عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان

اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان

بهات ( 2001 ) چرخه مدیریت دانش را شامل فعالیت های کسب ، ثبت ، انتقال ، خلق و کاربرد دانش در سازمان می داند . کسب دانش شامل مجموعه فعالیت هایی که به مقصود کسب دانش جدید از خارج سازمان انجام می شود . فعالیت هایی مانند اندازه مشارکت اعضا در انجمن های علمی و اندازه شرکت در دوره های آموزشی ، همکاری سازمان با دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و خریداری دانش جدید برای سازمان نشان دهنده اندازه کوشش برای کسب دانش جدید و ورود آن به سازمان می باشد .

ثبت و مستند سازی دانش شامل مجموعه فعالیتهایی می باشد که به مقصود ثبت دانش موجود در سازمان انجام می شود . دانش تولید شده و موجود را بایستی بتوان در شکلی که برای همه قابل دسترسی و قابل استناد باشد ، ذخیره گردد . در واقع با این کار می توان دانش را از حالت ذهنی خارج نمود و در حافظه سازمان قرار داد زیرا در غیر اینصورت ممکن می باشد دانش در ذهن کارمندان موسسان سازمان و … باقی بماند و با خروج آنها از سازمان یا مرگ آنها دانش از بین خواهد رفت . فعالیت هایی مانند بهره گیری از پایگاه های داده برای ثبت دانش سازمانی ، کدگذاری دانش ، مستند سازی تجارب موفق و نا موفق مانند فعالیت های ثبت دانش در سازمان می باشند .

انتقال دانش شامل مجموعه فعالیت هایی که به مقصود انتقال دانش سازمان میان اعضا انجام می شود ، می باشد . انتقال دانش یک جنبه مهم از مدیریت دانش می باشد زیرا دانش هنگامی که در یک سازمان کسب گردید بایستی در بین افراد و گروههای دیگر سازمان به اشتراک گذاشته گردد . فرایند انتقال و تسهیم دانش شامل فعالیت های انتقال و توزیع دانش ضمنی و صریح از یک شخص ، گروه یا سازمانی به شخص ، گروه یا سازمان دیگر می باشد . تحقیقات نشان داده از طریق انتقال و تسهیم دانش اثربخش ، سازمان ها می توانند کارایی خود را بهبود بخشیده و هزینه های آموزشی و ریسک های ناشی از عدم اطمینان را کاهش دهند . فعالیت هایی مانند جلسات بحث و تبادل نظر برای ارائه تجارب و شیوه های کاری ، تمایل و مشارکت اعضا به همکاری و کمک به همکاران برای بهبود روش های کاری ، بهره گیری از پایگاه های داده و در اختیار گذاشتن دانش سازمان برای تمام اعضا نشان دهنده اندازه کوشش برای انتقال دانش سازمان می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای پژوهش حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر توجه کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان با فرمت ورد