پایان نامه ارشد درباره
ژئوتوریسم، پوشش گیاهی، صنعت گردشگری پایان نامه ها

4-3 خاک 37
4-4 پوشش گیاهی و کاربری اراضی 39
4-5 زمین شناسی 42
4-6 فیزیوگرافی 46
4-6-1 حوضه آبریز 46
4-6-2 خصوصیات ژئومتری حوضه 46
4-6-3 شیب حوضه 48
4-6-3-1 نقش درجه شیب در فرسایش خاک 48
4-7 هیدرولوژی 50
4-7-1 بررسی آبدهی فصلی حوضه امامزاده ابراهیم 50
4-7-2 تداوم جریان رودخانه ای 51
4-7-3 ارتفاع آب جاری شده 51
4-7-4 آب نمود یا هیدروگراف طبیعی حوضه امامزاده ابراهیم 52
4-8-اقلیم 53
4-8-1 انتخاب پایه زمانی مشترک 53
4-8-2 تواتر طبیعی بارندگیهای سالانه 53
4-8-3 بارندگی ماهیانه 56
4-8-4 توزیع فصلی بارش و رژیم بارندگی 58
4-8-5 درجه حرارت 59
4-8-5-1 رژیم حرارتی 62
4-8-5-2 روند تغییرات میانگین ماهانه دما 63
4-8-5-3 بررسی میانگین دمای ماهانه حداقل و حداکثر مطلق 65
4-8-5-4 تغییرات روزانه و فصلی دما 65
4-8-5-5 رژیم فصلی دما در حوضه 65
4-8-6 برف 67
4-8-7 تعداد روزهای یخبندان 68
4-8-8 رطوبت نسبی 70
4-8-9 تبخیر 71
4-8-10 ساعات آفتابی و مقدار ابرناکی 73
4-8-11 طبقه بندی اقلیمی 75
4-8-11-1 روش دمارتن اصلاح شده 75
4-8-11-2 منحنی آمبروترمیک 75
4-9 توان کاربری رودخانه امام زاده ابراهیم 76
4-10 زمین شناسی و ژئوتوریسم 77
4-11 آب و هوا و ژئوتوریسم 79
4-12 مراتع و ییلاقات 80
4-13 شبکه آب و ژئوتوریسم 82
4-13-1 رودخانه سله مرز 85
4-13 -2- رودخانه و یسرود 86
4-13 -3- رودخانه کیش خاله 87
4-14 آبشار 88
4-15 چشمه‌های معدنی 89
4-16 پوشش گیاهی و ژئوتوریسم 89
4-16-1 جنگل‌های حوضه ی امام زاده ابراهیم 91
4-16-2 جنگل‌ها ی سر سبز دورودخان 92
4-16-3- جنگل‌های شاه بلوط روستای ویسرود 93
4-17 نیمرخ‌ توپوگرافی و ژئوتوریسم 96
4-18 مناطق مستعد ژئوتوریسم دررودخانه امامزاده ابراهیم (ع) 100
4-18-1 دره ها 101
4-18-2 تراس آبرفتی 102
4-18-3 مآندر 104
4-18-4 قله 105
4-18- 5- میانآب 106
4-18-6 خط الراس اصلی 107
4-18-7 خط الراس فرعی (یال) 108
4-18-8 پرتگاه رودخانه ای 109
4-18-9 مخروط افکنه 110
4-18-10 اشکال فرسایش درحوضه 111
4-18-10-1 فرسایش سطحی 112
4-18-10-2 فرسایش شیاری 112
4-18-10-3 فرسایش خندقی 113
4-18-10–4 فرسایش آبراهه ای 114
4-18-10- 5 فرسایش توده ای 116
4-19 لغزش 117
4-19-1- زمین شناسی و لغزش 119
4-19-2 لغزش زمین و لیتولوژی 120
4-19-3 لغزش و پراکندگی آنها در آبراهه ها 120
4-19-4 لغزش و توپوگرافی 121
4-20 ریزش 122
4-21 رسوبگذاری 123
4-22 دامنه 125
4-23 ارزیابی بهترین نقاط از نظر گردشگری 125
4-24 قابلیت‌ها و نقاط قوت رودخانه امامزاده ابراهیم در بخش آب 127
4-25 تنگناها و محدویت‌های توسعه در زمینه بهره‌برداری از منابع آب 128
4-26 تنگناهای موجود در زمینه منابع اراضی خاک 129
4-27 تنگناها و محدودیت‌های حفظ و توسعه جنگل‌ها 129
4-27-1 محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی 129
4-27 -2 محدودیت‌ طبیعی 129
4-28 تنگناهها و محدودیت‌ها در زمینه توسعه گردشگری حوضه امامزاده ابراهیم 129
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری 132
5-2 فرضیه‌های تحقیق 135
5-3 پیشنهادات 136
منابع و مآخذ 139

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 میانگین بارش سالانه حوضه امامزاده ابراهیم در ایستگاه چوبر 29
جدول 3-2 میانگین دبی ماهیانه ایستگاه مبارک آباد 29
جدول 3-3 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد 29
جدول 3-4 برآوردحجم جریان‏ماهانه ومتوسط سالانه ایستگاه مبارک آباد 30
جدول 3-5 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه ایستگاه مبارک آباد 30
جدول 3-6 برآورد ضریب روان آب ( هرز آب ) ماهانه و سالانه حوضه امامزاده ابراهیم 30
جدول 3-7 جدول مقایسه ای مقادیر بارندگی و رواناب در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 31
جدول 4-1 توزیع شیب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم 48
جدول 4-2 فاکتورهای فیزیوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 49
جدول 4-3 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد 50
جدول 4-4 برآورد ارتفاع متوسط رواناب ماهانه وسالانه ایستگاه مبارک آباد 52
جدول 4-5 میانگین دبی ماهیانه ایستگاه مبارک آباد 52
جدول 4-6 بارش سالانه و میانگین متحرک 3 و 5 ساله در ایستگاه چوبر 54
جدول 4-7 برآورد متوسط بارندگی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 56
جدول 4-8 توزیع فصلی بارش و درصد آن به کل سال 58
جدول 4-9 متوسط درجه حرارت ماهانه ایستگاههای اطراف حوضه بر حسب سانتیگراد 61
جدول 4-10 توزیع درجه حرارت متوسط ماهانه و سالانه برحسب سانتیگراد در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 61
جدول 4-11 داده های درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 62
جدول 4-12 تغییرات ماهانه درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 63
جدول 4-13رژیم فصلی و درصد فصل درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 66
جدول 4-14 آمار برف ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم( 82 – 1372 ) 68
جدول 4-15 تعداد روزهای یخبندان برحسب ماههای سال 69
جدول 4-16 میانگین رطوبت نسبی ایستگاههای معرف برحسب درصد 70
جدول 4-17 میانگین تبخیر از طشت در ایستگاه معرف 72
جدول 4-18 ابرناکی ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم 73
جدول 4-19 ساعات آفتابی حوضه امامزاده ابراهیم 74
جدول 4-20 مناطق ارتفاعی و دره های منتهی به کوهها ی حوضه آبریز امام زاده ابراهیم (ع) 97

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 4-6 توزیع شیب به سطح حوضه امامزاده ابراهیم 49
شکل 4-7 میانگین فصلی دبی ایستگاه مبارک آباد 51
شکل 4-8 هیدروگراف حوضه امامزاده ابراهیم ایستگاه مبارک آباد 53
شکل 4-9 تغییرات سال‏به‏سال بارندگی و میانگین ‏متحرک3 و5 سا
له‏ حوضه امامزاده ابراهیم 55
شکل 4-10 میانگین بارندگی سالانه حوضه امامزاده ابراهیم 56
شکل 4-11 پراکندگی بارش ماهانه در حوضه امامزاده ابراهیم 57
شکل 4-12 توزیع فصلی بارش و درصد آن به کل سال در حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 58
شکل 4-13 رژیم حرارتی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 63
شکل 4-14 تغییرات ماهانه درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 64
شکل 4-15 ضریب تغییرات ماهانه دما C. V. و انحراف از معیار S. D حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 64
شکل 4-16 درصد فصلی درجه حرارت حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 66
شکل 4-17 برف ماهیانه حوضه امامزاده ابراهیم 68
شکل 4-18 روزهای یخبندان برحسب ماههای سال در حوضه امامزاده ابراهیم 69
شکل 4-19 درصد ابرناکی حوضه امامزاده ابراهیم 73
شکل 4-20 متوسط ماهیانه ساعات آفتابی حوضه امامزاده ابراهیم 74
شکل 4-21 اقلیم نمای آمبرژه در حوضه امامزاده ابراهیم 75
شکل 4-22 منحنی آمبروترومیک حوضه امامزاده ابراهیم 76
عکس 4-23 توان کاربری رودخانه امامزاده ابراهیم 77
عکس 4-24 نمایی از فرایندهای زمین ساختی در حوضه امامزاده ابراهیم 78
عکس 4-25 نمایی از خشک رودهای فصلی با بستر سنگلاخی در حوضه امامزاده ابراهیم 78
عکس 4-26 نمایی از طبیعت سرسبز حوضه امامزاده ابراهیم و گردشگران اطراف رودخانه اصلی 79
عکس 4-27 نمایی از شرایط آب وهوایی مناسب در حوضه امامزاده ابراهیم 80
عکس 4-28 مراتع و ییلاقات حوضه امامزاده ابراهیم 81
عکس 4-29 نمایی از رودخانه اصلی امامزاده ابراهیم و سدهای مهار سیلاب 82
عکس 4-30 نمایی دوراز طبیعت بستر عریض رودخانه امامزاده ابراهیم 83
عکس 4-31 نواحی کوهستانی 84
عکس 4-32 نمایی از رودخانه سله مرز در حوالی روستای سله مرز 85
عکس 4-33 نمایی از زیرشاخه بزرگ ویسرود در سمت راست رودخانه اصلی 86
عکس 4-34 نمایی از رودخانه کیش خاله در حوالی روستای تنز 87
عکس 4-35 آبشار های کوچک طبیعی و سدهای مصنوعی برای مهار سیل 88
عکس 4-36 سنگهای سرگردان در وسط رودخانه اصلی نشان دهنده سیلابی بودن حوضه 89
عکس 4-37 پوشش بکر جنگلی در مسیر راه اصلی امامزاده ابراهیم 90
عکس 4-38 پوشش جنگلی حوضه امامزاده ابراهیم در بالتر از بازار چه فصلی 91
عکس 4-39 جنگل‌ها ی سر سبز در روستای دورودخان 92
عکس 4-40 جنگل‌های شاه بلوط در روستای ویسرود 93
عکس 4-41 معابر و چشم‌اندازهای خیره کننده امام زاده اسحاق 94
شکل 4-42 نقشه راههای حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 95
شکل 4-43 نیمرخ توپوگرافی در بخش شمالی حوضه 98
شکل 4-44 نیمرخ توپوگرافی در بخش میانی حوضه 98
شکل 4-45 نیمرخ توپوگرافی در بخش جنوبی حوضه 98
شکل 4-46 نقشه محلهای توپوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم شفت 99
عکس 4-47 رودخانه امامزاده ابراهیم و بستر سنگلاخی آن در بالاتر از امامزاده 100
عکس 4-48 دره های کوچک و بزرگ در ارتفاعات حوضه 102
عکس 4-49 تراس ابرفتی جوان و قدیمی در کنار هم در حوالی بازار چوبر 103
عکس 4-50 راه ارتباطی مبارک آباد برروی تراس آبرفتی قدیمی 103
عکس 4-51 نمایی تراس های آبرفتی قدیم و جدید درحاشیه رودخانه اصلی بعد از ویسرود 104
عکس 4-52 نمایی از مآندر بوجود آمده در رودخانه اصلی 105
عکس 4-53 قله های کوچک و بزرگ در کناریالهای جنگلی درحاشیه راست 105
عکس 4-54 میاناب در نمایی دور همراه با پوشش گیاهی 106
عکس 4-55 خط الراس اصلی در حوضه امام زاده ابراهیم 107
عکس 4-56 خط الراس فرعی در حوضه امامزاده ابراهیم 108
عکس 4-57 پرتگاه رودخانه ای در سمت راست با ارتفاع 20متر 109
عکس 4-58 مخروط افکنه بزرگ در اطراف لاسک و شالیزار های برنج 110
عکس 4-59 پل آهنی در رودخانه امامزاده ابراهیم و عملیات آبخیزداری در اطراف پل 111
عکس 4-60 فرسایش کناررودخانه ای و تخریب پل در روی رودخانه در مبارک آباد 111
عکس 4-61 نمایی از فرسایش سطحی در ارتفاعات حوضه امامزاده ابراهیم 112
عکس 4-62 نمایی از فرسایش شیاری در حوضه ی امامزاده ابراهیم 113
عکس 4-63 نمایی از یک فرسایش خندقی در ارتفاعات حوضه امامزاده ابراهیم 114
عکس 4-64 نمایی از فرسایش کنار رودخانه ای در اطراف سلمرز 115
عکس 4-65 نمایی از فرسایش آبراهه ای در رودخانه اصلی و عملیات آبخیزداری 115
عکس 4-66 نمایی از اشکال فرسایش در روی دامنه 117
عکس 4-67 لغزش دامنه در حوالی بابا رکاب کنار راه ارتباطی 118
عکس 4-68 لغزش دامنه در روستای سلمرز کنار راه ارتباطی 119
عکس 4-69 لغزش زمین 119
عکس 4-70 لغزش دامنه پایین در طی زمانی دور 120
عکس 4-71 نمایی از لغزش دامنه ای در کنار راه اصلی در حوالی لاسک 121
عکس 4-72 نمونه ای از لغزش در کنار راه ارتباطی با ارتفاع بالا 121
عکس 4-73 نمونه ای از ریزش در کنار راه ارتباطی 123
عکس 4-74 تجمع رسوبات در وسط رودخانه اصلی و تشکیل جزایر رودخانه ای 124
عکس 4-75 تجمع رسوبات در سمت چپ رودخانه اصلی 124
عکس 4-76 نمایی دور از یک دامنه در حوضه امامزاده ابراهیم 125

