عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها

مدل هفت s مک کنزی

در دهه 1980 مدل مک کنزی بر تمام روش های دیگر فائق آمد، مدلی که در گروه مشاوران مک کنزی توسط واترمن[1] و پترس[2] توسعه یافته بود. این مدل اظهار می نمود که 7 عامل درونی بر موفقیت شرکت موثر هستند.مدل هفت s مک کنزی، یک چهار چوب و مدل مدیریتی می باشد که هفت عامل را جهت سازماندهی یک شرکت در یک نگاه کل و موثر اظهار می سازد. عواملی که با یک دیگر نحوه عملکرد شرکت را تعیین می کنند، این عوامل همگی با یکدیگر در ارتباط هستند، بی توجهی به یکی می تواند موجب بروز مشکلاتی برای کل شرکت گردد.اما این هفت s، شامل موارد زیر می باشد:

 • ارزش های مشترک[3]

در مرکز این عوامل ارزش های مشترک قرار گرفته می باشد،اعتقادات، باورها و اهدافی که بین بخش های مختلف شرکت مشترک هستند.

 • استراتژی[4]

برنامه هایی که شرکت برای بهره گیری از منابع محدودش در جهت رسیدن به اهدافش دارد، اهدافی پیرامون محیط،مشتریان، رقابت و …..

 • ساختار[5]

روش و ساختار ارتباطی که واحدهای مختلف سازمان از آن طریق با یکدیگر مستقر می کنند.تمرکز،عدم تمرکز،ماتریسی و شبکه ای

 • سیستم[6]

ساز و کارها و فرایندهایی که از طریق آنها کارها در شرکت انجام می­پذیرد. نظیر سیستم­های مالی،کارگزینی،ترفیع کارکنان،سیستم های اطلاعاتی،و…..

 • نیروی انسانی[7]

تعدادو نوع کارکنان سازمان

[1]waterman

[2]peters

[3]Shared value

[4]strategy

[5]structure

[6]system

[7]staff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سوالهای پژوهش

این پژوهش برای پاسخ به سئوالهای زیر می باشد:

سوال های اصلی:

·        مناسب­ترین استراتژی هابا در نظر داشتن نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل                   فرصت ها و تهدیدها  و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی                   داخلی برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟

 • باتوجه به عوامل داخلی و خارجی اثرگذار ، چه استراتژی هایی در افزایش توان شعب (در راستای بهره گیری از فرصت ها و قوت ها و مقابله با تهدیدها و ضعف ها ) مناسب می باشند ؟
 • با چه مکانیزم علمی می توان وزن یا درجه اهمیت فرصتها ، تهدیدها ، نقاط ضعف و قوت را تعیین نمود؟

سوال های فرعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • فرصت های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از فرصت­های محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد ؟
 • اولویت بندی هر کدام از تهدیدهای محیطی موجود برای شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط قوت شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟
 • نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان کدام می باشد؟
 • اولویت بندی هرکدام از نقاط ضعف شعب بانک مهر اقتصاد استان گیلان چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها  با فرمت ورد