عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

تحقیقات مرتبط:

در ذیل به مواردی از تحقیقات خارجی و داخلی انجام شده در حوزه اجرایمدل SWOT در صنایع مختلف می پردازیم:

2-7-1-تحقیقات داخلی

1) صحت،پریزادی در سال 1388 تحقیقی با عنوان “به کارگیری تکنیک فرایندتحلیل شبکه ای درتحلیل نقاط قوت، ضعف،فرصت وتهدید(مطالعه موردی شرکت سهامی بیمه ایران)” انجام دادند ،هدف این مقاله ارایه  یک رویه الگوریتمیک مبتنی برفرایندتحلیل شبکه ای بدین منظورارائه شدکه بتواندحتی وقتی بین فاکتورهای SWOT وابستگی وجودداشته باشدکاررابه خوبی به پیش ببرد. عوامل درونی و بیرونی تاثیر گذار  شرکت سهامی بیمه ایران:

فرصتها:افزایش تقاضای عمومی، لزوم نیازبه بیمه­های جدیددرآینده، طرفداری قانون ازکارگران  واتحادیه های کارگری

تهدیدات:ورودرقبای بخش خصوصی، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی(WTO)، پایین بودن سطح درآمدجامعه، تحریم های بین المللی

 قوتها:سرمایه وپشتوانه مالی قوی، نیروهای متخصص وخبره، سابقه طولانی درامربیمه، شبکه توزیع گسترده

ضعفها:پایین بودن اندازه تبلیغات، تاخیردرصدوربیمه نامه ها، تاخیردرپرداخت خسارات مدل سلسله مراتبی وشبکه­ای که برای تحلیل SWOT در اینجا پیشنهاد می­گردد از چهارسطح تشکیل شده می باشد. هدف)بهترین استراتژی( نشان دهنده سطح اول می­باشد،سطح دوم گروههایSWOT می­باشند وسطح سوم عوامل یافاکتورهای هرگروهSWOT سطح چهارم هم گزینه هایااستراتژیهای بدیل.

درمطالعه موردی صورت گرفته نظاره میشود که وابستگی های میان فاکتورها هم  بر انتخاب استراتژی تاثیرمی گذارد وهم  بر اولویت بندی استراتژیها. درنهایت وبرمبنای تحلیل­های صورت گرفته میتوان اینطورگفت که شرکت بایدتمرکزخودرابرروی دو استراتژی نوآوری وتبلیغات بگذارد.

2)انصاری و همکارانش در سال 1388 تحقیقی با عنوان “تحلیل استراتژیک درونی وبیرونی SWOT دانشکده مدیریت واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان” انجام داده اند.هدف ازاین مطالعه،شناخت وضعیت­موجود­دانشکده­مدیریت­واطلاع­رسانی­پزشکی­اصفهان­ازطریق­تحلیل­درونی­وبیرونی درسال1386است.دراین پژوهش ازترکیب دوروش پژوهش کمی وکیفی بهره گیری شده؛افرادجامعه پژوهش شامل مدیران ومعاونین وکارشناسان وکارمندان دانشکده بودند85 نفرکه به عنوان نمونه درنظرگرفته شدند. ابزارمورداستفاده،دوپرسشنامه محقق ساخته،ومصاحبه­به شیوه جلسات بحث گروهی بود برای تحلیل اطلاعات ازآمارتوصیفی،وتحلیل SWOTاستفاده گردید.. یافته­ها نشان داد که دانشکده مدیریت از نظر عوامل داخلی و خارجی ازنقاط قوت و فرصتهای بیشتری برخورداراست و در شرایطی می باشد که می­تواند با کمک استراتژیهای مورد نظر،به بهره برداری از فرصتها درجهت کاهش ضعفها و تهدیدات بپردازد. مواردزیربه عنوان عوامل داخلی(قوت وضعف)وعوامل خارجی(فرصت وتهدید)دانشکده مدیریت واطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان معرفی شدند:

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

  • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
  • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

  • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
  • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
  • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
  • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد