تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران

مقدمه

در این فصل آغاز مطالعات کتابخانه ای پژوهش ارائه شده و کوشش بر این بوده که علاوه بر کلیات آن، مطالب مرتبط با فرضیه ها و متغیرهای پژوهش با تمرکز بیشتری ارائه گردد.  سپس در انتهای فصل تحقیقاتی که در گذشته در زمینه توانمندسازی انجام شده و محقق به آنها دسترسی داشته مرور می شوند و کلیاتی نظیر عنوان پژوهش، روش پژوهش و یافته های محقق ارائه می گردد.

 

2-2 توانمندسازی[1]

توانمندسازی مفهومی می باشد که به مقصود بهبود روش بهره گیری سازمان از افراد خود به کار میرود. این ایده ای می باشد که ریشه در نظریه ها و راهبردهای قدیمی تر سازمان داد. توانمندسازی بعنوان ایده های مرتبط با عملکرد و نوسازی سازمانی؛ آشکارترین ریشه هایش را در تشریح نظریه  داگلاس مک گریگور[2] دارد.

توانمندسازی ایده ای می باشد که در تجاربی مانند رهبری دموکراتیک، مدیریت مشارکتی،‌ دوایر کیفیت و درگیری کارکنان در کار تجلی یافته می باشد(مختاری زاده،  1383:24).

توانمندسازی فرآیند قدرت بخشیدن به افراد می باشد در این فرآیند به افراد کمک می کنیم تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند، تواناسازی در این معنی به بسیج انگیزه های درونی افراد منجر می گردد) وتن و کمرون، 1388(

توانمندسازی ابزاری می باشد که به وسیله آن مدیران قادر خواهند بود سازمان‌های امروزی را که دارای ویژگی‌هایی زیرا تنوع کانال‌های نفوذ، رشد، اتکا به ساختار افقی و شبکه ایی، حداقل شدن فاصله کارکنان از مدیران و کاهش تعلق می‌باشند، به گونه کارامد اداره کنند( الوانی، 32:1388).

معنی متداول توانمندسازی آن می باشد که ارزشها، امیدها و ابتکارات مرتبط با توزیع اختیارات و تقسیم قدرت در سرتاسر سازمان  راتشریح می کنند. کاربردآن در چنین عبارتهایی اظهار می گردد .

 • دادن اختیار به رده های پایین سازمان در حد امکان .
 • واگذاری حل مشکل به افرادی که به آن نزدیک ترند .
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • واگذاری شغل به افراد و عدم ایجاد مانع به مقصود اینکه بتوانند کارشان را انجام دهند .
 • افزایش احساس مالکیت نسبت به کار و سازمانشان .
 • اجازه دادن به تیم ها که خودشان را اداره کنند .
 • جلب اعتماد کارکنان به مقصود انجام کارهای درست (مختاری زاده، 1383:26).

[1] empowerment

[2] – Douglas MC Gregor

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تشخیص تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری‌مداری
 • تشخیص فرق بین توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • مطالعه تطبیقی توانمندسازی ساختاری و روانشناختی
 • تعیین تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی در مشتری‌مداری
 • تشخیص تأثیر توانمندسازی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
 • تشخیص تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر مشتری‌مداری کارکنان
 • ارائه پیشنهاداتی برای افزایش روحیه مشتری‌مداری کارکنان بانک پارسیان

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تأثیر توانمندسازی ساختاری و روانشناختی بر مشتری مداری در شعب بانک پارسیان شهر تهران  با فرمت ورد