عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

رویکردهای یادگیری[1]

در اواسط دهه 1970، مارتون و سالجو مفهوم رویکرد یادگیری را معرفی نمودند (مترادف: استراتژی های شناختی، استراتژی پردازش، استراتژی یادگیری). رویکرد یادگیری فعالیت های یادگیری دانش آموزان برای مطالعه مواد آموزشی را توصیف می نماید. به عنوان نمونه: یافتن ارتباط بین عناصر مواد یادگیری، انتخاب نقاط اصلی یک فصل،تفکر در مورد مثالها ، تکرار نکات اصلی اختصار، به خاطر سپردن یک تعریف بدون درک، و غیره. رویکرد یادگیری عمیق[2] توسط فعالیت های یادگیری مانند مربوط کردن ایده ها به یکدیگر، جست و جو کردن شواهد و نشان دادن تمایل به آن چیز که که آموخته شده، مشخص می گردد. رویکرد یادگیری سطحی [3]توسط فعالیت های یادگیری از قبیل حفظ کردن مکرر و دیگر فعالیت های پردازش معمول (به عنوان مثال، تکرار) مشخص می گردد و منعکس کننده تمرکز بر یادآوری و تکثیر می باشد (انتیوستل[4]،1998؛ مارتون و سالجو[5]1976؛ورمانت و ورمتن[6]،2004). متخصصان آموزشی دانش آموزان خود را به اتخاذ یک استراتژی یادگیری عمیق تشویق می نمایند که منجر به سطوح عمیق تر از درک و نتایج علمی بهتر می گردد (انتیوستل،1998؛ ورمانت و ورمتن2004). مطالعه ورمتن و همکاران(2001) نتایج قابل مقایسه ای به همراه داشت. با در نظر داشتن شناخت شناسی، رزندال و همکاران (2001) نشان دادند که دانش آموزانی با دانش نسبیتی بیشتر، یادگیری معطوف به معنا در آنها بیشتر بود. در حالیکه دانش آموزان مطلق گراتر الگوی یادگیری معطوف به تکرار را نشان  دادند.الگوی یادگیری دانش آموز دارای چهار غیر از می باشد: استراتژی های پردازش شناختی[7]، راهبردهای تنظیم فراشناختی[8] ، مفاهیم یادگیری[9]، و جهت یادگیری[10] می باشد. در پژوهش های پیشین با بهره گیری از پرسشنامه سبک یادگیری چهار الگوها بارها و بارها نظاره گردید: یادگیری معطوف به معنی ، یادگیری معطوف به تکرار،یادگیری معطوف به برنامه و یادگیری بی جهت(ورمانت،1996؛ 1998، باساتوو همکاران، 1998؛ بویل و همکاران،2003).

یادگیری معطوف به معنا[11] توسط ساختار، پردازش موضوع انتقادی نمونه، خود تنظیمی فرآیندهای یادگیری و مطالب، ساخت و ساز دانش به عنوان مفهوم یادگیری و علاقه شخصی به عنوان جهت گیری یادگیری مشخص می گردد. حفظ کردن ، تمرین کردن،تجزیه و تحلیل کردن، تنظیم بیرونی در یادگیری، یادگیری خود آزمون ازویژگی های یادگیری معطوف به تکرار[12]می باشد. پردازش محسوس، جهت گیری یادگیری شغلی، و مفهوم یادگیری بریادگیری معطوف به برنامه[13] تاکید می نماید. یادگیری بدون جهت[14] شامل فقدان تنطیم و  جهت گیری یادگیری دوسوگرا می باشد.

زیگرز(2001) مطرح نمود که بین دانش آموزان دختر و پسر در رویکردهای یادگیری تفاوت وجود ندارد. علاوه بر تأثیرات شخصی بعضی از عوامل زمینه های نیز بر فعالیت های یادگیری اثردارد. مهم ترین و مستقیم ترین آنان، روشی می باشد که در آن دستور العمل ها و تدریس منتقل می گردد (تریگول و همکاران 1999؛ ورمونت و ورلوپ،1999؛ ورمنت،2003).

1.Approaches To Learning

2.Deep Learning

3.Surface Learning

4.Entwistle

5.Marton And Säljö

6.Vermunt And Vermetten

7.Cognitive Processing

1.Metacognitive Regulation Strategies

2.Strategies Conceptions Of Learning

3.Learning Orientations

4.Meaning Directed Learning

5.Reproduction Directed Learning

6.Application Directed Learning

7.Undirected Learning

سوالات یا اهداف پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد