پایان نامه درمورد 
آسیای مرکزی، نمونه برداری، پوشش گیاهی، تغییر رنگ No category

دم‌دراز ایرانی
Sauria GAUTHIER, 1984راسته:
Lacertidae BONAPARTE ,1831خانواده:
جنس: Mesalina
گونه: Mesalina watsonana (STOLICZKA, 1872)
نام انگلیسی: Persian long-tailed lizard
مشخصات سوسمار دم دراز ایرانی: سپر پس سری وجود دارد و در تماس با سپر آهیانه‌ای میانی، یا توسط یک سپر کوچک از آن جدا شده است؛ فلس‌های بزرگ و شفاف پلک پایین با حاشیه سیاه؛ پلاک‌های شکمی در ۱۰ (بندرت ۸) ردیف طولی مستقیم؛ یقه کامل یا تقریباً کامل دارد (شکل۴-۱۱).
مسالینای دم‌دراز ایرانی در بیشتر مناطق ایران و روی خاک‌های سفت دشت‌های رسوبی، مخروط‌افکنه‌ها، کوهپایه‌ها، دره‌ها و در امتداد جریان چشمه‌ها زندگی می‌کند. همچنین می‌توان آن را در رسوبات سنگ‌دانه‌ای و رسی، استپ‌های ماسه‌ای و رسی، شیب‌های با پوشش سنگ‌های رسی پراکنده و شوره‌زارها می‌توان یافت. این لاسرتا در بستر سخت صخره‌ای و خاک‌های ماسه‌ای یافت نمی‌شود. این گونه در صورت احساس خطر ممکن است به درون خاک فرو برود. این گونه در مناطق استپی همراه با بوته‌های کوتاه وجود دارد که به محض احساس خطر به زیربوته‌ها می‌رود و بسیار سریع است به طوری که رفتن آن از یک بوته به بوته دیگر به سختی قابل تشخیص است. این گونه به دلیل همرنگ بودن با محیط اطرافش موجب سختی تشخیص آن گردیده است.

شکل۴-۱۱- سوسمار دم درازایرانی Mesalina watsonana
از گونه Mesalina watsonana در منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک دامغان تنها ۱ نمونه صید شد که صفات متریک و مریستیک آن در جدول (۴-۲۰) ذکر شده است.

جدول ۴-۲۰- صفات متریک و مریستیک محاسبه شده در سوسمار دم دراز ایرانی

صفات
طول بدن
طول دم
پلاک‌های شکمی در ردیف طولی
D
نمونه ۱
۲۲/۴ mm
۵۲/۹۱ mm
۱۰
۲۸/۵/۱۳۹۲
ایستگاههای زده و نمونه برداری شده سوسمار دم دراز ایرانی که در شمال منطقه قرار دارد در نقشه زیر نشان داده شده است (نقشه۴-۱۱).

نقشه ۴-۱۱- ایستگاههای زده و نمونه برداری سوسماردم درازایرانی در منطقه سفید کوه و آرسک دامغان
نام فارسی: لاسرتای آسیای مرکزی
راسته: Sauria GAUTHIER , 1984
خانواده: Lacertidae BONAPARTE ,1831
جنس: Eremias
گونه: Eremias velox (PALLAS 1771)
زیر گونه: Eremias velox velox (PALLAS, 1771)
نام انگلیسی: Central Asian racerunner
مشخصات لاسرتای آسیای مرکزی: فلس‌های زیرچشمی در تماس با دهان؛ فلس‌های جانبی چهارمین انگشت فاقد ریشه‌های مشخص؛ ۲ ردیف منافذ رانی توسط فضایی کمتر از یک سوم اندازه هر کدام از هم جدا شده‌اند؛ معمولاً چندین فلس یقه‌ای به طور مشخص بزرگتر از فلس‌های گلویی مجاور، ۵ جفت سپر زیرآرواره‌ای؛ فلس‌های بینی از پایین در تماس با ۲ یا ۳ فلس لب بالا؛ چهارمین انگشت با یک ردیف فلس‌های زیرانگشتی؛ ردیف کاملی از فلس‌های ناحیه ستون مهره‌ای تا اندازه‌ای کوچکتر از دیگر فلس‌های ناحیه پشتی؛ ۲۳ تا ۲۵ فلس گلویی؛ ۴۶ تا ۵۶ فلس پشتی در ردیف‌های عرضی ناحیه میانی پشت دارد (شکل۴-۱۲). Eremias velox در مناطق سنگ‌ریزه‌ای و پایه کوه‌ها در قسمت شمالی منطقه مشاهده شد که در بوته‌های پراکنده و زمینه خاکی فعالیت می کنند.

