پایان نامه درمورد 
نمونه برداری، آب و هوای خشک No category

۱۹۸۴
خانواده: Ranidae RAFINESQUE جنس:(Rana ) Pelophylax PALLAS, 1771
گونه:(Rana ridibunda) Pelophylax ridibundus
نام انگلیسی: Eurasian Marsh Frog
مشخصات قورباغه مردابی:
قورباغه مردابی یک گونه بسیار فرصت ‌طلب است. در نواحی خشک، جمعیت‌های بزرگی از این گونه را می‌توان در کنار رودخانه‌ها و کانال‌ها یافت. این قورباغه معمولاً مناطق باز، گرم و با پوشش فراوان گیاهان علفی را ترجیح می‌دهد. قورباغه مردابی یک گونه نیمه آبزی است و زیستگاه‌های آبی متنوعی از قبیل آب‌های دارای جریان و ساکن، گودال‌ها و آب‌گیرهای کم‌عمق، دریاچه‌های بزرگ، ذخایر آبی، رودخانه‌ها و نهرها را برای زندگی برگزیده است. این گونه دریاچه‌ها و استخرهای پوشیده از خیزران، جگن و نی و یا کناره‌های رودهای احاطه شده با درختان بید، گیاه جگن و نی را ترجیح می‌دهد. این قورباقه به ندرت در رودخانه‌های با جریان تند یا کناره‌های شنی و بدون پوشش یافت می‌شود (شکل۴-۲). اغلب از آب خارج می‌شود و در خشکی چند ساعت می‌ماند و به محض احساس خطر، با یک جهش به داخل آب می‌جهد. در فصل بهار و تابستان، به مدت طولانی در زیر آب نمی‌ماند؛ از این رو، برای تنفس هر از چندگاهی سر خود را از آب بیرون می‌آورد یا از گیاهان آبی، کنده‌های درختان، نی‌ها و سایر اشیایی بالا می‌رود که روی آب شناور باشند. در پاییز کمتر به سطح آب می‌آید و با شروع سرما و یخبندان به گل و لای زیر آب فرو می‌رود و تا بهار در آنجا می‌ماند. قورباغه مردابی حتی توانایی زندگی کردن در آب‌های لب شور را نیز دارد. رنگ و نقش بدن در این گونه از تنوع بالایی برخوردار است. بدون لکه گیج‌گاهی در هر طرف سر است. دارای چین ‌خوردگی دانهای در ناحیه پشتی ـ جانبی است. نوک انگشتان پهن و اغلب دارای نوار روشن در ناحیه ستون مهره‌هاست. انگشتان کاملاً پرده‌دار نیستند و بند انتهایی انگشت چهارم پا بدون پرده است. این قورباغه در ایران فراوان است . زیستگاه این گونه در این منطقه در کنار رودخانه و استخرهای ذخیره آب زمینهای کشاورزی است اما در دیگر مطالعات در جنگلهای مخلوط، جنگلهای برگ ریز و جنگل های استپی علفزارها مناطق بیابانی و نیمه بیابانی زندگى میکند.

شکل۴-۲- قورباغه مردابی Plophylax ridibundus
از این گونه ۳ نمونه در منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک صید شد که دارای صفات متریک و مریستیک زیر است که در جدول زیر نشان داده شده است (جدول۴-۴).