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهافکار عمومی، ابزار ارتباط، اجرای برنامه

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
شکل 1-1 نقشه موقعیت 7
شکل 4-1 نقشه توپوگرافی حوضه آبریز امام زاده ابراهیم شفت 36
شکل 4-2 نقشه اراضی و خاک حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 38
شکل 4-3 نقشه کاربری و پوشش اراضی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 41
شکل 4-4 نقشه زمین شناسی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 45
شکل 4-5 نقشه شبکه آب 47
شکل 4-6 نقشه بارندگی 59
شکل 4-7 نقشه دما 67
شکل 4-42 نقشه راههای حوضه آبریز امامزاده ابراهیم 95
شکل 4-46 نقشه محلهای توپوگرافی حوضه آبریز امامزاده ابراهیم شفت 99

چکیده
یکی از ارکان صنعت گردشگری وجود جاذبه های گردشگری بویژه جاذبه های طبیعی است که سرمایه اولیه صنعت گردشگری را تشکیل می دهند. دریاها، جنگلها، مراتع، کوهها، دره ها، آبشارها، معادن، چشمه‎ها از جمله جاذبه ها ی اکوتوریستی می باشند. استان گیلا ن با مناظر دل انگیز طبیعی، کوه، دریا، جنگل، مرتع، سواحل زیبا ، آبشار ها، مزارع برنج، باغات چای و مرکبات وغیره نیز ازجمله استانهایی است که همیشه طبیعت گردان را به سوی خود جذب کرده و از نظر اشکال مختلف اکوتوریسم و ژئوتوریسمی از قابلیت بالایی برخوردار است. شهرستان شفت با دارا بودن اقلیم، خاک، پوشش گیاهی، منابع آب غنی، دریا، کوهستان، باغات سرسبز،


دیدگاهتان را بنویسید