شکل۴-۱۲- لاسرتای آسیای مرکزی Eremias velox
از گونه Eremias velox در منطقه مورد مطالعه ۲ نمونه گرفته شد که صفات متریک و مریستیک آن در جدول زیر ذکر شده است (جدول۴-۲۱).

جدول ۴-۲۱- صفات متریک و مریستیک محاسبه شده در لاسرتای آسیای مرکزی
صفات
طول بدن
طول دم
فلس زیرآرواره‌ای
فلس گلویی
فلس پشتی
D
نمونه ۱
۰۲/۵۰ mm
۰۳/۸۰ mm
۵
۲۵
۵۵
۷/۷/۱۳۹۲
نمونه ۲
۵۵/۵۹ mm
۴۵/۱۱۰ mm
۵
۲۴
۵۵
۲۸/۶/۱۳۹۲
ایستگاههای زده و نمونه برداری شده لاسرتای آسیای مرکزی در شمال و شمال شرقی این منطقه است که در نقشه زیر نشان داده شده است (نقشه۴-۱۲).

نقشه ۴-۱۲- ایستگاههای و نمونه برداری لاسرتای آسیای مرکزی در منطقه سفید کوه و آرسک دامغان
محاسبات آماری Eremias velox در جدول زیر آمده است(جدول۴-۲۲).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درباره تربیت بدنی، معلمان مدارس، سطح معنادار، معلمان تربیت بدنی

جدول ۴-۲۲- آمار توصیفی در لاسرتای آسیای مرکزی

طول بدن
طول دم
فلس زیر آرواره ای
فلس گلویی
فلس پشتی
N
۲
۲
۲
۲
۲
Minimum
۵۰.۰۲
۸۰.۰۳
۵.۰۰
۲۴.۰۰
۵۵.۰۰
Maximum
۵۹.۵۵
۱۱۰.۴۵
۵.۰۰
۲۵.۰۰
۵۵.۰۰
Mean
۵۴.۷۸۵۰
۹۵.۲۴۰۰
۵.۰۰۰۰
۲۴.۵۰۰۰
۵۵.۰۰۰۰
Std. Deviation
۶.۷۳۸۷۳
۲۱.۵۱۰۱۹
.۰۰۰۰۰
.۷۰۷۱۱
.۰۰۰۰۰
Variance
۴۵.۴۱۰
۴۶۲.۶۸۸
.۰۰۰
.۵۰۰
.۰۰۰

۴-۴-۲- خانواده آگاماهاAgamidae :
تاکنون ۴۱۹ گونه از خانواده آگاماها در دنیا شناسایی شده است که در آفریقا، آسیا، استرالیا و جنوب اروپا پراکنش یافته‌اند. این خانواده در ایران دارای ۱۸ گونه است. آگاماها مارمولک‌هایی با جثه کوچک تا متوسط هستند. این مارمولک‌ها همگی روزگرد و گوشت‌خوارند. برخی از گونه‌های این خانواده گاه از گیاهان تغذیه می‌کنند. آگاماها دارای سر و بدنی پخ خستند که تماماً توسط پولک‌های ریز و گاهی زبر پوشیده می‌شود. بینایی در آن‌ها قوی بوده و چشم دارای پلک متحرک و مردمک گرد است. توانایی خودبری دم در اعضای این خانواده برای تنظیم دمای بدن، از تغییر رنگ اندک سطح پوست خود بهره می‌جویند. مشخصات گونهها به شرح زیر است:
نام فارسی: آگامای قفقازی
راسته: Sauria GAUTHIER , 1984
خانواده: Agamidae GRAY 1827
زیر خانواده: Agaminae
جنس: (Laudakia ) Paralaudakia
گونه: Paralaudakia caucasia (EICHWALD 1831)( Laudakia caucasia)
نام انگلیسی: Caucasian agama
مشخصات آگامای قفقازی:
فلس‌های پشتی بدن یکنواخت و یک شکل نیستند. فلس‌های پهلویی در ناحیه میانی گسترش یافته و در ردیف‌های طولی مرتب نشده‌اند، تعداد فلس‌های طول ناحیه میانی بدن در نرها ۱۱۵ تا ۱۵۵ و در ماده‌ها ۱۱۹ تا ۱۸۰ عدد، دم به بندهای مشخص و مجزا تقسیم شده، که هر بند از دو حلقه فلسی تشکیل شده است. فلس‌های گلویی صاف. آگاماهای قفقازی خاص مناطق کوهستانی و ارتفاعات است. معمولاً در مناطق صخره‌ای پوشیده از سنگ‌ریزه‌ها زندگی می‌کند. هم‌چنین، روی دیواره‌های سنگی یا کاه گلی اطراف کشتزارها یا دیوار خانه‌ها (بیشتر افراد نابالغ) یافت می‌شود. این سوسمار تا ارتفاع ۴۰۰۰ متری با پوشش گیاهی بوته‌ای یا درختچه‌ای پراکنش دارد. معمولاً روی سنگ‌ها، صخره‌ها، برآمدگی‌ها یا دیواره‌های صخره‌ای می‌نشیند و هنگام احساس خطر در زیر سنگ‌ها یا شکاف صخره‌ها پنهان می‌شود(شکل۴-۱۳). هنگامی که این دو نمونه را گرفتیم لابلای شکاف صخرهها بودند.

شکل۴-۱۳- آگامای قفقازی Paralaudakia caucasia
آگامای قفقازی که ۲ نمونه از این گونه در منطقه گرفته شده است صفات مریستیک و متریک آن در جدول زیر ذکر شده است (جدول۴-۲۳).

جدول ۴-۲۳- صفات متریک و مریستیک محاسبه شده در آگامای قفقازی
صفات
طول بدن
طول دم
تعداد فلس‌های حول ناحیه میانی بدن
D
نمونه ۱
۳۸/۱۳۰mm
۴۷/۱۷۲
۱۵۰
۲۵/۱/۱۳۹۲
نمونه۲
۳۵/۱۰۹mm

۱۳۰
۶/۶/۱۳۹۲

ایستگاههای زده و نمونه برداری شده آگامای قفقازی در منطقه شکار ممنوع سفید کوه و آرسک دامغان که در قسمت شمال غربی این منطقه واقع شده است در نقشه زیر نشان داده شده است (نقشه۴-۱۳).

نقشه ۴-۱۳- ایستگاههای زده و نمونه برداری آگامای قفقازی در منطقه سفید کوه آرسک دامغان
محاسبات آماری اندازه کیری شده در آگامای قفقازی در جدول زیر آمده است(جدول۴-۲۴).

جدول ۴-۲۴- امار توصیفی در آگامای قفقازی

طول بدن
طول دم
تعداد فلس ها حول ناحیه میانی
N
۲
۱
۲
Minimum
۱۰۹.۳۵
۱۷۲.۴۷
۱۳۰.۰۰
Maximum
۱۳۰.۳۸
۱۷۲.۴۷
۱۵۰.۰۰
Mean
۱۱۹.۸۶۵۰
۱۷۲.۴۷۰۰
۱۴۰.۰۰۰۰
Std. Deviation
۱۴.۸۷۰۴۶
.
۱۴.۱۴۲۱۴

نام فارسی: آگامای استپی
راسته: Sauria GAUTHIER , 1984
خانواده: Agamidae GRAY 1827
زیر خانواده: Agaminae
جنس: Trapelus

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید