عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

جامعه و نمونه آماری

در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل دو گروه به تبیین زیر می‌باشد:

گروه 1: مدیران بخش‌های مختلف و کارکنان فروش شرکت صنایع کاشی الوند.

گروه 2: کلیه نمایندگی‌های کلیدی فروش شرکت صنایع کاشی الوند در سراسر ایران که اقدام به فروش محصولات شرکت می‌نمایند.

علاوه بر گروه 1 جامعه آماری به مطالعه تمامی اعضای گروه 2 نیز پرداخته شده، که تعداد آن‌ها 80نفر می‌باشد.

7-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

به مقصود تعیین اهداف فروش شرکت، از روش پیش‌بینی فروش بر اساس سری‌های زمانی بهره گیری شده می باشد. روش‌های پیش‌بینی بر اساس سری‌های زمانی اکثراً بر اطلاعات گذشته و عینی و نیز رویه‌های ریاضی برای محاسبات پیش‌بینی متکی می باشد.

مدل پیش‌بینی نمو هموار هلت- وینترز برای سری‌هایی که طریقه دارند: اگر مقدار نظاره شده برای سری زمانی در زمان t، با  نشان داده گردد، می‌توان گفت که  بیانگر مقدار پیش‌بینی آن خواهد بود. پس طریقه برآورده شده را با  معرفی می‌کنیم.

1- برآوردهای  و T به صورت زیر به دست می‌آید:

در معادلات فوق A و B ضرایب هموارسازی هستند که مقدار آن‌ها همواره بین 0 و 1 خواهد بود. برای بهره گیری از روابط بالا علاوه بر مقادیر A و B به مقدار واقعی سری زمانی در زمان t، مقدار پیش‌بینی در زمان ، مقدار پیش‌بینی در زمان t و مقدار طریقه در زمان ، ، نیاز ضروری داریم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد

دسته بندی : پایان نامه