عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

تعریف مدل SWOT

رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به کار برد . در میان آنها ماتریس SWOTمتداول تر و مشهورترین می باشد را می توان نام برد.(ال بسایدی،2014)[1] در ذیل به تعریف SWOT  می پردازیم:

 • مدل SWOT به تحلیل قوت ها و ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان می پردازد.یک ابزار طرفداری مدیریت برای تصمیم­گیری می باشد و عموماً برای تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرونی سازمان به مقصود رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز طرفداری از جایگاه های تصمیم به کار برده می گردد.(مهلی و دومی، 2014)[2]
 • مدل swot به آنالیست ها این امکان را می دهد ، که عوامل را به عنوان عوامل درونی ( قوت ها و ضعف ها) و عوامل برونی ( تهدیدها و فرصت ها ) در ارتباط با یک تصمیم مشخص طبقه بندی کنند. و آنها را به مقایسه فرصت ها و تهدیدها با قوت ها و ضعف ها قادر می سازد.(کو اتال، 2009)[3]

[1] (Al-Busaidi,2014)

[2]( Mehilli ,Dumi,2012)

[3] (Koo etal,2009)

 • این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی می باشد که مدیران به آن وسیله اطلاعات را مقایسه می کنند و می توانند با بهره گیری از آن چهار نوع استراتژی را ارائه نمایند،استراتژی های SO ، استراتژی های WO، استراتژی های ST ، و استراتژی های WT .(chan,2011)
 • حال به تشریح هر یک از استراتژی های SO ، WO، ST ، و WTمی پردازیم:

مقایسه کردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشکل ترین بخش های تهیه ماتریس SWOT می باشد و به قضاوت های خوبی نیاز دارد و نیز چیزی به نام بهترین مجموعه عوامل قابل مقایسه وجود ندارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد