عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

مقدمه

پژوهش علمی، مشکل‌گشایی و پی‌گیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی معضلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج معتبر از آن‌هاست. از این رو پژوهش علمی صرفاً مبتنی بر تجربه یا برداشت‌های شخصی و درک مستقیم نیست، بلکه هدفمند و دقیق می باشد. پژوهش علمی دارای ویژگی‌های هدفمندی، صحت و استحکام، آزمون‌پذیری، تکرارپذیری، دقّت و اعتماد، عینیت، تعمیم‌پذیری و محدودگرایی می باشد (صائبی و دیگران، 1384). در این پژوهش کوشش شده می باشد ویژگی‌های پژوهش علمی رعایت گردد.

1-3- روش پژوهش

پژوهش حاضر به مقصود بهره گیری از نتایج پژوهش در تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت صنایع کاشی الوند شکل میگیرد، در نتیجه پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از روش پژوهش آمیخته[1] به صورت توصیفی با بهره گیری از داده‌های کمی و کیفی که به گونه همزمان گردآوری و به صورت موردی مطالعه و تحلیل شده می باشد، بهره گیری شده می باشد.

2-3- مسأله پژوهش

این پژوهش داشتن یک برنامه بازاریابی علمی را برای اداره موفق شرکت مورد مطالعه و بازاریابی کارآمد و مؤثر ضروری می‌داند و به دنبال ارایه برنامه بازاریابی برای تشریح وضعیت کنونی شرکت با در نظر داشتن مشتریان، رقبا و محیط بیرونی شرکت و ارایه رهنمودهایی برای تحقق اهداف، اجرای اقدامات بازاریابی و تخصیص منابع طی دوره برنامه‌ریزی می‌باشد که در اقدام مبنای تمامی تصمیم‌گیری‌ها و راهبردهای بازاریابی شرکت قرار گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-3- سؤالات پژوهش

  1. رویکرد موجود صنایع کاشی الوند به برنامه‌ریزی بازاریابی چیست؟
  2. نقاط ضعف و قوت صنایع کاشی الوند و فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه مدیران چیست؟
  3. اهداف فروش صنایع کاشی الوند چگونه تعیین می شوند؟
  4. دیدگاه نمایندگی‌های فروش صنایع کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

[1]Mixed-Method Research

بازرگان هرندی. عباس، 1387، روش پژوهش آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت، فصل‌نامه دانش مدیریت، دوره 21، شماره 81

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد