تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران

تعاریف گردشگری و گردشگر

واژه گردشگری معادلی از واژه لاتین آن یعنی  “Tourism” می باشد که آن هم برگرفته از یک واژه فرانسوی یعنی “Tour” به معنای چرخش، طی کردن و سیر کردن می باشد. هر چند واژه ی “گردشگری” به نظر نمی تواند تمامی مفاهیم این علم که توسط بزرگان آن تعیین گشته را در بربگیرد اما به هر حال به نظر می رسد بهترین گزینه ممکن در این راستا باشد (حیدری چیانه، 1389: 9). در ارتباط با تفاوت دو واژه ی گردشگری و جهانگردی می توان گفت که هردو به یک معنا نیستند. پاپلی یزدی و سقایی (1385) می گویند جهانگردی اساسا یک کار فرهنگی و به قصد شناخت و سیر در آفاق و انفس و برای نزدیکی به خداوند و تبلیغ دین انجام می شده، در حالی که گردشگری اساسا یک کار اقتصادی می باشد که بیشتر برای لذت بردن و احساس آرامش کردن، فرار از گرفتاری های شهری، و ارضای حس لذت جویی و کنجکاوی صورت می پذیرد. آنها همچنین در واژه گردشگری از مفاهیم پنهانی همچون صلح، عدالت جغرافیایی، اشتغال، سرمایه داری، محیط زیست، امنیت، میزبان، محل اقامت، اطلاعات، بازار، تبلیغات و … یاد می کنند (22و 23).

به کارگیری پیشوند صنعت نیز در کنار گردشگری به این دلیل می باشد که به موازات توسعه ی گردشگری بایستی صنایعی نیز متحول شده و به کار افتند که مستقیما با گردشگران در ارتباطند، نظیر انواع زیرساختها مانند صنعت حمل و نقل ریلی، هوایی، صنایع ساختمان و غیره. در واقع گردشگری به عنوان یک سیستم تولیدی مطرح می گردد که برای راه اندازی و تولید آن بایستی صنایع عمده ای متحول و ایجاد شوند. (حسین زاده دلیر و حیدری چیانه، 1382: 26)

ضرغام بروجنی (1389) گردشگری را با در نظر داشتن کنفرانس 1991 اتاوا پیرامون گردشگری اینگونه تعریف می کند:

فعالیتهای مسافرتی افراد و اقامت خارج از محیط دایم زندگی آنها برای بیش از بیست و چهار ساعت و کم تر از یک سال پیاپی برای تفریح، تجارت و اهداف دیگر می باشد. (22)

 

 

 

گردشگری را می توان به چهار دسته کلی تقسیم بندی نمود:

گردشگری داخلی: ساکنان کشور مشخص که تنها درون آن کشور سفر می کنند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

پژوهش حاضر کوشش در یافتن پاسخ برای پرسش های مطرح شده ی زیر دارد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا ارتباطی بین توسعه پایگاههای الکترونیکی هتلهای شهر یزد و افزایش اندازه گردشگران هست؟
  • به چه اندازه گردشگران برای سفر خود از امکانات اینترنتی به مقصود ذخیره محل اقامت بهره می برند؟ (برای بهره گیری از هتل اقامتی خود)
  • آیا گردشگران به ذخیره آنلاین اعتماد دارند؟
  • آیا گردشگران ذخیره آنلاین را دارای امنیت می دانند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای سنتی بهره گیری کنند؟
  • آیا گردشگران ترجیح می دهند برای ذخیره اتاق از روشهای جدید بهره گیری کنند؟
  • آیا طراحی زیبا و جذاب پایگاه الکترونیکی هتل روی انتخاب گردشگران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : تحلیل ارتباط توسعه پایگاههای الکترونیکی در افزایش اندازه گردشگران  با فرمت ورد