عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مدل SWOT:

حال در ذیل به تشریح مدلSWOT می پردازیم در آغاز از تاریخچه مدل مطالبی می آوریم و سپس به تعریف خود مدل پرداخته و در نهایت به نمونه  هایی از اجرای مدل SWOT در صنایع لوازم خانگی تصریح می نماییم.

2-3-7-1- تاریخچه مدل SWOT

 • SWOTیک واژه اختصاری برای قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدها می باشد . ماتریس SWOT یک ابزار برنامه ریزی استراتژیک می باشد که برای ارزیابی قوت ها ، ضعف های یک سازمان ، فرصتها و تهدید های محیطی رویاروی آن به کار برده می گردد.(گرنر، 2012)[1]
 • SWOT درابتدا SOFT بوده می باشد ، بدین ترتیب که S حرف اول،رضایت بخش[2] ، o حرف اول فرصت[3] ، F حرف اول خطا[4]و T حرف اول تهدید[5]،می باشد .(ها فری، 2005)[6]
 • منشأ و مبدأ تحلیل SWOT به دهه 1960 بر می گردد و آن رابه آلبرت هومپری[7] نسبت می دهند، که یک پروژه تحقیقاتی را در دانشگاه استانفورد در دهه های 1960 و 1970 با بهره گیری از داده های اطلاعاتی 500 سازمان فورچون هدایت می نمود. واکاوی SOFT در سمیناری در زوریخ در سال 1964 معرفی گردید و ار و اریچ[8] حرف F را به W (حرف اول Weakness ) تغییر دادند و آن را SWOTنامیدند . متعاقباً ویحریچ[9]درسال 1982 ، SWOT را در فرمت ماتریس عوض کرد ، به طوری که فاکتورهای داخلی شامل ضعف ها و قوت های داخلی سازمان با فاکتورهای خارجی شامل تهدیدها و فرصت ها جفت و جور شده و در نهایت استراتژی ها به گونه سیستماتیک به دست آمدند که بایستی به وسیله سازمان تعهد گردد.(کو اتال، 2011)[10]

 

 

2-3-7-2-تعریف مدل SWOT

رویکردها و تکنیک های بسیاری را می توان برای تحلیل محیط های درونی و برونی سازمان و موارد استراتژیک و در نتیجه تدوین استراتژی به کار برد . در میان آنها ماتریس SWOTمتداول تر و مشهورترین می باشد را می توان نام برد.(ال بسایدی،2014)[11] در ذیل به تعریف SWOT  می پردازیم:

 • مدل SWOT به تحلیل قوت ها و ضعف ها ، فرصت ها و تهدیدهای محیطی سازمان می پردازد.یک ابزار طرفداری مدیریت برای تصمیم­گیری می باشد و عموماً برای تحلیل نظام مند محیط های درونی و بیرونی سازمان به مقصود رسیدن به رویکردی نظام مند و نیز طرفداری از جایگاه های تصمیم به کار برده می گردد.(مهلی و دومی، 2014)[12]

[1] (Gorener,2012)

[2]Satisfactory(good in present)

[3]Opportunity ( good in present)

[4]Fault( bad in the present)

[5]Threat(bad in the future)

[6](Humphrey, 2005)

[7] Albert Humphrey

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[8]Urich&Orr

[9]Weihrich

[10] (koo etal,2011)

[11] (Al-Busaidi,2014)

[12]( Mehilli ,Dumi,2012)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد