تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

:  شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه پژوهشی

اندازه اهمیت(وزن) شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه پژوهشی و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط 50نفر مشخص شده می باشد (مجموع وزن‌ها 1 و مقیاس رتبه 1 تا 5 می‌باشد) که از بین این شاخص‌ها بیشترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « نسبت بودجه پژوهش به تعداد کل هیأت علمی» با میانگین وزن 037/0 و میانگین رتبه 58/2 و کمترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « نسبت قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی به تعداد کل هیأت علمی» با میانگین وزن 026/0 و میانگین رتبه 46/2 بوده می باشد (جدول10).

جدول10. میانگین وزن و رتبه شاخص‌های عملکردی دانشگاه در حوزه پژوهشی

اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه پژوهشی

نقاط قوت در حوزه پژوهش: نسبت بودجه پژوهش به تعداد کل هیأت علمی با وزن 137/0 و رتبه 584/2 ، نسبت بودجه پژوهشی دانشگاه به کل بودجه با وزن 135/0، رتبه 09/2 ، سرانه طرح‌های تحقیقاتی ملی و استانی اعضای هیأت علمی با وزن 134/0، رتبه 58/2 ، نسبت بودجه خرید کتب، رایانه و لوازم آزمایشگاهی به بودجه پژوهشی با وزن 092/0، رتبه 82/2 ، نسبت بودجه ارزی تحقیقات به کل بودجه پژوهشی با وزن 082/0، رتبه 70/2 ، نسبت بودجه تجهیزات تحقیقاتی به کل بودجه پژوهشی با وزن 071/0، رتبه 16/3 ، نسبت قراردادهای پژوهشی درون دانشگاهی به تعداد کل هیأت علمی با وزن 028/0، رتبه 62/2 می‌باشند .

نقاط ضعف در حوزه پژوهش: نسبت مقالات چاپ شده داخلی به اعضای هیأت علمی با وزن 092/0، رتبه 46/2 ، نسبت هزینه‌های باشگاه پژوهشگران جوان به کل بودجه پژوهش با وزن 060/0 و رتبه 42/2 ، سرانه طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی اعضای هیأت علمی با وزن 057/0 و رتبه 542/2 ، نسبت نشریات و کتاب‌های کتابخانه دیجیتال به کل نشریات و کتاب‌های دانشگاه‌های کشور با وزن 049/0 و رتبه 74/2 ، نسبت همایش‌های علمی برگزار شده به گروه‌های آموزشی با وزن 036/0 و رتبه 84/2 ، سرانه مقالات چاپ شده خارجی (I.S.I) به اعضای هیأت علمی به وزن 027/0 و رتبه96/2 محسوب می شوند. با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (702/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت به  نقاط قوت و ضعف در حوزه پژوهشی کمتر از متوسط بوده می باشد (جدول 11).

 

جدول 11. اختصار تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFAS) در حوزه پژوهشی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد