عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

یادگیری  همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی

یکی از اصول اساسی نظریه فرهنگی اجتماعی این می باشد که کودکان عوامل فعال در فرایند جامعه پذیری[1]شان می باشند، یادگیری زبان و فرهنگ از طریق حالتی زبان شناختی در رویدادی معنی دار روی می دهد.

چشم انداز یادگیری در این روش تصوری می باشد که افراد در جوامع از اقدام به عنوان ورود به دنیای جدیدی از گفتمان، و نه فقط به عنوان کسب مهارتها و مفاهیم جدید دارند. از این منظر، روابط متقابل شرط لازم برای یادگیری همسالان می باشد.

تعامل همسالان (و خواهر و برادر)به عنوان عنصرحیاتی برای توسعه مهارت های شناختی و زبانی، مانند مهارت های اقدام گرا نظاره شده می باشد. همانطور که در تمامی روش قوم نگاری و فرهنگی توسعه، تمرکز نظاره بر طریقه تعامل در زمینه گسترده فرهنگی اجتماعی می باشد و نه در دستاوردهای قابل اندازه گیری. قابل ذکر می باشد که نتایج تعاملات کودکان بایستی در سهمشان در ایجاد هویت اجتماعی و فرهنگ همسال نظاره گردد و همچنین در نظر دستاوردهای شناختی و زبانی نیز قابل نظاره باشد(بلوم گویرسمن[2]و،2010).

 

2-3-4- دیدگاه های نظری پیرامون یادگیری و یادگیری همسالان

اثربخشی روش یادگیری همسالان را می توان در حداقل چهار دیدگاه نظری پیرامون یادگیری جست و جو نمود. از دیدگاه پیاژه، فرایند یادگیری به گونه کلی از تعارض شناختی بین آن چیز که فهمیده شده می باشد و آن چیز که که در مواجه و تعامل فعال با محیط و دستکاری در آن کسب شده می باشد، حاصل می گردد . تعاملات همسالان بعضی تعارض شناختی رابا افشای اختلاف بین سطح دانش شرکت کنندگان مختلف افزایش می دهد و در نتیجه منجر به حالت عدم تعادل می گردد . از طریق گفت و گو و بحث در میان افراد در یک وضعیت
برابر – مانند روابط متقابل بین کودکان بدون وضعیت برتری شناختی بزرگسالان – سطح بالاتری از درک تکامل می یابد، تغییر شناختی رخ می دهد، و تعادل مجددا مستقر گردید. این به عنوان یک فرآیند های داخلی، که پس از آن خود را در رفتار عیان می سازد ، در نظر گرفته شده می باشد.

مطالعات مبتنی بر چارچوب ساخت گرایی پیاژه به گونه گسترده ای از این دیدگاه ،با نمایش تجربی مزایای شناختی بیشتر کار کردن با همسالان نسبت به تنهایی کار کردن طرفداری کردند(گارتن،2004).

در دیدگاه ویگوتسکی، به گونه کلی فعالیت های اجتماعی به عنوان مکان اولیه شکل­گیری مفاهیم مهم می باشد ، قبل از آنکه مفاهیم به عملکرد ذهنی برای فرد تبدیل شوند. توسعه شناختی به تعامل فعال اجتماعی مانند استدلال و تفسیر با یک یا چند فرد شایسته بستگی دارد.

تعامل احتمالا درون منطقه جدیدی از رشد مجاور عیان می گردد، یعنی وقتی یکی از شرکت کنندگان به شکاف اولیه در دانش وارد تعامل می گردد ، با یک فرد متخصص تر می تواند بسته می گردد. این کارشناس مسئولیت  ارائه پشتیبانی مناسب و یا هدایت را دارد.از نظر وی، یادگیری یک کودک ممکن می باشد از تعامل با همسالان در سن مشابه بیش از زمانی باشدکه در تعامل با یک فرد بزرگسال می باشد و این به دلیل آن می باشد که هر دو ازمنطقه رشد مجاور یکدیگر بهره گیری می کنند و تأثیر متخصص و تازه کاربین آنها تغییر می یابد.

چارچوب ویگوتسکی برای تبیین دستاوردهای همسالان در هر دو محیط تجربی(مانند فاست و گارتون،2005[3]) محیط طبیعی (به عنوان مثال، نیکولاپائولو و ریچنر[4]، 2004). همسو با ایده منطقه توسعه مجاور (ZPD)[5] ، نشان داده شده می باشد که تفاوت های کوچک در سطح شناختی مابین کودکان موثر تر از تفاوت های بزرگ میان آنها می باشد(کوهن، 1972).

1.Socialization

2.Blum and Gvirsman,

1.Fawcett and Garton

2.Nicolopoulou and Richner

3.Zone Of Proximal Development

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد