عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ارتباطات با واسطه کامپیوتر (CMC)[1]

در آموزش و پرورش در روبرو شدن با پیشرفت تکنولوژی، مربیان و اساتید مجبور به ترکیب تکنولوژی کامپیوتر با شیوه های آموزشی می باشند. ارتباط با واسطه کامپیوتر سبب تسهیل یادگیری سازه [2]و یادگیری فردی[3]
می­گردد (ابرمی وبرس، 1996؛ هرزیگ، 2004). در محیط های با واسطه،دانشجویان برای اظهار نظرات خود و یا برای  کمک گرفتن ازاساتیدو همسالان کمتر احساس تهدید می کنند (برس، ابرمی و آموندسن[4]، 2000)
و ازسیستم آموزشی دانشگاه انتظار می رود پس از ورود کامپیوتربه سیستم آموزشی بیشتر دانشجو محورباشد (گوزلی،آوانزینو، و بور[5]، 2001). مطالعات متعدد نشان داد که بهره گیری از رایانه در آموزش و پرورش در وظایف یادگیری پیچیدگی به ارمغان می آورد و در نتیجه  سبب افزایش انگیزه دانش آموزان و دانشجویان می گردد (بیکر، گیرهارت، و هرمان، 1990؛ دویر، 1994). این امر کمک می کند تا دانش آموزان بیشتر متکی به خود گردند، مربیگری همسالان را تشویق می نماید و منجر به تسهیل همکاری در این مسیر می گردد.

بعضی از محققان عوامل موثر بر CMC در آموزش و پرورش را مورد مطالعه قرارداده اند. ایرانی نشان داد که غنای اطلاعات و فاکتورهای طراحی سیستم بر توجه دانش آموز،عملکرد و رضایت آنان و بر عملکرد یادگیری آنان اثر دارد (ایرانی، 1998). زاگورسکی تصریح نمود که نگرانی در مورد پذیرش دانش آموزان و
دانشجویان از ابزار جدیدرا نباید  صرف نظر کرد(زاگورسکی[6]،1997).بارس و همکاران نشان دادندکه انگیزه دانش آموز در پذیرش دانشجو از کنفرانس کامپیوتری (CC)[7] به عنوان یک ابزار آموزشی تاثیر داشت
(بارس و همکاران، 2000). دانش آموزانی که معتقد بودند که CC  به آنها برای یادگیری مواد درسی کمک خواهد نمود (دستاورد انتظار) و دانش آموزان که بر این باور بودند که آنها می توانند توانایی بهره گیری از CC را به دست آورند(خودکارآمدی) فعالیت و عملکرد یادگیری بهتری را نسبت به دانش آموزانی که نگران عملکرد خود در مقایسه با دیگران بودند (هدف مدار) داشتند. محققان همچنین دریافتند که آموزش فن آوری برای معلمان مورد نیاز می باشد برای اینکه آنها را قادر می سازد تا از فن آوری به عنوان یک ابزار برای برنامه درسی خود بهره گیری نمایند (هرزیگ[8]، 2004).

2-2-3-5-2- فن آوری های ارتباطی تلفن همراه در آموزش و پرورش

پس از ارتباط اینترنتی سنتی، ارتباطات تلفن به تازگی در زمینه آموزش و پرورش در حال ظهوراست.
در مقایسه باارتباط با واسطه کامپیوتر، دستگاه های تلفن همراه از ضریب نفوذ و محبوبیت بالایی در میان جوانان برخوردار می باشند (اتحادیه بین المللی مخابرات[9]، 2002). در نظر داشتن  ارتباطات تلفن همراه مزیت برتری برای نزدیک

3.Computer Mediated Communication

4.Constructivism Learning

5.Individualized Learning

6.Bures, Abrami, & Amundsen

7.Guzley, Avanzino, & Bor

8.Zagorsky

9.Computer Conferencing

1.Herzig

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2.International Telecommunication Union

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد