عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مدل کارت امتیاز متوازن(BSC)

این مدل اولین بار در سال 1992 توسط کاپلان و نورتون در مقاله ” کارت امتیاز متوازن سنجه ای که محرک عملکرد می باشد” در مجله کسب و کارها ارائه گردید. کاپلان و نورتون با تمرکز به نیاز مدیران مبنی بر در دست داشتن هر دو شاخص مالی و عملیاتی، 4 حوزه اصلی زیر را در نظر گرفتند،

 • دیدگاه مشتری: نحوه ارزیابی مشتری از عملکرد شرکت
 • دیدگاه درونی:شناسایی فرایندهای مهم و بهبودآن
 • دیدگاه رشد و یادگیری: ایجاد امکان فراهم آوردن ارزش در آینده
 • دیدگاه مالی: چگونگی در نظر گرفتن منافع سهامداران

کارت امتیاز متوازن برای مدیران چارچوب مفهومی را ایجاد می کند که اهداف استراتژیک سازمان را به مجموعه ای منسجم از شاخص های عملکرد ترجمه می نماید.این چارچوب در برگیرنده سنجه های هر دو بعد مالی و غیر مالی ا ست. این سنجه ها باعث جاری شدن اهداف استراتژیک در سراسر سازمان می شوند، لذا عملکرد افراد سازمان را با اهداف استراتژیک پیوند می دهد.

یافته های کاپلان و نورتون تعیین کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق در هر یک از 4 دیدگاه اهداف خود را تعیین می کنند و برای ارزیابی سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یک از سنجه ها را برای دوره های ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند، سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. بین اهداف و سنجه های این 4 دیدگاه ارتباط علت و معلولی هست،آنها را با یکدیگر ارتباط می دهد. شکل شماره 2-4 زنجیره علت و معلول در میان مناظر کارت امتیاز متوازن را نشان می دهد.

-4 زنجیره علت ومعلولی در میان مناظر کارت امتیاز متوازن شاهرودی و قلی زاده توچایی(1389)

 

مدیران با به کارگیری پنج اصل اساسی زیر چارچوب BSC را به کار می گیرند:

 • ترجمه استراتژی به واژه های عملیاتی
 • هم ردیف سازی سازمان با استراتژی
 • فراگیر کردن انجام استراتژی در سازمان
 • تبدیل کردن برنامه ریزی استراتژیک به فرایند مستمر
 • همراه کردن تغییرات سازمانی از طریق تعهدات مدیران عالی(شاهرودی وقلی زاده،1389)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد