تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

تعریف نظری: به کارهایی که از درجه بالایی از استقلال، بازخورد، معنادار بودن، تنوع و اهمیت برخوردار بوده و باعث انگیزش بیشتر در افراد گردد پیچیدگی شغل گویند (جو،2007).

تعریف عملیاتی: مقصود از پیچیدگی شغل در این پژوهش میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 4 الی 18پرسشنامه به صورت زیر می باشد.

تنوع شغل: شامل وظایف متنوع شغل می باشد ؛ به طوری که یک فرد بتواند از مهارت ها و توانایی های گوناگون بهره ببرد (کوالهو و همکاران، 2011).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • این شغل به من فرصت انجام کارهای مختلف را می دهد.
 • من کارهای متفاوتی در طول انجام کار روزانه ام انجام می دهم.
 • این کار مرا وادار می کند تا از مهارت ها و استعداد های متفاوتی بهره گیری کنم.

بازخورد شغل یعنی شغل طوری طراحی شده باشد که اطلاعات واضح و مستقیم در مورد اثربخشی نتایج و عملکرد کاری به شغل بدهد(کوالهو و همکاران، 2011).

 • کارم طوری طراحی شده می باشد که به راحتی می توانم متوجه شوم آن را خوب انجام داده ام یا نه.
 • وقتی در حال انجام کارم به راحتی متوجه می شوم چگونه بایستی آن را درست انجام دهم.
 • من فرصت های بسیاری برای یافتن اینکه چگونه می توانم کارم را به درستی انجام دهم دارم.

استقلال شغل نیز حد و حدودی که شاغل در برنامه ریزی زمانی کار، در تعیین رویه های کاری، از استقلال و آزادی اقدام برخوردار می باشد(کوالهو و همکاران، 2011).

 • من در کارم فرصت های گوناگونی برای مستقل فکر کردن دارم.
 • من فرصت های گوناگونی دارم تا کارم را با ابتکار خود انجام دهم.
 • به خاطر یافتن راه حل مسائل کاری تشویق می شوم.
 • سرعت انجام کارم را می توانم خود تنظیم نمایم.

معناداری شغل به این معنی می باشد که وظایف شغلی به نحوی معین شده اند که کار از آغاز تا انتها برای شاغل مشخص بوده و فرد تصویر کاملی از وظایف شغلی خود داشته و خود بخش مهمی از کار تلقی گردد(کوالهو و همکاران، 2011).

 • برای کامل کردن کار شروع شده فرصت های گوناگونی دارم.
 • در این کار می توانم کل تکه های کار را ببینم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

 • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

 • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
 • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد