تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

استقرار

استقرار برنامه استراتژیک شامل دومرحله می باشد:

الف- تکمیل برنامه استراتژیک

با تشکیل گروه های اهداف کلان ، اولین مرحله استقرار یعنی مرحله تکمیل برنامه شروع می گردد. این گروه ها برای تکمیل، تدوین و اجرای اهداف کلان، استراتژی ها و اهداف ویژه ایجاد می شوند. به  گروه های اهداف کلان  که از گروه های فرعی ایجاد شده از تیم رهبری هستند، گروه های میان عملکردی نیز می گویند. زیرا هر هدف کلان استراتژیک با جنبه های زیادی از سازمان ارتباط پیدا می کند.  همان گونه که قبلاً هم تصریح گردید تیم رهبری ارشد در سازمان مسؤول تکمیل برنامه استراتژیک می باشد. اتفاق نظر در باره برنامه نهایی استراتژیک، فراهم ساختن راهکار های لازم جهت استقرار و انتخاب مواردی که بایستی انتشار یابد از فعالیت هایی می باشد که بایستی در مرحله تکمیل برنامه استراتژیک صورت پذیرد عبارتند از:

  • ارتباط گروه های اهداف کلان با تیم رهبری

این کار از طریق فرایند در میان گذاری انجام می گیرد.رهبر گروه های اهداف کلان، با اعلام  گزارشی از تدوین اهداف استراتژیک، استراتژی ها و اهداف ویژه(اختصاصی) عملکرد گروه را ارایه می کند و سپس به پرسش ها و پیشنهادات تیم رهبری ارشد پاسخ می دهد تا گروه هدف کلان برای اصلاحات بعدی از آن بهره گیری کند.

دراین قسمت می توان چارتی از تیم های برنامه ریزی رسم نمود:

رهبر ارشد……………………………..تیم رهبری ارشد

رهبر تیم اهداف کلان …………….تیم اهداف کلان

مدیر ارشد……………………………..تیم مدیریت ارشد

تیم های اهداف ویژه……………  تیم های اجرایی

مدیران میانی— کارکنان سطوح میانی—کارکنان

  • اولویت بندی اهداف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از آنجا که برای رسیدن به دورنما، بایستی به تمام اهداف کلان نایل گردید اولویت بندی نباید در مرحله تدوین اهداف کلان یا استراتژی صورت گیرد. اما اهداف ویژه بهتر می باشد اولویت بندی شوند زیرا نمی توان به گونه همزمان روی تمام اهداف ویژه کار نمود. برای اولویت بندی اهداف ویژه آغاز بایستی مشخص گرددکه به کدام اهداف ویژه می توان (بر حسب هزینه، افراد، زمان و ظرفیت کاری جاری) دست پیدا نمود. سپس این اهداف ویژه بایستی بر اساس درجه اهمیت آن ها در یک جدول مقدماتی زمان بندی شده ثبت گردد. جدول برنامه زمانی تصویری از سراسر فعالیت های اجرایی و تلاشی می باشد که در مسیر دورنما انجام می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد