عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

فرآیند بازاریابی هدف (دیب و سایرین 1998)

در این مدل سه مرحله کلی برای دستیابی به جایگاه مناسب برای شرکت در بازار ارایه شده می باشد که این سه مرحله عبارتند از:

1- بخش بندی یا تقسیم بندی بازار که شامل تعیین بخش های مختلف یک بازار گسترده بر اساس تعدادی از معیارها میباشد.

2- هدف گذاری به مقصود تعین بازار هدف محصولات یا خدمات شرکت. در این مرحله استراتژی هدف گذاری تعیین شده و برا ساس آن مناسب ترین بخش های بازار تعیین می گردند. همچنین در این مرحله حوزه فعالیت شرکت یا سازمان مشخص میشود. تنها چیزی که در انتها بایستی به آن توجه گردد. تعیین جایگاه شرکت یا موضعی می باشد که از آن موضع، شرکت بایستی به ارایه محصولات و خدمات خود بپردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- موضع یابی که طی آن شرکت بایستی با شناخت و درک صحیح مشتریان در موقعیتی قرار بگیرد که بتواند نسبت به رقبا دارای مزیت رقابتی بوده و مشتریان را به خرید محصولات خود ترغیب کند.[1]

این سه فرایند تصمیم یعنی بخش بندی (تقسیم بندی) بازار، تعیین بازار هدف و موضع یابی به شدت به هم مرتبط و به یکدیگر وابسته اند. اگر شرکت میخواهد بر مدیریت یک ارتباط بازار – محصول خاص موفق باشد، می بایستی تمام این سه فرآیند را مطالعه و اجرا کند.[2]

[1]آقازاده و دیگران ،1387

[2]واکر و دیگران 1383

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه