تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت

چالش پذیری :

یکی از مهم ترین عوامل فرق افراد بسیار خلاق از افراد کمتر خلاق، پذیرش فعالیت چالش انگیز توسط این افراد می باشد. بدین معنی که تقریبا توانمندی فرد و چالش فعالیتش برابر و هر دو در اوج می باشند. سیکزنتمی هالی (1990)، تحقیقات تجربی قابل توجهی در زمینه ارتباط ی بین چالش فعالیت، توانمندی فرد و خلاقیت انجام داده می باشد. بر اساس تحقیقات وی، زمانی که چالش بیشتر از توانمندی می باشد، افراد نگران هستند که چالش، توانمندی آنها را نابود کند. این وضعیت اگر چالش زیاد باشد بصورت نگرانی و اگر خیلی زیاد باشد بصورت اضطراب نمایان می گردد. برای کم کردن نگرانی و اضطراب دو انتخاب هست: کاستن از دشواری  فعالیت یا افزایش دادن توانمندی فرد. در صورتی که چالش با توانمندی برابر باشد و هر دو سطح کم باشند تمرکز و رضایت در کار در کمترین سطح هست. چنانچه چالش کمتر از توانمندی باشد حاصل آن کسالت می باشد. برای کاستن از کسالت، فرد دو انتخاب دارد: افزایش دادن چالش فعالیت یا کاهش دادن توانمندی. زمانی که چالش تقریبا با توانمندی برابر بوده و هر دو سطح زیاد باشد بیشترین تمرکز، درگیری با کار و رضایت به وجودمی آید. بعبارت دیگر فرد بطور کامل جذب فعالیت شده و بیشترین اندازه خلاقیت به وجودمی آید (مال امیری،1386).

شاید بتوان گفت یکی از موثر ترین کارها برای تحریک خلاقیت، برقراری تناسب بین توانمندی و چالش کاری می باشد. مدیران می توانند افراد  را به مشاغلی انتصاب کنند که با هوشمندی، دانش و مهارت های آنها همخوانی داشته باشد. ایجاد هماهنگی بین توانمندی و چالش کاری مستلزم آن می باشد که مدیران اطلاعات جامع و کاملی درمورد ی کارکنان و جایگاه های در دسترس خود، داشته باشند. جمع آوری چنین اطلاعاتی اکثرا دشوار و زمان بر می باشد. احتمالا به همین دلیل می باشد که بندرت می توان جایی را پیدا نمود که بین فرد وشغلش هماهنگی لازم مستقر باشد. در نتیجه یکی از مرسوم ترین روش ها، برای سرکوبی خلاقیت، ناهماهنگی افراد با مشاغلشان می باشد. به این شکل که بین فرد و شغلش پیوندی مصنوعی مستقر می گردد (آمابیل،1998). در جدول 2-4 متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع طرفداری کننده آمده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر به قرار زیر می باشد :

  • سنجش ارتباط بین عوامل زمینه ای و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی پژوهش شامل موارد زیر می باشد:

  • سنجش ارتباط بین پیچیدگی شغل و خلاقیت کارکنان خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با سرپرست و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با همکار  و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.
  • سنجش ارتباط بین ارتباط با مشتری و خلاقیت کارکنان  خط مقدم شعب بانک صادرات شهر رشت.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تبیین عوامل موثر بر خلاقیت کارکنان خط مقدم بانک صادرات شهر رشت  با فرمت ورد