عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر  هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شعب بانک پارسیان شهر تهران می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای شهر تهران به پنج خوشه اصلی شمال، جنوب، مرکز، شرق و غرب تقسیم شده و در هر خوشه تعدادی از شعب انتخاب و سپس در آن شعبه پرسشنامه مورد نظر بین آن ها توزیع و نتایج تجزیه و تحلیل گردید.

 

9-1 قلمرو پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش شعب بانک پارسیان شهر تهران می باشد.

قلمرو زمانی پژوهش حاضر از بهار 1393 تا زمستان 1393 می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

10-1 تعریف مفهومی واژه ها

توانمند سازی1 :

  • دنیس کینلا2 در کتاب توانمند سازی نیروی انسانی در تعریف توانمند سازی چنین می گوید: توانمند سازی فرآیند نیل به بهبود و بهسازی مستمر در عملکرد سازمان از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد وتیم ها، ‌در همه جنبه ها و وظایف می باشد که روی عملکرد کل سازمان وافراد اثر دارد.(احمدی و دیگران،32،1389)

 

توانمندسازی ساختاری:توانمندسازی در این رویکرد عبارت می باشد از فرایندی که طی ان مدیر در قدرتش با زیردستان سهیم می گردد(Conger and Kanungo,1988:473).

مطالعه رویکرد ساختاری بیشتر به این موضوع می پردازد که مدیران چه ابزار و وسایلی را فراهم کنند تا از طریق ایجاد زمینه لازم فیزیکی کارکنان را توانمند سازند. اسینبرگر، بورک، بلاک، رایان، دیسی، کارسون، پارکر و…. مانند صاحبنظران این حوزه می باشند( واعظی و سبزیکاران، 1389).

 

توانمندسازی روانشناختی:توانمندسازی روانشناختی فرایند افزایش انگیزش درونی شغلی می‌باشد که شامل چهار حوزه:  احساس معنی داری واحساس شایستگی واحساس خودمختاری واحساس تأثیرگذاری می باشد.

احساس معنی داری: ارزش هدف یا مقصد فعالیت که در ارتباط با استانداردها و ایده ال های خود فرد سنجیده میشود( شاه حیدری پور و کمالیان، 1390).

1-Empowerment

2–Dennis c Kinlaw

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
  • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
  • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
  • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
  • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
  • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد