تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مفاهیم خلاقیت:

از خلاقیت تعریف های زیادی شده می باشد.که اغلب اندیشمندان خلاقیت و نوآوری را با تغییر یکسان دانسته و بعضی هم  آن‌را فراتر از تغییر می دانند. علی الرغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری، سازمان ها  اخیرا به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف نموده اند که منبع کلیدی و حیاتی برای بقا و مزیت رقابتی،  خلاقیت می باشد .  در اینجا بعضی تعاریف مهم را مورد مطالعه قرار می دهیم:

 

 

 

  • تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی:

پدیدار گردیدن تلفیقی از اندیشه های نو به وسیله ی شهودگرایی از منابع ناشناخته نعریف روانشناسان می باشد (آقایی فیشانی،1377).  هم چنین خلاقیت یکی از جنبه های اصلی تفکر و اندیشیدن می باشد.  تفکر عبارت می باشد از فرآیند بازآرایی یا تغییر اطلاعات  و نمادهای کسب شده موجود در حافظه درازمدت.

تفکر بر دو نوع می باشد:

  • تفکر همگرا[1]: عبارت می باشد از فرآیند بازآرایی یا دوبارسازی اطلاعات و نمادهای کسب شده موجود در حافظه ی دراز مدت.
  • تفکر واگرا[2]: عبارت می باشد از فرآیند  ترکیب و نوآوری اطلاعات و نمادهای  کسب شده موجود در حافظه (شریعتمداری و مهدی،1387)

افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر و اقدام خود با دیگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور می شوند و روشهای خلاق و جدید را به کار می برند.برعکس کسانی که از این خصوصیات برخوردار نیستند،تفکر همگرا دارند. به نوعی با دیگران همسویی فکری دارند.پس تفکر واگرا یعنی دور شدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت و  عرف اجتماع می باشد و تفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه (شکل 2-1) (آقایی فیشانی،1377، ص 14).

[1]ConvergentThinking

[2]Divergent Thinking

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد