عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش

اختصار تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFAS) در حوزه اموزش

عواملی که به عنوان فرصت اولویت دارند: میانگین سطح تحصیلات جامعه با وزن 076/0 و رتبه 94/2، وجود افراد تسهیل کننده امور دانشگاه آزاد از بیرون دانشگاه با وزن 075/0 و رتبه 08/3، صنعتی شدن منطقه با وزن 073/0 و رتبه 56/2، معافیت‌های مالیاتی با وزن 069/0 و رتبه 65/2 و اندازه طرفداری دولت و مجلس از دانشگاه آزاد با وزن 051/0 و رتبه 85/2 و تأثیر مطبوعات و رسانه‌ها در طرفداری از دانشگاه آزاد با وزن 049/0 و رتبه 45/2، ترکیب سیاسی نمایندگان مجلس با وزن 041/0 و رتبه 75/2 ، نسبت مقبولیت دانشگاه آزاد در بین موسسات آموزشی منطقه با وزن 036/0 و رتبه 64/2 ، کمک‌های مردمی با وزن 029/0 و رتبه 78/2، توان علمی دانش‌آموختگان دبیرستان‌ها با وزن 024/0 و رتبه 64/2، شرایط اقلیمی با وزن 023/0 و رتبه 16/3.

عواملی که به عنوان تهدید اولویت دارند: نرخ تورم با وزن 074/0 و رتبه 69/2، کسری بودجه با وزن 073/0 و رتبه 65/2، رقبای خارج از کشور با وزن 068/0 و رتبه 67/2، درصد بیکاری با وزن 059/0 و رتبه 64/2 و قیمت نفت با وزن 050/0 و رتبه 94/2 ، رقبای داخل کشور با وزن 049/0 و رتبه 16/3 ، معضلات عمومی جامعه با وزن 046/0 و رتبه 11/3، احزاب سیاسی با وزن 035/0 و رتبه 84/2با در نظر داشتن جمع امتیاز‌ها (788/2)، به گونه کلی می‌توان گفت واکنش دانشگاه نسبت عواملی که به عنوان فرصت و تهدید در حوزه آموزشی اولویت دارند اندکی کمتر از متوسط بوده می باشد (جدول19).

عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه پژوهشی

عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه پژوهشی (فرصت‌ها و تهدیدهای محیط خارجی) همراه با اندازه اهمیت(وزن) و واکنش دانشگاه نسبت به عامل مزبور(رتبه) توسط 35 نفر مشخص شده می باشد (مجموع وزن‌ها 1 و مقیاس رتبه 1 تا 5 می‌باشد). از بین این شاخص‌ها بیشترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « تأثیر مطبوعات و رسانه‌ها در طرفداری از دانشگاه آزاد » با میانگین وزن 038/0 و میانگین رتبه 84/2 و کمترین اندازه اهمیت مربوط به شاخص « سرعت تغییر تکنولوژی و فرآیند آن » با میانگین وزن 005/0 و میانگین رتبه 94/2 بوده می باشد (جدول 20).

جدول 20. مد، درصد فراوانی مد، میانگین وزن و رتبه عوامل محیطی مؤثر بر عملکرد دانشگاه در حوزه پژوهشی

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف کلی

تدوین سند برنامه ریزی استرتژیک و ارائه مدل کاربردی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف ویژه

– تهیه سند چشم انداز و بیانیه ماموریت برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه. شناخت  و تدوین ماموریت و چشم انداز شرکت تجاری-گردشگری بهده با در نظر داشتن چشم انداز کشور در افق 1404، نقشه جامع علمی کشور و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه کشور

– مطالعه و شناخت فرصت ها و تهدیدهای خارجی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و شناخت قوت ها و ضعف های مختلف در شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین اهداف کلی و عینی بخش های مختلف مالی و اداری،خدمات،بازاریابی شرکت تجاری-گردشگری بهده

– مطالعه و تدوین استراتژی های عملی و سطوح وظیفه ای بخش ها و کل شرکت تجاری-گردشگری بهده

– تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی برای شرکت تجاری-گردشگری بهده

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به مقصود ارائه ی الگویی اثربخش  با فرمت ورد