جدول ۴-۴- صفات مریستیک و متریک محاسبه شده در قورباغه مردابی
صفات
اندازه بدن
اندازه سر
فاصله چشم تا نوک پوزه
فاصله بین سوراخ بینی
اندازه چشم
اندازه پرده صماخ
اندازه ران
اندازه ساق
فاصله نوک پوزه تا لبه قدامی چشم
فاصله نوک پوزه تا سوراخ بینی
D
نمونه ۱
۴۲/۸۳
۶۱/۲۷
۶۳/۱۳
۱۲/۵
۶۵/۸
۲۶/۵
۱۶/۳۲
۹۸/۳۳
۱۵/۱۳
۱۹/۷
۲/۲/۱۳۹۲
نمونه ۲
۹۴/۵۳
۹۶/۱۸
۱۱/۸
۳۸/۳
۰۰/۶
۶۵/۳
۴۸/۲۲
۴۵/۲۵
۲۲/۸
۴۲/۴
۱۶/۵/۱۳۹۲
نمونه ۳
۴۳/۴۸
۸۷/۱۶
۲۵/۸
۴۶/۳
۶۸/۵
۷۳/۳
۷۷/۲۰
۹۰/۲۲
۲۰/۸
۱۸/۴
۲۶/۶/۱۳۹۲
نقشه زیر ایستگاههای زده و نمونه برداری شده قورباغه مردابی که در جنوب غربی منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک واقع شده در نقشه زیر نشان داده شده است (نقشه۴-۲).

نقشه ۴-۲- ایستگاههای زده و نمونه برداری قورباغه مردابی در منطقه سفید کوه و آرسک دامغان
محاسبات آماری مربوط به قورباغه مردابی که در جدول زیر نشان داده شده است (جدول۴-۵).
جدول ۴-۵- آمار توصیفی در قورباغه مردابی

اندازه بدن
اندازه سر
فاصله چشم تا نوک پوزه
فاصله بین سوراخ بینی
اندازه چشم
اندازه پرده صماخ
اندازه ران
اندازه ساق
فاصله نوک پوزه تا لبه قدامی چشم
فاصله نوک پوزه تا سوراخ بینی
N
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
Minimum
۴۸.۴۳
۱۶.۸۷
۸.۱۱
۳.۳۸
۵.۶۸
۳.۶۵
۲۰.۷۷
۲۲.۹۰
۸.۲۰
۴.۱۸
Maximum
۸۳.۴۲
۲۷.۶۱
۱۳.۶۳
۵.۱۲
۸.۶۵
۵.۲۶
۳۲.۱۶
۳۳.۹۸
۱۳.۱۵
۷.۱۹
Mean
۶۱.۹۳۰۰
۲۱.۱۴۶۷
۹.۹۹۶۷
۳.۹۸۶۷
۶.۷۷۶۷
۴.۲۱۳۳
۲۵.۱۳۶۷
۲۷.۴۴۳۳
۱۰.۰۰۳۳
۵.۲۶۳۳
Std. Deviation
۱۸.۸۱۳۶۹
۵.۶۹۴۱۲
۳.۱۴۷۳۴
.۹۸۲۳۱
۱.۶۳۰۲۲
.۹۰۷۳۲
۶.۱۴۲۱۸
۵.۸۰۲۷۳
۲.۷۳۴۷۸
۱.۶۷۲۸۵
Variance
۳۵۳.۹۵۵
۳۲.۴۲۳
۹.۹۰۶
.۹۶۵
۲.۶۵۸
.۸۲۳
۳۷.۷۲۶
۳۳.۶۷۲
۷.۴۷۹
۲.۷۹۸

۴-۲- خزندگان
در منطقه شکار ممنوع سفیدکوه و آرسک دامغان که یک منطقه نیمه‌بیابانی و کمی‌ کوهستانی می‌باشد از نظر خزنده غنی است ولی چون آب و هوای خشک و کمبود رطوبت اکوسیستم این منطقه را به شرایط نامطلوب برای فعالیت دوزیستان تبدیل کرده است. به دلیل اینکه دوزیستان نقطه مرطوب و آب را برای زندگی کردن انتخاب می‌کنند در این منطقه نمی‌توان از نظر تنوع تعداد زیادی دوزیست را یافت.
در جستجوی ما در این منطقه از راسته لاک‌پشتها هیچ گونهای مشاهده نشد اما مردم محلی به مشاهدهی لاک پشت خشکزی اشاره داشتند.
در طی مدت تحقیق ۴۱ نمونه خزنده جمع آوری گردید و در مجموع ۱۵ گونه از ۶ خانواده و ۱۲ جنس شناسایی شد.
از راستهی مارها((Serpentes 7 گونه شناسایی شد که به ترتیب تعداد نمونههای صید شده در منطقه شامل:
۱- Macrovipera lebetina obtusa; 2- Telescopus fallax; 3- Pseudocerastes persicus; 4- Platyceps najadum dahlii; 5- Platyceps ventermaculatus; 6- Lycodon striatus ; 7-Eirenis collaris
اما از خانواده سوسماران(Sauria) که تنوعشان در این منطقه از مارها بیشتر است هشت گونه در منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک دامغان گرفته شد که به ترتیب تعداد نمونههای گرفته شده این گونه‌ها عبارتند از:
۱- Eremias persica; 2- Teniudactylus caspius; 3- Trapelus agilis agilis; 4- Paraludakia caucasia; 5- Eremias valox; 6- Trachylepis aurata; 7- Trachylepis septemtaeniata; 8- Mesalina watsonana.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگانشبیه سازی، اندازه گیری، ناسازگاری

در بخش مارها ۱۳ نمونه جمع‌آوری و شناسایی شد که خلاصه این نتایج در جدول زیر آمده است (جدول ۴-۶).

جدول ۴-۶- گونههای مارهای شناسایی شده در منطقه سفید کوه و آرسک
تعداد
گونه
جنس
زیرخانواده
خانواده
راسته
۳
fallax Telescopus
Telescopus

Colubrinae

Colubridae

Serpentes
(مارها)
۱
najadum Platyceps
Platyceps

۱
ventermaculatus Platyceps
Platyceps

۱
striatus Lycodon
Lycodon

۱
Eirenis collaris
Eirenis

۴
lebetina Macrovipera
Macrovipera
Viperinae

Viperidae

۲
persicus Pseudocerastes
Pseudocerastes

۴-۲-۱- خانواده کلوبریده Family: Colubridae
این خانواده با ۷زیرخانواده و ۱۷۸۲ گونه بزرگترین خانواده مارها از لحاظ تعدادگونه در جهان و ایران به حساب می‌آید. خانواده کلوبریده دارای دوزیرخانواده تحت نام‌های Colubrinae و Natricinae و ۳۹ گونه در ایران است. مارهای این خانواده دارای پولک‌های درشت و قرینه روی سر خود و دارای بدنی بلند، کشیده و باریک هستند. تمام مارهای این خانواده به استثنای چهار گونه آلوسر، افعی‌پلنگی، سوسن مار، و افعی سوسن همگی دارای مردمک گرد هستند . مشخصات گونهها به شرح زیر است:
نام فارسی: سوسن مار
راسته: Serpentes LINNAEUS , 1758
Colubridae OPPEL 1811خانواده:
Colubrinaeزیرخانواه:
Telescopus WAGLER , 1830جنس:
Telescopus fallax (FLEISCHMANN , 1831 )گونه:
Telescopus fallax iberus EICHWALD 1831زیر گونه:
نام انگلیسی: Mediterranean cat snake
مشخصات سوسن مار:
به طور متوسط ۳۶ خال مشکی عرضی (این خال‌ها در جلو بدن بزرگتر هستند). سر پهن و گردن کاملاً مشخص، مردمک چشم عمودی، پولک پیشانی طویل و قسمت خلفی آن متصل به چشم، ظاهراً دارای دو پولک بینی یا نیمه تقسیم شده (Nasal semidivided)، دارای یک یا دو پولک جلوچشمی و دو یا سه پولک عقب چشمی، پولک گونه‌ای در زیر پولک جلوچشمی و متصل به چشم، لب بالا دارای ۸ یا ۹ پولک و لب پایین ۹ یا ۱۰ پولک، پولک‌های گیج گاهی ۲ یا ۳+۳ یا ۴ عدد، پولک سطح پشتی ۱۹ و به‌ندرت ۲۱ ردیف، پولک‌های سطح شکمی ۲۰۱ تا ۲۲۰ و سطح زیرین دم ۵۰ تا ۶۹ عدد، پولک مخرجی منفرد و به ندرت منقسم است.
بدن استوانهای شکل، به رنگ خاکستری زیتونی با خالهای تیره یا سیاه‌رنگ، خال‌های سطح پشتی در قسمت قدامی بزرگ و مشخص‌تر، خال‌های سطح جانبی کوچکتر و یک در میان با خال‌های سطح پشتی، سطح شکمی یکنواخت با خال‌های تیره قهوه‌ای متمایل به سیاه‌رنگ و کوچک است(شکل۴-۳) . این گونه در یک منطقه صخره‌ای و سنگ‌ریزه‌ای شکار شد و در دیگر اکوسیستمهای موجود در این منطقه دیده نشده است.

شکل۴-۳- سوسن مار Telescopus fallax iberus
ایستگاههای صید و مشاهده شده سوسن مار در منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک که منتهی به قسمت جنوب غربی این منطقه گردیده و در نقشه (۴-۳) آمده است. از این گونه ۳ نمونه شکار شد که مورد بررسی صفات متریک و مریستیک قرار گرفت که در جدول زیر آمده است.
صفات
CAL
L
SL
IL
ION
SQ
VSTR
US
D
نمونه ۱
۵/۱۱cm
۵/۶۲
۹

۱۰
۲
۱۹
۲۱۰
۶۵
۵/۵/۱۳۹۲
نمونه ۲
۵/۸cm

۹

۱۰
۲
۱۹
۲۱۳
۶۷
۱۲/۴/۱۳۹۲
نمونه ۳
۵/۵cm

۸

۱۰
۲
۱۹
۲۲۰
۵۷
۱۹/۲/۱۳۹۲
ایستگاههای زده و نمونه برداری شده سوسن مار در این منطقه در نقشه زیر آمده است (نقشه۴-۳).
جدول ۴-۷- صفات مریستیک و متریک محاسبه شده در سوسن مار

نقشه۴-۳- ایستگاههای زده و نمونه برداری سوسن مار در منطقه سفید کوه و آرسک
محاسبات آماری مربوط به سوسن مار در جدول زیر نشان داده شده است (جدول۴-۸).
جج

جدول ۴-۸- آمار توصیفی در سوسن مار

سطح پشتی
سطح شکمی
دم زیرین
لب بالا
لب پایین
چشمی جلو
چشمی عقب
طول بدن
طول دم
تعداد فلس بینی
N
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
۳
Minimum
۱۹.۰۰
۲۱۰.۰۰
۵۷.۰۰
۸.۰۰
۱۰.۰۰
۱.۰۰
۲.۰۰
۲۹.۵۰
۵.۵۰
۲.۰۰
Maximum
۱۹.۰۰
۲۲۰.۰۰
۶۷.۰۰
۹.۰۰
۱۰.۰۰
۲.۰۰
۳.۰۰
۵۱.۰۰
۱۱.۵۰
۲.۰۰
Mean
۱۹.۰۰۰۰
۲۱۴.۳۳۳۳
۶۳.۰۰۰۰
۸.۶۶۶۷
۱۰.۰۰۰۰
۱.۳۳۳۳
۲.۳۳۳۳
۴۰.۰۰۰۰
۸.۵۰۰۰
۲.۰۰۰۰
Std. Deviation
.۰۰۰۰۰
۵.۱۳۱۶۰
۵.۲۹۱۵۰
.۵۷۷۳۵
.۰۰۰۰۰
.۵۷۷۳۵
.۵۷۷۳۵
۱۰.۷۵۸۷۲
۳.۰۰۰۰۰
.۰۰۰۰۰
Variance
.۰۰۰
۲۶.۳۳۳
۲۸.۰۰۰
.۳۳۳
.۰۰۰
.۳۳۳
.۳۳۳
۱۱۵.۷۵۰
۹.۰۰۰
.۰۰۰
نام فارسی: قمچه مار
راسته: Serpentes LINNAEUS , 1785
Colubridaeخانواده:
Colubrinaeزیر

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید