تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

عوامل موثر بر توانمندسازی

پیشینه تحقیقات نشان می دهد که هر یک از صاحب نظران سازمان و مدیریت، یک یا چند عامل را با توانمندسازی مرتبط می دانند. این پژوهش عوامل موثر بر توانمندسازی در قالب چهار دسته عوامل سازمانی، مدیریتی، فردی و محیطی دسته بندی کرده و به اختصار تبیین داده شده می باشد.

 

1-3-2 عوامل سازمانی

مجموعه شرایط و بسترهایی که زمینه اقدامات مدیریتی را برای مدیر سازمان و سایر کارکنان در راستای دستیابی به اهداف سازمان مهیا می نماید. بعضی از مولفه های سازمانی موثر بر توانمندسازی عبارتند از:

 1. ساختار سازمانی: الگویی که چارچوب روابط و اختیارات واحدهای سازمان را تعیین می کند.
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. هدف و چشم انداز: تصویر روشن و چالش برانگیز با قابلیت اندازه گیری از آینده سازمان
 4. دسترسی به منابع: مجموعه منابع و اختیاراتی که افراد و سازمان برای رسیدن به اهداف سازمان در اختیار دارند.
 5. نظام ارزشیابی عملکرد: سیستم تامین بازخورد مداوم درمورد چگونگی عملکرد مدیران که نتایج این سیستم چگونگی ارتقاء شغلی، پرداخت پاداش و اعطاء امتیازات را فراهم می کند( مجدالدین، 1391).

 2-3-2 عوامل مدیریتی

مجموعه اقداماتی که مدیر سازمان در راستای وظایف مدیریتی خود، به مقصود دستیابی به اهداف سازمان اتخاذ می‌نماید. این اقدامات شامل: تفویض اختیار، سهیم کردن در اطلاعات، سبک مدیریت و استقلال و آزادی اقدام می باشد(بلانچارد و همکاران،1998).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
 • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
 • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد