عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

تعیین اهداف

اسکات هدف را این گونه تعریف می ‌کند: اهداف اظهار کننده مقصود برنامه ریزی در طرح ها و برنامه ها هستند. آن ها در چارچوب فرآیند برنامه ریزی تدوین شده، ایده های مبهم و تجربی را به مقصود ها و نتایج مشخص تبدیل می کنند. هدف گذاری غیر از لاینفک یک برنامه ریزی می باشد. اگرچه ممکن می باشد اهداف به صورت ناآگاهنه تعریف شده باشند.

شکل 7-2- سلسه مراتب رسالت و اهداف را در یک شرکت تولیدی فرضی نشان میدهد. هدف گذاری انجام شده در سطح اول یا عالی تحت عنوان بیانیه رسالت سازمان، در سطح دوم یا واحد هایی فرعی کسب و کار استراتژیک تحیت عنوان اهداف اصلی ودرسطح سوم یعنی سطح وظیفه ای تحت عنوان اهداف بازاریابی نامیده می گردد و درمرحله آخر خطی مشی ها و استراتژی هایی بازاریابی را تدوین می ‌کند.

اهداف بازاریابی

اهداف بازاریابی تعریف کننده رفتار بازار هدف برای تامین فروش می باشد و بایستی مشخص، قابل اندازه گیری، مختص به دوره زمانی معین و متمرکز بر رفتار بازار هدف (ماننده حفظ مشتری، آزمایش محصول، تکرار خرید و …) باشد.

پس جهت طراحی واقع بینانه ی این اهداف در نظر داشتن فرصتها و تهدیدها، اهداف فروش و بازار هدف لازم می باشد.[1]

اهداف فروش را میتوان بر حسب مبالغ فروش یا واحد های فروش رفته تعیین نمود. این اهداف را می توان بر حسب مناطق فروش، انواع مصرف کنندگان و دوره هایی زمانی نیز تقسیم بندی نمود. بعلاوه اهداف را بایستی همواره ارزیابی، نظارت و کنترل نمود و در صورت لزوم آن را تعدیل نمود، تا از طریق فروش سود کافی حاصل گردد.[2].

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بطور کلی می توان عوامل تاثیرگذار در تعیین اهداف فروش را به دو دسته عومل کمی و کیفی تقسیم بندی نمود، که طریقه فروش وروند سهم بازار از عوامل کمی تاثیرگذار میباشند و شرایط اقتصادی، رفتار رقبا، دوره عمر کالا، ماموریت و شخصیت سازمان وتقاضای مقطعی به عنوان عوامل کیفی تاثیرگذار بر تعیین اهداف فروش در نظر گرفته میشود.

[1]های بینگ و کوپر، 2003

[2]گلچین فر و دیگران، 1385

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد