تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

در این فصل، مفاهیم و متغیرهای اصلی پژوهش مطرح می گردد. این فصل شامل سه قسمت مجزاست که در هر قسمت مفاهیم و مبانی نظری متغیرها مورد مطالعه قرار گرفته می باشد در نهایت سوابق تجربی پژوهش در خصوص ارتباط بین متغیرهای پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. هدف از این فصل، اظهار مبانی نظری پژوهش می‌باشد تا بتوان در فصل‌های بعد به تحلیل نتایج پرداخت.

 

2-2- انگیزش یادگیری

در این قسمت، علاوه بر تعریف انگیزش ، به ترتیب به انواع انگیزش وانگیزش یادگیری و نظریات مرتبط با آن و عوامل انگیزش یادگیری پرداخته شده می باشد.

2-2-1- تعریف انگیزش و انواع آن

انگیزش اسم مصدر انگیزیدن می باشد و به معنای تحریک و ترغیب و هیجان می باشد. در اصطلاح، عبارت می باشد از میل و رغبتی، که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می دهد. هر قدر این انگیزه و رغبت بیشتر باشد، فرد کوشش افزون تری از خود نشان می دهد. اصطلاح انگیزش را می توان به عنوان عامل نیرودهنده، هدایت کننده و نگهدارنده رفتار تعریف نمود.­گیج و برلاینر­(1984)­انگیزش را به موتور و فرمان اتومبیل تشبیه کرده اند. سیفرت(1992) انگیزش را تمایل یا گرایش به اقدام کردن به طریقی خاص تعریف نمود. از لحاظ پرورشی، انگیزش هم هدف می باشد و هم وسیله. به عنوان هدف، از دانش آموزان و دانشجویان خواسته می گردد نسبت به موضوع های مختلف علمی و اجتماعی علاقه کسب کنند. از این رو، تمام برنامه های درسی که برای آنها در نظر گرفته شده  می باشد دارای هدف های انگیزشی هستند. به عنوان وسیله، انگیزش مانند آمادگی ذهنی یا رفتارهای ورودی یک پیش نیاز یادگیری به حساب می آید و تأثیر آن بر یادگیری کاملأ عیان می باشد (سیف،1380). در نتیجه انگیزه دانش آموزان به اهدافی که آنها دنبال می کنند و استقامتشان در پیگیری اهداف تصریح دارد. پس، از تداوم دانش آموزان اغلب به عنوان شاخص انرژی یادگیرندگاندرمطالعات بهره گیری می­گردد (الیوت و همکاران 1999). در این زمینه، تداوم تصریح به سرمایه گذاری پایدار در مطالعه دارد، حتی زمانی که با موانعی از قبیل اشکال درک و یا کاهش علاقه مواجه می شوند (ورمیر 1997؛ زیمرمن و ریزمبرگ[1]،1997). چندین نویسنده­(ونستینکست و همکاران [2]2004؛ زیمرمن­[3]1995)­تداوم را با اتخاذ اهداف­، یادگیری عمیق تر، پیشرفت تحصیلی بهتر  و سطوح بالاتر از کارایی مرتبط دانسته اند.

 

[1]. Vermeer,Zimmerman and Risemberg

[2]. Vansteenkiste et al

[3] .Zimmerman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • مطالعه عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه عوامل انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد علوم
    و ­ تحقیقات گیلان
  • مطالعه تاثیر عوامل انگیزش یادگیری برعملکرد یادگیری با در نظر داشتن عوامل دموگرافیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تاثیر عوامل انگیزش یادگیری بر عملکرد یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی  با فرمت ورد