تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

عملکرد اساتید

محیط دانشگاهی دستاورد هیجانی فراوان مانند لذت بردن از یادگیری، امید، غرور، خشم، اضطراب، شرم، ناامیدی، و یا خستگی دارد. این هیجانات برای ایجاد انگیزه در دانشجویان ،یادگیری، عملکرد، توسعه هویت و سلامت بسیار مهم می باشد( شوتز و پکرن، 2007).

در ارتباط با فرایند اجزا مدل های هیجان (شرر[1]، 2009)، دیدگاه ها و نظریه کنترل ارزش، هیجانات را به عنوان مجموعه از فرایندهای روانی مرتبط در نظر می گیرند که به موجب آن اختلالات عاطفی، شناختی، انگیزشی، و اجزای فیزیولوژیکی از اهمیت اولیه  برخوردار می باشند. به عنوان مثال، اضطراب می تواند  شامل احساسات ناآرام و پر تنش (عاطفی)، نگرانی (شناختی)، انگیزه فرار از این وضعیت (انگیزشی) و فعال سازی محیطی (فیزیولوژیک) باشد.

1.Scherer

اساتید از مهم ترین عوامل موثر بر عملکرد یادگیری دانشجویان می باشند.آنان فرایندهای تدریس و آموزش در کلاس درس را مدیریت می کنند، برای ایجاد انگیزه در دانشجویان کوشش می نمایند و ذهنیت دانشجویان را می سازند و باعث می شوند که اعضای مسئولیت پذیری برای جامعه باشند. اساتید همچنین می توانند در راه منفی نیز با نفوذباشند. در حالی که استاد مثبت می تواند به دانشجویان کمک نماید تا زندگی خود را دگرگون سازند، توانایی های خود را بشناسند، و حتی الهام بخش عظمت به آنها باشد، استاد با ابعاد عملکرد منفی صورت غیر عمدی اطلاعات نادرست را به  دانشجویان منتقل می کند که در طول زندگیشان با آنان همراه می باشد، و یا حتی منجر به ترک تحصیل آنان می گردد. از آنجا که فرایند آموزش و پرورش بسیار مهم و پیچیده می باشد، این حرفه بایستی تنها به افراد بسیار حرفه ای و متخصص و آموزش دیده واگذارگردد. بسیاری از عوامل می تواند در تعهد استاد به کار اثر منفی داشته باشدکه از آن جمله می توان به عدم آمادگی کافی برای آموزش، مدرک حمایتی ناکافی از نهادهای آموزشی و شرایط مادی ویرانگر تصریح نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری از نظریه پردازان یادگیری عقیده دارند که سبک یادگیری بایستی با سبک آموزش منطبق باشد تا حداکثر موفقیت در یادگیرندگان به دست آید(باستابل،2006). زیرا که تناسب تدریس معلمان با سبک یادگیری دانش آموزان و یا دانشجویان باعث تقویت انگیزه یادگیری و نیز پیشرفت تحصیلی می گردد(رسولی نژاد،2005).

وین واینن (1997)معتقد می باشد که اگر معلمین روش پردازش اطلاعات فراگیران را بدانند و روش های آموزش خود را متناسب با آن تغییر دهند، یادگیری فراگیران افزایش می یابد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد