عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

اومانیسم[1] (بشر گرا):

اومانیسم معتقد می باشد که نیازها ایجاد کننده انگیزه یادگیری هستند. مفهوم اصلی آن در نیاز یادگیرنده (مانند اعتماد به نفس، و خود شکوفایی) می باشد، وبر آزادی های فردی، خود مختاری و رشد خود تاکید می نماید. انگیزه خواست بیشتر می باشد، و هر فرد دارای سائق برای رشدش می باشد. این امر بر اهمیت انگیزش درونی، و این که ماهیت انگیزش درونی می باشد تاکید می کند. زبان آموزان پتانسیل انجام اعمال خوب را دارند و به دنبال تعالی هستند. به این ترتیب، انگیزه یادگیری زمانی اتفاق می افتد که فرد سطح بالاتری از توسعه را پس از ارضای نیازهای اولیه اش دنبال می کند . پس، دیدگاه انسانی معتقد می باشد که انگیزه برای حفظ فرایند یادگیری از درون ناشی می گردد، و به عنوان انگیزه های داخلی طبقه بندی گردید می باشد . به عنوان مثال: شرکت در فعالیت های یادگیری ممکن می باشد به توسعه شخصی، خود تحقق، و غیره منجر گردد.

 

 

(3) علوم شناختی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روانشناسی شناختی معتقد می باشد که انگیزش یادگیری یک فرآیند واسطه ای بین محیط (محرک) و
رفتار شخصی (واکنش) می باشد. عوامل مؤثر بر انگیزش یادگیری مطابق با این دیدگاه برداشت فرد، انتظارات برنامه ریزی، تشریح واقعیت های عینی، برآورد و اهداف هستند. به این معنا که انگیزه از تعامل بین ادراکات حسی فرد و اطلاعات دریافتی وی ناشی می گردد. (لی یونگ-یین، کیوس،1995). سه عامل می باشد که
توانایی های شناختی افراد با در نظر داشتن محیط را تحت تاثیر قرار می دهد شامل تجارب گذشته، شرایط فعلی و انتظارات آینده می باشد. پس، علوم شناختی معتقد می باشد که انگیزه یک نیروی درونی می باشد که همواره یک فرد به سمت هدف حرکت می کند. به عنوان مثال: نیاز به موفقیت، انتظار موفقیت و انگیزه های خارجی، بعضی از عواملی هستند که بر مشارکت در یادگیری اثر دارند.

[1] . Humanism

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد