تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران

گردشگری درون مرزی:

مسافران غیرساکن که در کشور مشخص سفر می کنند.

گردشگری برون مرزی: ساکنانی که به کشور دیگری سفر می کنند.

گردشگری بین المللی: گردشگری درون و برون مرزی می باشد. (همان، 23)

حیدری چیانه (1389) مورد اول را به عنوان گردشگری بومی اظهار می کند و گردشگری داخلی را شامل گردشگرهای بومی و گردشگرهای ورودی به یک کشور می داند. ایشان همچنین در ادامه گردشگری بین المللی را نیز به موارد بالا اضافه کرده و آن را شامل گردشگرهای ورودی و خروجی به یک کشور معرفی می کند. (26)

گردشگر در واقع بازدید کننده ای می باشد موقت که حداقل 24 ساعت در کشور مقصد می ماند و هدف او از مسافرت می تواند فراغت (تفریح، گردش، سلامت، مذهب یا ورزش)، کسب وکار، خانوادگی، ماموریت و شرکت در همایش باشد. (اینسکیپ، 1391: 35) گردشگر را نیز می توان به صورت موارد زیر تعریف نمود:

بازدید کننده بین المللی: به فردی اطلاق می گردد که به کشوری غیر از کشور خود و بیرون از محیط زندگی دائم خود برای مدتی کمتر از 12 ماه مسافرت کند و هدفش به گونه کلی چیزی غیر از انجام فعالیت اقتصادی سودآور در کشور مورد نظر باشد.

بازدید کننده داخلی: هر فرد ساکن کشور که به مکانی درون کشور اما خارج از محیط زندگی معمول خود برای مدتی کمتر از 12 ماه مسافرت می کند و هدفش به گونه عمده چیزی غیر از انجام فعالیت سودآور در مقصد مورد نظر می باشد.

بازدید کننده بیش از یک شب: هر فردی که شب را در مکان عمومی یا خصوصی کشور مورد نظر نمی ماند. (ضرغام بروجنی، 1391: 23)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

  • آیا ارتباطی بین توسعه پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش اندازه گردشگران هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • به چه اندازه گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به مقصود ذخیره محل اقامت بهره می برند؟ (برای بهره گیری از هتل اقامتی خود)
  • آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟
  • آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای سنتی بهره گیری کنند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای جدید بهره گیری کنند؟
  • آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران  با فرمت ورد