پایان نامه درمورد 
تاکسونومی، برخورداری No category

و گروه از خزندگان ایران، شامل لاک‌پشت‌های آبی و مارهای آبی، در آب زندگی می‌کنند اما همهی خزندگان در اصل خشکی‌زی هستند و با شش تنفس می‌کنند حتی گونه‌های آبزی آن‌ها مجبورند برای تنفس به سطح آب بیایند.
خزندگان ایران را در ۵ گروه لاک‌پشت‌ها، کروکودیل‌ها، سوسمارها، مارها و کرم‌سوسمارها جای می‌دهند. در گروه لاک‌پشت‌ها، لاک‌پشت‌های دریایی، لاک‌پشت‌های لاک‌چرمی، لاک‌پشت‌های زمینی و لاک‌پشت‌های سه‌چنگالی جای می‌گیرند.
گروه سوسمارها متنوع‌ترین گروه خزندگان ایران است. بزمجه‌ها، سوسمارهای خاردم، اسکینک‌ها، در این گروه جای دارند. کرم‌سوسمارها در زیر زمین زندگی می‌کنند و در گروه مارها، مارهای کرمی‌شکل، مارهای خاکی، بوآها، کبراها، مارهای دریایی و افعی قرار دارند (قلیچ پور و همکاران، ۱۳۸۸).

۱-۶- خاستگاه خزندگان
درباره پیدایش خزندگان نظریهها و عقاید مختلفی وجود دارد.مطالعه فسیل شناسی ثابت میکند که این جانوران بیش از ۱۰۰ میلیون سال پیش (۱۳۶-۶۵) و قبل از ظهور پستانداران بر روی کره زمین وجود داشته اند . محل و مبدأ ظهور خزندگان به طور کامل و دقیق مشخص نیست. ظاهراً خزندگان مانند سایر موجودات از زندگی در آب منشأ گرفتهاند و سپس به خشکی نقل مکان کردهاند. خزندگان مانند ماهیان نیستند که منحصراً در آب زندگی کنند و یا دوزیستان که به خاطر نوزادانشان به حومه آب رفته باشند (لطیفی،۱۳۷۹). در سالهای اخیر اکثر تاکسونومیستها معتقدند که برای تعیین ماهیت روابط نیا ـ فرزندی تمام موجوداتی که بعنوان یک تاکسون معرفی میشوند، باید یک گروه تک نیا (مونوفیلتیک) باشند یعنی باید در برگیرندهی تمام زادههای یک جد مشترک باشند. با وجود این خزندگان یک گروه مونوفیلتیک نبوده و یک گروه پارافیلتیک محسوب میشوند زیرا هم پرندگان و هم پستانداران از آنها منشأ گرفتهاند، گرچه همچنان هر دوگروه را اخلاف یک خزندهی اجدادی در نظر میگیرند. پستانداران و پرندگان هر کدام یک کلاد را تشکیل داده و در حقیقت زیرکلادهای یک کلاد بزرگتر به نام آمنیوتا هستند. اما ردهی خزندگان یک کلاد نبوده و فقط بخشی از کلاد آمنیوتا را تشکیل میدهد که بعد از پستانداران و پرندگان باقیمانده و منشعب شدهاست. این گروه را نمیتوان از طریق سینآپومورفی تعریف کرد و کلادیستها میگویند خزندگان آمنیوتهای غیرپرنده و غیرپستاندار هستند (تودج،۲۰۰۰).
خزندگان در دوران کربونیفر ۱۶۵ میلیون سال پیش به وجود آمدهاند (علی بیگ،۱۳۸۱). مارها در دوران دوم زمین شناسی(دوره ژوراسیک) از نوعی خزنده دریایی از بین رفته به نام اژیالوزوریده جدا شده اند.این خزندگان از تیره وارانیده و از فوق خانواده پلاتی نوتا بوده و دارای اندامی کوچک و دمی قوی برای شنا بودهاند و در اوایل دوره کرتاسه هم در آب و هم در خشکی زندگی میکردهاند. اولین اثر سنگواره ای مارها از جنس منقرض شده دینیلیزی ایده به دست آمده است. پالئوفیس از قدیمیترین مارهای شناخته شده است که به اواخر دوره کرتاسه و اوایل دوره ائوسن تعلق دارد.این مار دارای شکلی ابتدایی،بدنی کوتاه و با ساختاری قوی است و پیتونها و بوآها را از تبار تغییر شکل یافته آن میدانند. انواع جنس های بوئیده در دوره کرتاسه و ائوسن شناسایی شدهاند (فرزان پی، ۱۳۶۹).
اجداد خزندگان دوزیستانی به نام لابیرینتودونتیا بودند. امروزه نمونههای حد واسطی در بین مارها و مارمولکها به چشم میخورد که از جمله آن ها میتوان به کلمره اشاره کرد که نوعی مارمولک بدون دست و پا است (کیابی،۱۳۸۱).

۱-۷- رده‌بندی خزندگان
بر طبق ردهبندی سنتی، رده خزندگان به شش زیر رده به شرح زیر تقسیم میگردد:
۱-۷-۱- زیررده آناپسیدا: فاقد منفذ گیجگاهی هستند. استخوان مربعی درآنها غیرمتحرک است و دارای دو راستهی کوتیلوزوریا و لاکپشتها میباشند.
۱-۷-۲- زیررده سیناپتوزوریا: جمجمه از نوع پاراپسید بوده و استخوان مربعی به جمجمه چسبیده است و در دوره پرمین تا کرتاسه میزیستهاند. اشکال اولیه آنها خاکزی و سوسمارمانند بودهاند.
۱-۷-۳- زیررده ایکتیوپترژیا: این خزندگان دریازی و گوشتخوار بوده و بدنی دلفین مانند داشتهاند که واجد یک باله پشتی نیز بودهاند. اندامهای حرکتی پارو مانند و باله دمی بزرگ بوده است. دارای یک جنس به نام ایکتیوزوروس بوده که ۹ متر طول داشته و از دوره تریاس تا کرتاسه میزیسته است.
۱-۷-۴- زیررده دیاپسیدا: جمجمه با حضور دو جفت سوراخ گیجگاهی مشخص میگردد. یک جفت در آرواره و جفت دیگر در بالای جفت اول و به واسطه کمان استخوانی از جفت اول جدا میگردد. این گروه سبب پیدایش تمام گروههای دیگر خزندگان و پرندگان گردیدند. دیاپسیدها گروهی از جانوران تتراپود هستند که در رکورد فسیلی حدود سیصد میلیون سال قبل و دورهی کربنیفر انتهایی ظاهر شدهاند. دیاپسیدهای زنده به میزان زیادی واگرایی پیدا کرده و تمام پرندگان، کروکودیلها، سوسمارها، مارها و تواتاراها را شامل میشوند. سوسمارها فاقد یک جفت از منافذ فوق هستند، ولی بخاطر جد مشترکشان هنوز هم بعنوان دیاپسید در نظر گرفته میشوند. فوقراستهی زندهی لپیدوزوریا گروه بزرگی از خزندگان امروزی را تشکیل دادهاند که دارای دو راسته مهم زیر هستند:
۱-۷-۴-۱- راسته رنکوسفالیا: خزندگانی شبیه به سوسمار بوده که اندامهای حرکتی ضعیفی داشتهاند و تمام آنها بجز یک گونه به نام توآتارا (هاتریا) با نام علمی اسفنودن پونکتاتوس از بین رفتهاند. توآتارا تنها بازمانده از یک گروه خزندگان ابتدایی است که بدون تغییر باقی مانده (فسیل زنده) و فقط در بعضی از جزایر زلاندنو یافت میشود.
۱-۷-۴-۲- راسته اسکواماتا یا فلسداران: این راسته مارها و سوسمارها را شامل میشود که موفقترین گروه خزندگان میباشند و شامل سه زیرراسته سوسمارها یا مارمولکها، مارها و سوسماران کرمیشکل میباشند.
۱-۷-۵- زیررده آرکئوزوریا: این زیررده شامل کروکودیلهای زنده، دایناسورها و پترسوریا میباشد که در دوره تریاس بوجود آمده و در دوران مزوزوئیک فراوان بودهاند. کروکودیلها حدود ۲۰۰ میلیون سال است که بدون تغییر باقی ماندهاند و ممکن است سرانجام نسل آنها به دست بشر منقرض گردد.
۱-۷-۶- زیررده سیناپسیدا: خزندگان شبه پستاندار بودهاند. این زیررده در دوره کربونیفر ظاهر شده و خزندگان غالب دوره پرمین بودهاند که عدهای از آنها اجداد پستانداران را بوجود آوردهاند(یانگ،۱۹۸۱).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد درباره بازاریابی، مسئولیت مدنی، بیمه های بازرگانی، نشان تجاری

۱-۸- ویژگی‌های خزندگان
۱- بدن از پوست خشک شاخی پوشیده شده (لزج و چسبیده نیست) و معمولاً فلس‌ها (Scales) و فلس‌های شاخی (Scutes) در پوست وجود دارند.
۲- دارای دو جفت، اندام هر یک دارای پنج انگشت هستند که به پنجه‌های شاخی منتهی می‌شوند. به همین دلیل، خزندگان را چنگال‌داران (Clawers) نیز می‌نامند.
۳- اسکلت کاملاً استخوانی و جمجمه دارای یک کندیل پس سری است.
۴- قلب دارای دو دهلیز و یک بطن با دیواره ناقص (در تمساح‌ها پرده بین دو بطن کامل است) و یک جفت کمان یا قوس آئورتی- قوس‌های سیستمیک – موجود است. گویچه‌های سرخ خون هسته‌دار و بیضی شکلند.
۵- تنفس همیشه با شش صورت می‌گیرد. تنفس کلواکی در لاک‌پشت‌های آبی وجود دارد.
۶- دوازده جفت عصب مغزی دارند.
۷- دمای بدن متغیر است و به محیط بستگی دارد.
۸- لقاح داخلی است و معمولاً جفت‌گیری صورت می‌گیرد. تخم‌ها دارای زرده زیاد، در پوسته‌های چرمی یا آهکی قرار دارند. تخم‌گذار یا زنده.
۹- در دوره جنینی، پرده‌های جنینی، کوریون، الانتوئیس، کیسه زرده) وجود دارند. نوزاد در بدو تولد به حیوان بالغ (رسیده) شبیه است. دگردیسی وجود ندارد (کرمی،۱۳۸۸).

۱-۹- تمایز خزندگان از دوزیستان
چند ویژگی نشانگر تکامل خزندگان نسبت به دوزیستان است:
۱- پوشش پوست خشک با فلس و نظیر آن که برای زندگی در محیط خشک سازگار است.
۲- وضعیت مناسب اندام‌ها برای حرکت سریع.
۳- جدایی بیشتر خون تیره و روشن.
۴- استخوانی شدن کامل اسکلت.
۵- داشتن پرده‌های جنینی و پوسته برای تخم مناسب حفظ و تکامل (فردی) جنین روی زمین.
اما خزندگان به علت نداشتن مناسب و عدم برخورداری از مکانیسم تنظیم دمای بدن و چند ویژگی مهم دیگر از پرندگان و پستانداران پستترند.

۱-۱۰-زادآوری دوزیستان و خزندگان
هدف از صرف انرژی در تمام موجودات زنده حفظ و تضمین بقای نسل در آن‌هاست. هر موجودی از طریق زاد و ولد سعی می‌کند با به ارث گذاشتن ژن‌های خود برای نسل‌های بعد، ادامه نسل خود را تضمین کند. از این رو است که ما در بسیاری از گونه‌ها شاهد نزاع بین نرها بر سر جفت ماده هستیم. دوزیستان و خزندگان نیز از این قاعده مستثنا نیستند و همگی سعی دارند تا با فعالیت‌های تولیدمثلی بقای خود را تضمین کنند. دوزیستان و خزندگان بالغ همه ساله برای عمل زادآوری با تکیه بر روش‌های مختلف از قبیل دیداری، تولید صدا، تولید مواد شیمیایی و فرومونی و لامسه شروع به یافتن جفت مناسب برای خود می‌کنند.
جفت‌گیری در دوزیستان به دو صورت خارجی (قورباغه‌ها، وزغ‌ها و برخی سمندرها) و داخلی (سیسیلیان‌ها و بیشتر سمندرها) صورت میگیرد. در بیشتر گونههای نوزاد شبیه موجود مهی مانندی است با نام “دلاور” که پس از سپری کردن مراحلی تحت عنوان “دگردیسی”، دچار تغییر و تحول و با شکل بالغ وارد خشکی می‌شود. لازم به ذکر است که در برخی از گونه‌های دوزیستان، نوزاد تمام مراحل رشد و نمو خود را درون تخم یا در بدن مادر سپری می‌کند و به صورت موجودی کامل و همانند والدین به دنیا می‌آید.
در عموم خزندگان، به استثنای تعداد اندکی از گونه‌ها، زادآوری به روش جنسی انجام می‌شود. در خزندگانی که به صورت جنسی زادآوری می‌کنند (غالب گونه‌ها)، لقاح داخلی است و درون “کلواک” جانور ماده اتفاق می‌افتد. اندام جنسی جانور نر داخل بدن قرار دارد و فقط در موقع جفت‌گیری از بدن خارج می‌شود. اندام جنسی نر در کروکودیلها و لاکپشتها “پنیس منفرد” و در مارها و سوسمارها یک جفت اندام تناسلی یا “همی پنیس” است. توآتارای نر اندام تناسلی ندارد و در موقع جفتگیری با اتصال کلواکها، انتقال سلول جنسی از جانور نر به ماده صورت می‌گیرد.
تولد نوزادان در دوزیستان و خزندگان به ۳ روش اتفاق می‌افتد. گروهی از این موجودات تخم‌گذار هستند. در این گروه پس از لقاح، تخم از بدن مادر خارج می‌شود (در گونه‌هایی که لقاح خارجی دارند، تخم از ابتدا بیرون بدن مادر تشکیل می‌شود) و جنین پس از اتمام رشد و نمو به صورت نوزاد کامل یا لار و آبشش دار (مورد آخر فقط در دوزیستان دیده می‌شود) متولد می‌شود. برخی دیگر از دوزیستان و خزندگان زنده زا هستند و پس از لقاح، سلول تخم درون بدن مادر نگهداری می‌شود و پس از اتمام رشد و نمو جنین، نوزاد به صورت موجودی زنده (شبیه به

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید