………………………………………………………………………….129-132
2-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….133
3-5-پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………..134
1-3-5- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………………………….134
2-3-5- پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………………..134
4-5- امکانات موجود درانجام پژوهش…………………………………………………………………………………………134
5-5- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….135
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..136-137
فهرست منابع اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………138-140
فهرست منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..140
فهرست وب سایت…………………………………………………………………………………………………………………..140
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………141
پرسشنامه……………………………………………………………………..
…………………………………………………..142-143

فهرست نمودار
1-1-4: نمودار دایره ای متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………………89
2-1-4: نمودار متغیر سن……………………………………………………………………………………………………………..91
3-1-4: نمودار میله ای متغیر سطح تحصیلات…………………………………………………………………………………91
4-1-4-: نمودار دایره ای متغیر وضعیت اشتغال……………………………………………………………………………….92
5-1-4- : نمودار دایره ای متغیر وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………93
6-1-4- : نمودار متغیر نوع کسب آگهی های مذهبی ازرسانه……………………………………………………………..94
7-1-4- : نمودارمتغیر مدت زمان استفاده از رسانه سنتی(ساعت)………………………………………………………..95
8-1-4- : نمودار متغیر مدت زمان استفاده از رسانه جدید(ساعت)………………………………………………………96
9-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………….97
10-1-4- : نمودار متغیر میزان استفاده از رسانه های جدید………………………………………………………………….98
11-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های سنتی…………………………………………………………………..99
12-1-4- : نمودار متغیر مکان استفاده از رسانه های جدید……………………………………………………………….100
13-1-4- : نمودار متغیر پایندی به اصول دین………………………………………………………………………………..102
14-1-4- : نمودار متغیر رعایت حق الناس…………………………………………………………………………………….103
15-1-4- : نمودار متغیر حفظ پوشش اسلامی………………………………………………………………………………..104
16-1-4- : نمودار متغیر تحقیق و تعمق درخصوص مطالعه کتب ارزشی، مذهبی و………………………………105
17-1-4- : نمودار متغیر شرکت درمراسم و سخنرانی‌های مذهبی………………………………………………………106

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد درموردعدم قطعیت، مدل ریاضی، کنترل هوشمند

فهرست جداول
1-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرجنسیت…………………………………………………………………………………89
2-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرسن………………………………………………………………………………………90
3-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیرسطح تحصیلات……………………………………………………………………..91
4-1-4- جدول توزیع فراوانی متغیروضعیت


دیدگاهتان را بنویسید