تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

پرسشنامه:

پرسشنامه عبارت می باشد از مجموعه پرسش هایی که به وسیله آنها محقق از آزمودنی ، اطلاعات اولیه را بدست می آورد. سوالات پرسشنامه بایستی به نحوی تدوین و تنظیم گردد که از محدوده موضوع خارج نباشد. و صحیح ترین اطلاعات ممکن حاصل گردد.( صالحی و همکاران،1389)در این پژوهش برای مشخص کردن اهمیت هر یک از عوامل مربوط به نقاط قوت، ضعف،فرصت و تهدیدهای پیش روی شعب بانک مهر اقتصاد در صنعت بانکداری پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای طیف لیکرت،با نظر استاد راهنمای محترم و با اتکا به برپژوهش کو و همکاران تدوین گردیده می باشد،که به تبیین ذیل می باشد:

پرسشنامه اول اندازه اهمیت فاکتورهای درونی(قوت و ضعف) را مورد مطالعه قرار می دهد به این شکل که از دو بخش  اندازه اهمیت و عملکرد تحقق یافته تشکیل شده و بر اساس مقیاس 10 گزینه ای لیکرت (“1” کم اهمیت ترین …. “10” مهمترین ) برای فاکتور اهمیت ادراک شده و امتیاز (“1″ عملکرد ضعیف …”10” عملکرد قوی برای فاکتور عملکرد) امتیازدهی می گردد. و در نهایت در ستون سوم اندازه تفاضل ستون های اهمیت و عملکرد تعیین می گردد، لازم به تبیین می باشد سازه های انتخاب شده در پرسشنامه اول از مفهوم کارت امتیاز متوازن استخراج شده می باشد،کارت امتیازمتوازن ابزاری جدید جهت تکمیل شاخصهای سنتی اندازه گیری عملکردسازمان می باشد.کارت امتیازی متوازن میان اهداف استراتژیک ومعیارها،ارتباط برقرارکرده وبرنامه ریزی،تعیین اهدف وهمسوئی عوامل استراتژیک رابرعهده دارد ،همچنین ترکیبى ازمعیارهاى ارزیابى عملکرداست که شاخصهاى عملکردجارى،گذشته ونیزآتى راشامل شده ومعیارهاى غیرمالى رادرکنارمعیارهاى مالى قرارمى دهد. و از چهار منظر مالی،رشد و یادگیری،فرایند داخلی، ومشتری، تشکیل شده می باشد.(آهان، 2001 و کاپلن و نرتن، 2000)[1]

در واقع از پاسخ دهندگان خواسته گردید تا اهمیت ادراکی خود را از هر یک از فاکتورهای موثر بر موفقیت این شرکت، در این چهار منظر، بر اساس مقیاس لیکرت امتیازدهی نمایند.

در پرسشنامه دوم که شامل سه بخش اندازه شدت تاثیر، احتمال وقوع و سهولت شناسایی می باشد اندازه اهمیت فاکتورهای بیرونی(فرصت ها و تهدیدات) که بر شرکت مزبور موثرند بر اساس مقیاس لیکرت (“10-” موثرترین فاکتور منفی… “0” عدم تاثیر …”10″ موثرترین فاکتور مثبت) مورد مطالعه قرار خواهدگرفت، و با ضرب سه امتیاز  نوع فرصت وتهدید بودن سازه و اولویت سازه ها نسبت به هم مشخص می گردد که در ذیل نحوه محاسبه و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه تشریح می گردد.

[1](Ahn., 2001&Kaplan & Norton 2000)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد