پایان نامه با کلید واژه های 
ورزشکاران، اوقات فراغت، رفتارهای ضد اجتماعی، سطح معنی داری No category

نفرات، به ورزش والیبال، ۱۳ نفر معادل (۶/۶%) کل نفرات، به ورزش بدمینتون و ۳۰ نفر معادل (۲/۱۵%) کل نفرات، به ورزش هندبال، تعداد ۱۱ نفر معادل (۶/۵%)کل نفرات، به ورزش تکواندو، ۱۲نفر معادل (۱/۶%)کل نفرات، به ورزش شنا و ۲۰ نفر معادل (۲/۱۰%)کل نفرات، به ورزش قایقرانی می‌پردازند.

۴.۴ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس نوع رشته ورزشی
آماره
نوع رشته ورزشی
فراوانی
درصد
انفرادی
۷۱
۰/۳۶
تیمی
۱۲۶
۰/۶۴
مجموعه
۱۹۷
۰/۱۰۰

با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴-۴، مشخص است که ۷۱ نفر، معادل ۰/۳۶% از کل ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش در رشته ورزشی انفرادی و ۱۲۶ نفر، معادل ۵/۶۴% از کل ورزشکاران شرکت کننده در این پژوهش در رشته ورزشی تیمی فعالیت داشته‌اند.

۴.۵ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس جنسیت
درصد
فراوانی
آماره
جنسیت
۳/۵۲
۱۰۳
مرد
۷/۴۷
۹۴
زن
۰/۱۰۰
۱۹۷
مجموع

با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴-۵، مشخص است که ۱۰۳ نفر، معادل ۳/۵۲% از کل ورزشکاران شرکت‌کننده در این پژوهش مرد و ۹۴ نفر، معادل ۷/۴۷% از کل ورزشکاران شرکت‌کننده در این پژوهش زن بوده است.

۴.۶ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شرکت در فعالیت‌های ملی و بین‌المللی
درصد
فراوانی
آماره
جنسیت
۳/۵۲
۱۰۳
ملی
۷/۴۷
۹۴
بین‌المللی
۰/۱۰۰
۱۹۷
مجموع

با توجه به اطلاعات حاصل از جدول ۴-۶، از ورزشکاران شرکت‌کننده در این پژوهش ۶/۷۶% در سطح ملی و ۴/۲۳% در سطح بین‌المللی در حال فعالیت ورزشی هستند.

۴.۱ نمودار سطح تحصیلات ورزشکاران

با توجه به اطلاعات حاصل از نمودار ۴-۱، از ورزشکاران شرکت‌کننده در این پژوهش ۸/۵۲% در حال تحصیل و یا دارای مدرک تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم، ۸/۱۷% در حال تحصیل و یا دارای مدرک فوق دیپلم، ۳/۲۱% در حال تحصیل و یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و ۱/۸% در حال تحصیل و یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و یا بالاتر هستند.

۴.۷ جدول توزیع و درصد فراوانی ورزشکاران بر اساس شغل
درصد
فراوانی
آماره
شغل
۱/۹
۱۸
دولتی
۰/۳۶
۷۱
خصوصی
۸/۵۴
۱۰۸
بدون شغل
۰/۱۰۰
۱۹۷
مجموعه

با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴-۷، مشخص است که ۱۸ نفر، معادل ۱/۹% از ورزشکاران دارای شغل دولتی، ۷۱ نفر، معادل ۳۶% از ورزشکاران دارای شغل خصوصی و بیشتر ورزشکاران شرکت کننده (۱۰۸نفر، معادل۸/۵۴%) در این پژوهش بدون شغل بوده است.
۴.۸ جدول توزیع و درصد فراوانی محل زندگی ورزشکاران
درصد
فراوانی
آماره
محل زندگی
۰/۹۷
۱۹۱
شهر
۰/۳
۶
روستا
۰/۱۰۰
۱۹۷
مجموع

با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴- ۸، محل زندگی تعداد ۱۹۱ نفر از ۱۹۷ نفر، معادل ۹۷% کل نفرات شهر و تعداد ۶ نفر از ۱۹۷ نفر، معادل ۳% کل نفرات روستا بوده است.
۴.۹ جدول توزیع و درصد فراوانی محل تولد ورزشکاران
درصد
فراوانی
آماره
محل تولد
۹/۹۵
۱۸۹
شهر
۱/۴
۸
روستا
۰/۱۰۰
۱۹۷
مجموع
با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴- ۹، محل تولد تعداد ۱۸۹ نفر از ۱۹۷ نفر، معادل ۹/۹۵% کل نفرات شهر و تعداد ۸ نفر از ۱۹۷ نفر، معادل ۱/۴% کل نفرات روستا بوده است.

۴.۲ نمودار توزیع درصد فراوانی اوقات فراوانی ورزشکاران در طول روز

با توجه به اطلاعات حاصل از نمودار ۴-۲، مشخص است که زمان اوقات فراغت ۶/۳% از کل نفرات در صبح، ۱/۴% از کل نفرات در ظهر، ۲/۱۵% از کل نفرات در بعد از ظهر، ۱/۴۰% از کل نفرات در عصر و ۱/۳۷% از کل نفرات در شب می‌باشد.

۴.۱۰ جدول میانگین وقت آزاد ورزشکاران
حداکثر (Maximum)
حداقل (Minimum)
میانگین ± انحراف استاندار
آماره
متغیر
۱۶
۱
۰۹/۲ ± ۶۲/۴
وقت آزاد

با توجه به اطلاعات حاصل از جــدول ۴-۱۰، مشخص است که میانگین و انحراف استاندارد دامنه زمان آزاد ورزشکاران تیمی و انفرادی تیم‌های ملی ایران برابر با (۰۹/۲ ± ۶۲/۴)، بوده است.

۴.۳ نمودار توزیع درصد فراوانی وقت آزاد ورزشکاران

با توجه به اطلاعات حاصل از نمودار ۴-۳، مشخص است وقت آزاد ۴/۲۷% از کل نفرات کمتر از ۳ ساعت، ۶۸% از کل بین ۴ تا ۷ ساعت، ۳% از کل نفرات بین ۸ تا ۱۱ ساعت، ۱% از کل نفرات بین ۱۲ تا ۱۵ ساعت و ۰۵/۰% از کل نفرات بیشتر از ۱۵ ساعت می‌باشد.

۴.۱۱ جدول اولویت‌بندی فعالیت‌های اوقات فراغتی ورزشکاران
اولویت‌ها
فعالیت‌ها
اولویت اول
اولویت دوم
اولویت سوم
اولویت چهارم
تماشای تلویزیون
۹/۲۹
۸/۱۶
۳/۲۰
۲/۱۲
مطالعه
۶/۸
۷/۱۵
۱/۹
۱/۸
هم‌صحبتی
۲/۱۰
۷/۱۵
۲/۱۵
۲/۱۶
پیاده‌روی
۶/۹
۲/۱۲
۲/۱۲
۲/۱۶
فعالیت‌های ورزشی
۴/۲۴
۲/۱۳
۷/۱۳
۲/۱۱
موسیقی
۷/۱۲
۷/۱۵
۸/۱۷
۲/۱۳
فعالیت‌های هنری

۶/۴
۶/۵
۶/۶
سینما
۵/۱
۶/۳
۵/۲
۲/۱۱
تئاتر

۰۵/۰
۵/۱
۶/۴
سایر
۰/۳
۰/۲
۰/۲
۰۵/۰

با توجه به اطلاعات حاصل از جدول ۴-۱۱، مشخص است اولویت اول اکثر ورزشکاران در زمان اوقات فراغت تماشای تلوزیون (۹/۲۹%)، فعالیت‌های ورزشی (۴/۲۴%) و تئاتر (۷/۱۲%)، اولویت دوم اکثر ورزشکاران در زمان اوقات فراغت تماشای تلویزیون (۸/۱۶%)، مطالعه (۷/۱۵%)، هم‌صحبتی (۷/۱۵%) و موسیقی (۷/۱۵%)، اولویت سوم اکثر ورزشکاران نیز در زمان اوقات فراغت تماشای تلوزیون (۳/۲۰%)، موسیقی (۸/۱۷%) و هم صحبتی (۲/۱۵%) و اولویت چهارم اکثر ورزشکاران در زمان اوقات فراغت پیاده‌روی (۲/۱۶)، هم صحبتی (۲/۱۶%) و موسیقی (۲/۱۳%) می‌باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، تفسیر قرارداد، انتقال مالکیت، روابط حقوقی

۴.۳ آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضیه‌ها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده‌ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون‌ها مناسب استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی‌داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی۰۵/۰=? باشد داده‌ها نرمال است و در غیر این صورت داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار نیست.

۴.۱۲ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس رشته ورزشی
رشته‌های ورزشی
اندازه
درجه آزادی
سطح معنی داری
رفتار‌های ضداجتماعی
بسکتبال
۱۱۱/۰
۲۹
*۱۶۵/۰

فوتبال
۰۹۵/۰
۳۸
*۱۳۱/۰

کاراته
۱۱۶/۰
۱۵
*۰۷۴/۰

والیبال
۱۰۳/۰
۲۹
*۱۲۳/۰

بدمینتون
۱۵۶/۰
۱۳
*۰۶۵/۰

هندبال
۱۶۲/۰
۳۰
*۵۵/۰

تکواندو
۱۴۵/۰
۱۱
*۰۹۵/۰

شنا
۱۵۷/۰
۱۲
*۲۲۵/۰

قایقرانی
۰۹۱/۰
۲۰
*۱۰۱/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P داده‌ها نرمال است.

۴.۱۳ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف فعالیت اوقات فراغتی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی)
آماره
اولویت
نوع رشته
اندازه
df
Sig
اولویت اول
تیمی
۱۷۵/۰
۱۲۶
*۰۸۶/۰

انفرادی
۱۶۸/۰
۷۱
*۰۹۵/۰
اولویت دوم
تیمی
۱۳۰/۰
۱۲۶
*۱۱۲/۰

انفرادی
۲۰۱/۰
۷۱
*۰۶۱/۰
اولویت سوم
تیمی
۱۲۶/۰
۱۲۶
*۲۱۴/۰

انفرادی
۱۱۲/۰
۷۱
*۱۷۴/۰
اولویت چهارم
تیمی
۱۶۴/۰
۱۲۶
*۱۸۳/۰

انفرادی
۱۱۴/۰
۷۱
*۲۶۵/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P داده‌ها نرمال است.

۴.۱۴ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس نوع ورزش (تیمی و انفرادی)
آماره
متغیر
نوع رشته
اندازه
df
Sig
رفتار‌های ضد اجتماعی
تیمی
۰۷۰/۰
۱۲۶
*۲۰۵/۰

انفرادی
۰۷۸/۰
۷۱
*۱۳۵/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P داده‌ها نرمال است.

۴.۱۵ جدول نتایج آزمون کولموگراف اسمیرنف رفتار‌های ضد اجتماعی بر اساس جنسیت
آماره
متغیر
جنسیت
اندازه
df
Sig
رفتار‌های ضد اجتماعی
مرد
۰۸۹/۰
۱۰۳
*۰۵۲/۰

زن
۰۸۰/۰
۹۴
*۱۶۵/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P داده‌ها نرمال است.

با توجه به نتایج حاصل از جداول ۴-۱۲، ۴-۱۳، ۴-۱۴ و ۴-۱۵ مشخص است، سطح معنی‌داری برای متغیرهای این پژوهش بالاتر از ۰۵/۰ است، بنابراین نتیجه می‌گیریم داده‌های جمع‌آوری شده برای این متغیر از توزیع نرمالی برخوردار است. پس برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون های پارامتریک استفاده شده است.

۴.۴ آزمون فرضیه‌های تحقیق
فرضیه اول: بین نوع ورزش و رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های انفرادی تفاوت معنی دار وجود ندارد.
۴.۱۶ جدول نتایج آزمون لوین
آزمون لوین
df 1
df 2
Sig
۲۴۷/۲
۴
۶۶
*۰۷۳/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P واریانس برابر است.

باتوجه به جدول ۴- ۱۶ مشخص است، فرض برابری واریانس‌ها که یکی از شروط آزمون های پارامتریک است، در سطح معناداری ۰۵/۰ تایید شده است.

۴.۱۷ جدول نتایج آزمون ANOVA
آماره
گروه
مجموع مربعات
df
میانگین مربعات
F
Sig
بین گروهی
۹۵/۳۲۵
۴
۴۹/۸۱
۱۶۰/۲
۰۸۳/۰
درون گروهی
۷۸/۲۴۸۹
۶۶
۷۲/۳۷

مجموع
۸۳/۲۸۱۵
۷۰

* سطح ۰۵/۰ ? P اختلاف معنی دار است.
با توجه به اطلاعات حاصل از جدول ۴-۱۷ مقدار F محاسبه شده برابر با ۱۶۰/۲ و مقدار معناداری ۰۸۳/۰=P می‌باشد، که بیشتر از سطح معنی داری ۰۵/۰ است. بنابراین بین نوع ورزش و رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های انفرادی تفاوت معنی دار وجود ندارد و فرض ۰H پذیرفته و فرض مخالف ۱H رد می شود.

فرضیه دوم: بین نوع ورزش و رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های تیمی عضو تیم‌های ملی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

۴.۱۸ جدول نتایج آزمون لوین
آزمون لوین
Df 1
Df 2
Sig
۱۱۲/۳
۳
۱۲۲
*۰۵۹/۰
* سطح ۰۵/۰ ? P واریانس برابر است.

باتوجه به جدول ۴- ۱۸ مشخص است، فرض برابری واریانس‌ها که یکی از شروط آزمون های پارامتریک است، در سطح معناداری ۰۵/۰ تایید شده است.

۴.۱۹ جدول نتایج آزمون ANOVA
آماره
گروه
مجموع مربعات
df
میانگین مربعات
F
Sig
بین گروهی
۱۷/۱۶۱۲
۳
۳۹۳/۵۳۷
۶۷۰/۴
**۰۰۴/۰
درون گروهی
۴۵/۱۴۰۴۰
۱۲۲
۰۸۶/۱۱۵

مجموع
۶۳/۱۵۶۵۲
۱۲۵

* سطح ۰۱/۰ ? P اختلاف معنی دار است.
با توجه به اطلاعات حاصل از جدول ۴-۱۹ مقدار F محاسبه شده برابر با ۶۷۰/۴ و مقدار معناداری ۰۰۴/۰=P می‌باشد، که کمتر از سطح معنی داری ۰۱/۰ است. بنابراین بین نوع ورزش و رفتارهای ضد اجتماعی در اوقات فراغت ورزشکاران رشته‌های تیمی تفاوت معنی دار وجود دارد و فرض ۰H رد و فرض مخالف ۱H پذیرفته می شود.

۴.۲۰ جدول نتایج آزمون تعقیبی Bonferroni
رشته‌ها (I)
رشته‌ها (J)
تفاوت میانگین (I-J)
Sig
بسکتبال
فوتبال
۱۸/۲
۶۵۲/۰

والیبال
۰۰/۵-
۴۷۱/۰

هندبال
۳۵/۶-
۱۴۸/۰
فوتبال
بسکتبال
۱۸/۲-
۶۵۲/۰

والیبال
۱۸/۷-
*۰۴۵/۰

هندبال
۵۴/۸-
**۰۰۹/۰
والیبال
بسکتبال
۰۰/۵
۴۷۱/۰

فوتبال
۱۸۳/۷-
*۰۴۵/۰

هندبال
۳۵/۱-
۶۵۲/۰
هندبال
بسکتبال
۳۵/۶
۱۴۸/۰

فوتبال
*۵۴/۸-
**۰۰۹/۰

والیبال
۳۵/۱
۶۵۲/۰
** سطح ۰۱/۰ ? P تفاوت معنی دار است.
* سطح

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید