عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

عملکرد شغلی

تعریف نظری :درک فرد از بهبود کیفیت شغل ، بهره وری و اثربخشی و آسانی شغل و غیره می باشد ( کالکارنی و همکاران[1] ، 2007-2006 ؛ بنتیس و سرنکو[2] ، 2007 ). در این پژوهش با 3 شاخص کارایی ، اثربخشی و کیفیت سنجیده می گردد.

  • کارایی : کارایی مربوط به اجرای درست کارها در سازمان می باشد یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها ، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند ( الوانی ، 1384 ، ص 49 ) . کارایی عبارتست از نسبت بازده واقعی به دست آمده به بازده استاندارد و تعیین شده ( مورد انتظار ) یا نسبت مقدار کاری که انجام می گردد به مقدار کاری که بایستی انجام گردد .
  • اثربخشی : اثربخشی درجه تحقق هدف ها در سازمان می باشد و بهرهوری مجموع کارایی و اثربخشی را مورد نظر دارد . اثربخشی به معنای انجام کارهای درست ، که سازمان را به اهداف خود نائل می کند ( ابطحی ، 1387 ، ص 9 ) .
  • کیفیت : خدماتی که کارکنان تحت تاثیر استانداردهایی که بر اساس آن عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد انجام می دهند با معیار کیفیت مورد سنجش قرار می گیرد . کیفیت استانداردهایی می باشد که کارکنان سازمان را نسبت به اولویت های مورد نیاز مدیریت و نوع عملکرد مطلوب جهت جلب رضایت مشتری آگاه می سازد ( کالکارنی و همکاران ، 2007 ) .

 تعریف عملیاتی : یافتن چارچوب و شاخص های مشخص جهت عملکرد و بهبود آن همواره جای تامل و تعمق داشته می باشد ، عملکرد غایت فعالیت مدیر می باشد که همواره با واژه های دیگری زیرا « اثربخشی » ، « کارایی » ، « بهره وری » و واژه هایی همانند این جایگزین می گردد ، حال ما در این پژوهش با بهره گیری از ابعاد عملکرد شغلی ، تاثیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش را بر عملکردشان مورد مطالعه قرارر می دهیم ، پس تعریف عملیاتی عملکرد در این پژوهش عبارتست از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه که طی سوال 48 الی 50 برای بعد کارایی ، سوالات 51 الی 53 برای بعد اثربخشی ، سوالات 54 الی 59 برای بعد کیفیت که با بهره گیری از طیف ۵ گزینه ای و لیکرت از بسیار زیاد،  زیاد،  متوسط،  کم،  بسیارکم  سنجیده می گردد.

1-8 قلمرو پژوهش :

  • قلمرو موضوعی :

این پژوهش به مطالعه تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان می پردازد.

  • قلمرو مکانی :

قلمرو مکانی این پژوهش کارکنان دانشگاه گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و دانشگاه پیام نور واحد رشت می باشد.

  • قلمرو زمانی :

این پژوهش با گرد آوری داده ها و اطلاعات از بهمن ماه 1392 الی خرداد 1393 انجام می گیرد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-9  ساختار کلی پایان نامه :

همان گونه که در شکل (2-1) نشان داده شده می باشد این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده می باشد.در فصل اول کلیات پژوهش شامل تبیین موضوع پژوهش و منطق پشتوانه آن ، زمینه پژوهش، دامنه پژوهش ،پرسش های پژوهش،اهداف و ضرورت ها و مزایای پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.فصل دوم مطالعه ادبیات موضوع بوده و به دنبال آن در فصل سوم روش پژوهش ارائه شده می باشد.فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها را در بر می گیرد و فصل پنجم به نتایج ، یافته ها ،برداشت های حاصل از تحلیل ها ،دستاوردها و پیشنهادات تحقیقات آتی اختصاص یافته می باشد.

[1] Kulkarni et al

[2] Bontis and Serenko

سوالات یا اهداف پایان نامه :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد