شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند

برآورد تقاضای آتی و پیش بینی فروش

پیش بینی های فروش بر پایه ی برآورد های انجام شده در مورد تقاضا استوارهستند. تقاضای بازار، برای یک کالا، مقدار کل کالایی می باشد که توسط گروه مشخصی از مشتریان در یک منطقه جغرافیایی خاص در یک دوره زمانی معین در یک محیط بازاریابی مشخص و تحت یک برنامه بازاریابی خاص خریداری می گردد. پس از اینکه بازاراریان تقاضای بازار شرکت را براورده کردند وظیفه بعدی آن ها انتخاب سطح کوشش های بازاریابی می باشد. سطح کوشش های بازاریابی انتخابی سطح فروش مورد انتظار را تامین خواهد نمود.[1]

فروش شرکت بطورطبیعی، نتیجه ی تعامل میان کوشش های بازاریابی شرکت، فرصت های بازاریابی شرکت و فرصت های بازاریابی می باشد. به این امر ، موانعی که رقبا با شرایط عمومی اقتصادی تحمیل می کند را اضافه کنید. در نظر گرفتن همه ی موارد دخیل در کار، وظیفه پیش بینی مجموعه ای مناسب از جایگزین های توانایی فروش می باشد که سناریوهای متعدد بازار ناشی میشود. در این پیش بینی هرگونه اثر احتمالی تحت هر شرایطی از بازار بایستی مد نظر قرار گیرد.[2]

در اکثر بازارها تقاضای کل و تقاضای شرکت از ثبات لازم برخوردار نیست لذا رمز موفقیت شرکت در آینده نگری خوب می باشد. هرچه تقاضا بی ثبات تر باشد، صحت انجام پیش بینی ها از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد و به روشهای پیشرفته تری برای انجام پیش بینی نیاز می باشد.

معمولا شرکت ها برای پیش بینی فروش از یک روش سه مرحله ای بهره گیری میکنند. روش با یک پیش بینی اقتصاد کلان آغاز میشود. آن گاه نوبت به پیش بینی صنعت میرسد و در مرحله آخر فروش شرکت پیش بینی میشود. تمام این پیش بینی ها بر یکی از سه پایه ی اطلاعاتی: مردم چه میگویند، مردم چه می کنند یا مردم چه کرده اند، استوار می باشد . اولین پایه اطاعات “مردم چه می گویند” مستلزم مطالعه نظرات و عقاید خریداران یا کسانی می باشد که خرید را انجام می دهند. کسانی مانند فروشندگان یا کارشناسان بیرونی از آن جمله اند. این پایه ی اطلاعاتی شامل سه روش مطالعه قصد خریدان، ترکیب عقاید و نظرات فروشندگان و نظرات کارشناسی می باشد. پیش بینی بر اساس “آن چه که مردم انجام میدهند” مستلزم روش دیگری می باشد و آن اینست که برای اندازه گیری عکسل العمل خریدار، کالا در بازار مورد آزمون قرار گیرد. آخرین پایه اطلاعاتی “آن چه که مردم انجام داده اند” مستلزم مطالعه و تجزیه و تحلیل سوابق گذشته رفتار خرید یا بهره گیری از تجزیه سری های زمانی یا تحلیل آماری تقاضاست.

روشهای پیش بینی بر اساس سری های زمانی اکثرا بر اطلاعات گذشته و عینی و نیز رویه های ریاضی برای محاسبات پیش بینی متکی می باشد. هنگامی که اطلاعات فروش محصول در چند سال موجود و روابط و روندها واضح و ثابت می باشد از روش های آماری بهره گیری میشود. بهره گیری از این روش ها بر مبنای این فرض می باشد که الگوهای فروش موجود در آینده نیز وجود خواهند داشت.

در ادامه به چند نوع از روشهای سری زمانی تصریح میشود:

تحلیل طریقه: بر اساس اطلاعات روش قبلی معادله ای برای توصیف رفتار آینده به دست میآیند. سارده ترین روش تحلیل طریقه روشی می باشد که رگرسیون نامیده میشود. در این روش، خطی که با مناسب ترین برازش و حداقل خطا با اطلاعات تطبیق دارد به دست میآید.

[1] کاتلر، 1382

[2] پلی،1384

سوالات یا اهداف پایان نامه :

رویکرد موجود شرکت کاشی الوند به برنامه ریزی بازاریابی چیست؟

2- نقاط ضعف و قوت شرکت کاشی الوند و فرصتها  و تهدید ها از دیدگاه مدیران چیست؟

3- اهداف فروش شرکت کاشی الوند چگونه تعیین میشود؟

4- دیدگاه نمایندگی های فروش شرکت کاشی الوند در ارتباط با عوامل آمیخته بازاریابی چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تدوین برنامه بازاریابی در راستای افزایش فروش شرکت کاشی الوند  با فرمت ورد