عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

اختصار تجزیه وتحلیل عوامل خارجی (EFAS)   در حوزه پژوهشی

عواملی که به عنوان فرصت اولویت دارند: نسبت مقبولیت دانشگاه آزاد در بین موسسات آموزشی منطقه با وزن 0.065 و رتبه 94/2، میانگین سطح تحصیلات جامعه با وزن 062/0 و رتبه 2.94، توان علمی دانش اموختگان دبیرستان ها با وزن 061/0 و رتبه 89/2 و بودجه تخصیصی دولت به R&D با وزن 059/0 و رتبه 84/2 تأثیر مطبوعات و رسانه‌ها در طرفداری از دانشگاه آزاد با وزن 0.058ورتبه 2.86 ، صنعتی شدن منطقه با وزن 0.058ورتبه 2.84 ، وجود افراد تسهیل کننده امور دانشگاه آزاد در بیرون دانشگاه با وزن 0.058ورتبه 2.86 ، ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس با وزن 0.057ورتبه 2.90 ، کمک‌های مردمی با وزن 0.052ورتبه 2.96.

عواملی که به عنوان تهدید اولویت دارند: رقبای داخل کشور با وزن 0.064 و رتبه 94/2، رقبای خارج از کشور با وزن 063/0 و رتبه 89/2، درصد بیکاری با وزن 064/0 و رتبه 96/2، نرخ تورم با وزن 059/0 و رتبه 68/2 و احزاب سیاسی با وزن 058/0 و رتبه 939/2، کسری بودجه با وزن 056/0 و رتبه 86/2،معضلات عمومی جامعه با وزن 054/0 و رتبه 69/2، قیمت نفت با وزن 052/0 و رتبه 68/2. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (865/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت عواملی که به عنوان فرصت و تهدید در حوزه پژوهشی اولویت دارند اندکی کمتر از متوسط بوده می باشد. (جدول 21).

جدول 21. اختصار تجزیه وتحلیل عوامل خارجی (EFAS)   در حوزه پژوهشی

عوامل محیطی موثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی

عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی) همراه با اندازه اهمیت(وزن) و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط 35نفر مشخص شده می باشد (مجموع وزن‌ها 1 و مقیاس رتبه 1 تا 5 می‌باشد). از بین این شاخص‌ها بیشترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « کسری بودجه » با میانگین وزن 029/0 و میانگین رتبه 45/2 و کمترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص «معافیت‌های مالیاتی» با میانگین وزن 009/0 و میانگین رتبه 78/2 بوده می باشد (جدول 22).

جدول 22. مد، درصد فراوانی مد، میانگین وزن و رتبه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه دانشجویی و فرهنگی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه